АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Спецсемінар. Методи навчання і виховання дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення»

Деталі

Анотація дисципліни за вибором студента

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Спецсемінар. Методи навчання і виховання дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення» 

 

I. Основна мета засвоєння курсу полягає у  систематизації знань студентів з фахових педагогічних дисциплін на завершальному етапі підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр  та підготовку їх до проведення ефективної корекційно-виховної роботи у спеціальних дошкільних закладах для дітей з ТПМ.

II. Місце навчальної дисципліни у програмі підготовки фахівців зазначеного напряму підготовки (спеціальності).

«Спецсемінар. Методи навчання і виховання дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення» дозволяє студентам набути додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

III. Завдання дисципліни: навчити студентів методикам виховної роботи в спеціальних дошкільних закладах для дітей з ТПМ та сформувати у них уміння ефективного їх застосування відповідно до завдань виховання дошкільників з порушеннями мовленнєвого розвитку.

IV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування зазначеної дисципліни.

Основні знання:

– мати цілісні уявлення про процес виховання дошкільників з ТПМ , його зміст, напрями, методи, форми, засоби;

– знати особливості процесу виховання дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку та специфіку корекційної спрямованості виховної роботи в дошкільних навчальних закладах для дітей з ТПМ.

Основні уміння:

– уміти організовувати виховну роботу з дошкільних групах для дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку;

– володіти навичками підготовки та проведення виховних заходів у СДНЗ для дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку;

– добирати оптимальні методики виховної роботи відповідно до завдань спеціальної дошкільної освіти та особливостей дефектів мовлення вихованців логопедичних дошкільних груп;

– володіти основними методами та прийомами виховної роботи. 

V. Короткий зміст дисципліни:

Тема 1. Загальні закономірності виховання дошкільників з порушеннями мовлення.Виховання та навчання. Суть процесу виховання. Основні закономірності виховного процесу. Зміст виховного процесу. Завдання виховання. Основна мета виховного процесу. Рівні організації виховного процесу. Шляхи ефективності процесу виховання. Етапи процесу виховання. Виховання як соціальне явище. Шляхи ефективності виховного процесу.

Тема 2. Принципи, методи, засоби, форми  виховання дошкільників з порушеннями мовлення.

Загальна характеристика принципів виховання дітей з порушеннями мовлення. Поняття методу виховання у педагогічній діяльності. Класифікація методів виховання. Методи формування свідомості особистості. Методи організації діяльності та формування досвіду суспільної поведінки особистості. Методи стимулювання та мотивації діяльності та поведінки особистості. Методи контролю, самоконтролю та самооцінки у вихованні. Умови оптимального відбору та ефективного застосування методів виховання. Система виховних засобів. Засоби виховання. Форми виховної роботи.

Тема 3. Організація виховної роботи у спеціальному дошкільному навчальному закладі для дітей з ПМР.

Організація виховної роботи в дошкільному закладі для дітей з ПМР. Планування виховної роботи (перспективний, календарний та індивідуальний плани). Програми виховання дошкільників з ПМР. Напрями виховної роботи в спеціальному дошкільному закладі для дітей з ПМР. Особливості виховання дошкільників з ФФНМ, ЗНМ заїканням. Підготовка до школи дітей з ПМР.

Тема 4. Зміст та методики виховання дошкільників з ПМР

Зміст та методики розумового виховання дошкільників із ПМР. Зміст та методики фізичного виховання дошкільників із ПМР. Зміст та методики естетичного виховання дошкільників із ПМР. Зміст та методики морального виховання дошкільників із ПМР. Зміст та методики трудового виховання дошкільників із ПМР. 

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу.

Кафедра логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології,
  доц. Тищенко В.В.
 

VII. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу.

На вивчення дисципліни відводиться 36 годин (1 кредит ECTS), з яких: лекційних – 8,  практичних – 2, лабораторних – 2, індивідуальної роботи – 6, самостійної роботи студентів – 18.

Дисципліна викладається у VIII семестрі. 

VII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

1.          Богуш А.М. Речевая подготовка детей у школе. –К., 1984.

2.          Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посібник. –Львів. ВНТЛ 1998.

3.          Гребенюк О.С. Общая педагогика. – Калиниград, 1996.

4.          Лихачев Б.Т. Педагогика: курс лекций. – М., 1998.

5.          Педагогика / Под ред. Ю.К.Бабанского. – М., 1988.

6.          Педагогика/ Под. ред. П.Н.Пидкасистого. – М., 1996.

7.          Педагогика: Педагогические теории, системы, технологии / Под. ред. С.А.Смирнова. – М., 1998.

8.          Подласый И.П. Педагогика. – М.,1996.

9.          Поніманська Г.І. Основи дошкільної педагогіки. К., 1998.

10.      Сластенин В. А. и др. Педагогика. М., 1997.

11.      Специальная дошкольная педагогика / Под.ред. Е.А.Стремвой. –М., Академия, 2000.

12.      Специальная педагогика / Под ред. Назаровой – М., Академия, 2000.

13.      Стефановская Т.А. Педагогика: Наука и искусство. – М., 1997.

14.      Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк.; 1997 

VIII. Система оцінювання.

Поточний контроль: оцінювання  виконання завдань на практичних та лабораторних заняттях, оцінювання виконання тестових завдань, оцінювання виконання завдань самостійної роботи студентів.

Підсумковий контроль:залік у VIII семестрі.

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ