Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Методологія інформаційних технологій викладання в системі корекційних досліджень»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Методологія інформаційних технологій викладання в системі корекційних досліджень»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (тифлопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра тифлопаедагогіки

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни: ІКТ технологіїу навчальному процесі ВНЗ

3. Міждисциплінарні зв’язки інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання, методологія наукового дослідження.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань, вмінь та навичок в області організації та проведення спеціальних психолого-педагогічних досліджень з дітоьми, які мають порушення зору.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування необхідного рівня комп'ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасних ПК і використання сучасних інформаційних технологій для розв'язування різноманітних задач у процесі корекційних досліджень.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

знати:

-    сучасні інформаційні технології в галузі корекційнорї освіти;

-    сучасні методи та технології вивчення дітей з порушеннями зору; -

вміти :

-    організовувати та проводити дослідження в школах для дітей з порушеннями;

-    застосовувати мультимедіатехнології, діагностичні програми та засоби корекційного напрямку, програми для перевірки і контролю знань учнів з порушеннями зору,

компетенції: знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси під час жосліджень; здатність використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практичних завдань у навчально-корекційному процесі.

7. Короткий зміст дисципліни. Предмет, завдання технології викладання в системі вищої тифлопедагогічної освіти. Характеристика сучасного стану та напрямків розвитку комп’ютерної техніки і програмних засобів наукового дослідження в тифлопедагогіці. Використання сучасних мультимедійних технологій в системі вищої корекційної освіти.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3

Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин - 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 4
Семінарські заняття    
Практичні заняття 6 4
Лабораторні заняття 8 4
Самостійна робота 68 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Гріншкун В.В., Григор'єв С.Г. Освітні електронні видання та ресурси. // Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних вузів і слухачів системи підвищення кваліфікації працівників освіти. - К: КПТПУ, 2006. - 98 с.

2. Федорчук О.С. Використання можливостей мережі Інтернет у діяльності закладів освіти / за ред. В.М.Мадзігона та Ю.О.Дорошенка. – К.: Педагогічна думка, 2003. – 427 с.

3. Реєстр програмних засобів навчального призначення // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №1.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: завдання для практичних та лабораторних занять; автоматизований контроль; підсумкове опитування студентів за тематикою змістових модулів.

Форма підсумкового контролю: залік у 3 семестрі.

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ