Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Методологія інформаційних технологій викладання в системі корекційних досліджень»

Деталі
Батьківська категорія: Освітні послуги
Категорія: Студенту
Створено: П'ятниця, 10 березня 2017, 11:11
Останнє оновлення: П'ятниця, 10 березня 2017, 11:11
Опубліковано: П'ятниця, 10 березня 2017, 11:11

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Методологія інформаційних технологій викладання в системі корекційних досліджень»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (тифлопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра тифлопаедагогіки

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни: ІКТ технологіїу навчальному процесі ВНЗ

3. Міждисциплінарні зв’язки інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання, методологія наукового дослідження.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань, вмінь та навичок в області організації та проведення спеціальних психолого-педагогічних досліджень з дітоьми, які мають порушення зору.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування необхідного рівня комп'ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасних ПК і використання сучасних інформаційних технологій для розв'язування різноманітних задач у процесі корекційних досліджень.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

знати:

-    сучасні інформаційні технології в галузі корекційнорї освіти;

-    сучасні методи та технології вивчення дітей з порушеннями зору; -

вміти :

-    організовувати та проводити дослідження в школах для дітей з порушеннями;

-    застосовувати мультимедіатехнології, діагностичні програми та засоби корекційного напрямку, програми для перевірки і контролю знань учнів з порушеннями зору,

компетенції: знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси під час жосліджень; здатність використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практичних завдань у навчально-корекційному процесі.

7. Короткий зміст дисципліни. Предмет, завдання технології викладання в системі вищої тифлопедагогічної освіти. Характеристика сучасного стану та напрямків розвитку комп’ютерної техніки і програмних засобів наукового дослідження в тифлопедагогіці. Використання сучасних мультимедійних технологій в системі вищої корекційної освіти.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3

Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин - 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 4
Семінарські заняття    
Практичні заняття 6 4
Лабораторні заняття 8 4
Самостійна робота 68 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Гріншкун В.В., Григор'єв С.Г. Освітні електронні видання та ресурси. // Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних вузів і слухачів системи підвищення кваліфікації працівників освіти. - К: КПТПУ, 2006. - 98 с.

2. Федорчук О.С. Використання можливостей мережі Інтернет у діяльності закладів освіти / за ред. В.М.Мадзігона та Ю.О.Дорошенка. – К.: Педагогічна думка, 2003. – 427 с.

3. Реєстр програмних засобів навчального призначення // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №1.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: завдання для практичних та лабораторних занять; автоматизований контроль; підсумкове опитування студентів за тематикою змістових модулів.

Форма підсумкового контролю: залік у 3 семестрі.