Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Методика профдіагностики та профвідбору»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«МЕТОДИКА ПРОФДІАГНОСТИКИ ТА ПРОФВІДБОРУ»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (тифлопедагогіка)

Шифр за навчальним планом: ВВ2.2.04

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: тифлопедагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – сучасні методики діагностики та технології профвідбору як складові профорієнтування осіб з порушеннями зору.

3. Міждисциплінарні зв’язки

«Тифлопедагогіка», «Тифлопсихологія», «Соціальна тифлопсихологія», «Психодіагностика», «Основи психокорекції та психоконсультування осіб з порушеннями зору», «Спеціальна методика трудового навчання і виховання», «Соціально-правове забезпечення інвалідів по зору», «Основи психотренінгу осіб з порушеннями зору», «Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є озброєння студентів необхідними знаннями і науково-методичними рекомендаціями щодо ефективної організації роботи з профдіагностики та сучасними технологіями профвідбору осіб з порушеннями зору.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є

 • ознайомлення студентів з методологією профдіагностики та профвідбору як складових профорієнтаційної роботи у спеціальній школі для дітей з порушеннями зору;
 • поглиблення знань студентів щодо розробки, адаптації та застосування методик діагностування професійних інтересів учнів старших класів з порушеннями зору;
 • ознайомлення студентів з основними вимогами до професійного відбору осіб з порушеннями зору відповідно до їх індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів та стану здоров’я;
 • озброєння студентів необхідними знаннями і науково-методичними рекомендаціями щодо ефективної організації роботи з профдіагностики, профконсультування та сучасними технологіями профвідбору осіб з порушеннями зору.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1. Знати:
 • методологію профдіагностики та профвідбору як складових профорієнтаційної роботи у спеціальній школі для дітей з порушеннями зору;
 • особливості розробки, адаптації та застосування методик діагностування професійних інтересів учнів старших класів з порушеннями зору;
 • вимоги до професійного відбору осіб з порушеннями зору відповідно до їх індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів та стану здоров’я;
 • особливості психолого-медико-педагогічного профконсультування осіб з порушеннями зору;
 • вимоги до створення на робочому місці людини з інвалідністю по зору належних виробничо-технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації

КЗП-12 – базові знання про структуру та особливості розробки психодіагностичних, психокорекційних, психотренінгових програм для осіб з порушеннями зору

2. Вміти:
 • розробляти, адаптувати та використовувати існуюче методичне забезпечення з питань профдіагностики, профвідбору та консультування осіб з порушеннями зору;
 • здійснювати діагностування професійних здібностей, нахилів, інтересів;
 • здійснювати діагностику готовності осіб з інвалідністю по зору до оволодіння певною професією та усвідомленого вибору професії;
 • разом з медичними працівниками здійснювати оптимальний професійний відбір осіб з порушеннями зору відповідно до їх індивідуальних можливостей, інтересів, здібностей та стану здоров’я;
 • надавати діагностичну та консультативну допомогу щодо професійної перепідготовки осіб, які втратили зір у дорослому віці;
 • ознайомлювати випускників спеціальних закладів освіти з особливостями та шляхами професійного становлення людей з інвалідністю по зору, орієнтувати їх у спектрі професій, що мають попит на ринку праці і можуть бути опановані людьми з порушеннями зору;
 • надавати консультації роботодавцям, які використовують найману працю людей з інвалідністю по зору, щодо створення робочого місця, відповідно до вимог індивідуальної програми реабілітації
КЗП-14 – базові знання про методи професійної діагностики, уміння реалізовувати профорієнтаційні заходи для осіб з порушеннями зору та надавати кваліфіковану допомогу у виборі професії.

7. Короткий зміст дисципліни.

Ознайомлення із сучасними методиками діагностики та технологіями профвідбору осіб з порушеннями зору; структура та напрями професійної орієнтації молоді з порушеннями зору; профдіагностика та профвідбір як складові профорієнтаційної роботи; діагностика і формування професійних інтересів, мотивація вибору професії; діагностика готовності випускників спеціальних шкіл до здобуття професії та здійснення трудової діяльності; розробка, адаптація та застосування методик діагностування професійних інтересів учнів старших класів з порушеннями зору; професійне самовизначення у методиці профвідбору; вимоги до професійного відбору; медико-психолого-педагогічне профконсультування осіб з порушеннями зору; психолого-педагогічна та методична допомога в адаптації осіб з порушеннями зору до умов навчання у ВНЗ та умов праці під час здійснення трудової діяльності.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом: ІІІ семестр

Кількість кредитів ECTS – 3 Кількість годин – 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 4
Семінарські заняття - -
Практичні заняття 6 4
Лабораторні заняття 8 4
Самостійна робота 68 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

 1. Балашова Е.С. Индивидуальная психологическая профессиональная консультация: Метод. пособие / Е.С.Балашова, Р.А.Безбородько, М.П.Коровина, Н.М.Панкова. – Л., 1990. – 40с.
 2. Барановский А.Б. Система методов профессиональной ориентации. В 2-х кн. Кн.2. Методика профориентационной работы (приложения): Учеб.-метод. пособие / А.Б.Барановский, Т.М. Потапенко, Г.В.Щекин. – К.: МЗУУП, 1993. – 164с.
 3. Выбор профессии: мотивы и их реализация. – М.: Знание, 1986. – 61с.
 4. Гребенюк Т.М. Методичні засади дослідження соціально-психологічної адаптації інвалідів по зору до навчання у ВУЗі // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доповідей / Гребенюк Т. М. – К.: Університет “Україна”, 2003. – С.241-242.
 5. Григутис А. Профессиональная реабилитация слепых / А. Григутис. – Вильнюс, 1981.
 6. Даниличева Н.А. Психология профессионального выбора / Н.А.Даниличева, Л.А.Балакирева. – СПб, 1998.
 7. Детская психодиагностика и профориентация / ред.-сост. Л. Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, 1999.
 8. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. – Краматорськ, 2005. – 354 с.
 9. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников/ Н.Н.Захаров, В.Д.Симоненко.–М: Просвещение, 1989.
 10. Калугин Н.Н. Профессиональная ориентация учащихся / Н.Н.Калугин, А.Д.Сазонов, В.Д.Симоненко. – М.: Просвещение, 1983. – 191с.
 11. Карпіловська С. Я. Основи професіографії: Навч. посібник / С. Я. Карпіловська, Р. Й. Мітельман, В. В. Синявський, О. М. Ткаченко, Б. О. Федоришин, О. О. Ящишин. – К.: МАУП, 1997. – 148 с.
 12. Климов Е. А. Психологія професійного самовизначення / Е. А. Климов. М., 2003.
 13. Кондратов А. Н. Восстановление трудоспособности слепых / А. Н. Кондратов. – М.: ВОС, 1976.
 14. Паламар О. М. Основи психотренінгу осіб з порушеннями зору: опорний конспект: Навчальний посібник / О. М. Паламар, Т. М. Гребенюк. – К.: Пульсари, 2010.
 15. Практичні питання працевлаштування та зайнятості осіб з інвалідністю: Посібник / За ред. А. Г. Шевцова. – Львів, 2009. – 140 с.
 16. Профорієнтація молоді з інвалідністю. Методичні матеріали до тренінгу. – К.: ТОВ «Вольф», 2009. – 148 с.
 17. Пряжников Н. С. Профессиональное и личностное самоопределение / Н. С. Пряжников. – М., 1996.
 18. Чистякова С. Н. Концепція професійного самовизначення молоді / С. Н. Чистякова. – Омськ, 1993.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: модульні контрольні роботи, усне, письмове опитування, представлення методичних матеріалів, психограм, професіограм, профорієнтаційних занять, тренінгів, захист доповідей, рефератів тощо.

Форма підсумкового контролю: залік звичайний (письмовий).

Критерії оцінювання знань студентів

Знання студентів оцінюються за 100-бальною шкалою

За шкалою ECTS За шкалою університету За національною шкалою
А

90 – 100

(відмінно)

5 (відмінно)
В

80 – 89

(дуже добре)

4 (добре)
С

70 – 79

(добре)

D

65 – 69

(задовільно)

3 (задовільно)
E

60 – 64

(достатньо)

FX

35 – 59

(незадовільно, з можливістю повторного складання)

2 (незадовільно)
F

1 – 34

(незадовільно, з обов’язковим повторним курсом)

Бал «А» (високий рівень) ставиться за умови, якщо студент володіє системою науково-теоретичних понять в межах, визначених програмою профдіагностики та профвідбору осіб з порушеннями зору. Повністю розкриває наукові положення з проведення профорієнтаційних заходів для осіб з порушеннями зору. Відповідь логічна, послідовна, аргументується посиланням на наукові тифлологічні праці, ілюструється практичними прикладами. Студент вміє застосовувати засвоєні способи навчальної діяльності у вирішенні проблемних ситуацій, повністю виконав практичне завдання, дав обґрунтовані відповіді на додаткові запитання.

Бал «В» (достатній рівень) ставиться за умови, якщо студент виявляє повне знання програмового матеріалу. Відповідь ілюструє прикладами із джерел та практичного досвіду профорієнтування, консультування чи діагностики дітей з порушеннями зору. Допускає деякі неточності, що суттєво не впливають на розкриття змісту питання. Студент демонструє знання літературних першоджерел, правильно відповідає на додаткові запитання. При відповіді дотримується логічної послідовності викладу думок. Володіє вміннями застосовувати засвоєні методи та методичні прийоми провдіагностики та профвідбору у практичній діяльності на достатньому рівні. При виконанні практичного завдання допустив не грубу помилку.

Бал «С» (достатній рівень) ставиться за умови, якщо студент виявив належні знання програмового матеріалу, достатньо розкрив питання, правильно відповів на додаткові запитання. Студент ознайомлений з більшістю літературних джерел. Правильно орієнтується у виконанні завдань практичного характеру. Відповідь на запитання будує правильно і логічно, звертається до практичного досвіду, однак відчуває певні труднощі аналізу та конкретизації окремих теоретичних положень.

Бал «D» (задовільний рівень) ставиться за умови, якщо студент виявив знання лише основних теоретичних положень курсу. У цілому, він справився з усіма теоретичними завданнями, але не виявив у відповідях творчого підходу, допустив неточності в процесі виконання завдань практичного характеру. Студент достатньо обізнаний з літературними джерелами. Відповіді на додаткові запитання не повні.

Бал «Е» (задовільний рівень)ставиться за умови, якщо студент виявив поверхові знання основних теоретичних положень. Його відповідь була побудована на основі відтворення вивченого матеріалу і носила фрагментарний характер викладу. У питанні практичного характеру була допущена неточність, яка засвідчила слабкі знання, вміння та навички. Студент поверхово обізнаний зі спеціальною літературою. Вибірково дав відповіді на додаткові запитання.

Бал «FX» (низький рівень)ставиться за умови, якщо студент виявив прогалини у знанні основного матеріалу з усіх питань, допустив грубі помилки під час відповідей у. Студент не орієнтується у теоретичних положеннях, не виявляє належної міри самостійності у їх розумінні. Практичне завдання виконано з помилками, котрі свідчать про слабкі знання, уміння та практичні навички. Студент погано обізнаний зі спеціальною літературою. На додаткові запитання не дає відповіді.

Бал «F» (незадовільний рівень)ставиться за умови, якщо студент не розкрив основний зміст питань, не справився з практичним завданням. Студент зовсім не обізнаний з науково-теоретичними положеннями профдіагностики, профорієнтування, профконсультування та профвідбору осіб з порушеннями зору.

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ