Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Корекція розвитку дітей з комбінованим дефектом»

Деталі
Батьківська категорія: Освітні послуги
Категорія: Студенту
Створено: П'ятниця, 10 березня 2017, 11:09
Останнє оновлення: П'ятниця, 10 березня 2017, 11:09
Опубліковано: П'ятниця, 10 березня 2017, 11:09

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

"Корекція розвитку дітей з комбінованим дефекто"

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (тифлопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу
Кафедра тифлопедагогіки

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни - процеси розвитку, виховання та навчання дітей з комплексними порушеннями.

3. Міждисциплінарні зв’язки зміст курсу спирається на знання та компетенції, здобуті студентами під час вивчення таких предметів, як «Вступ до спеціальності», «Невропатологія», «Спеціальна психологія», «Корекційна педагогіка», «Тифлопедагогіка», «Тифлопсихологія», «Особливості навчання та виховання сліпоглухих дітей»

4. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх тифлопедагогів уявлень про сучасні науково-теоретичні погляди на проблеми дитини з комбінованим порушенням, обізнаність з ефективними технологіями надання необхідної дитині та її батькам індивідуальної психолого-педагогічної допомоги.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни «Корекція розвитку дітей з комбінованим дефектом» є підготовка компетентних спеціалістів-тифлопедагогів та тифлопсихологів, які спроможні здійснювати корекційно-компенсаторну роботу з дітьми та підлітками, які мають складні відхилення у фізичному та психічному розвитку в умовах спеціальних навчальних та реабілітаційних закладів.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати:

-          різноманітні прояви складних порушень у дітей, їхні клініко-психологічні особливості.

Вміти:

-          визначати складну структуру дефекту, ієрархічність вторинних відхилень у психічному розвитку дитини з порушеннями зору;

-          підбирати корекційні методики у відповідності до індивідуальних навчальних потреб дитини.

-          Базові знання фундаментальних положень і прикладних аспектів у галузі тифлопедагогіки, загальної, вікової та педагогічної тифлопсихології, основ генетики, анатомії, фізіології, патології дітей з психофізичними вадами, невропатології, психопатології, клінічних основ інтелектуальних порушень;

-          Базові уявлення про складну структуру дефекту, наявність вторинних відхилень у психічному розвитку дитини з порушеннями зору; про біосоціальні процеси компенсації, розвиток компенсаторних механізмів аналітико-синтетичної діяльності мислення та мовлення у дітей з порушеннями зору.

2.

Знати:

-          психологічні особливості дітей з різними комплексними порушеннями, їх вплив на різні види діяльності дитини.

Вміти:

-          обирати методи психолого-педагогічної діагностики та корекції психічного розвитку дітей з порушеннями зору.

-          Застосування методів психолого-педагогічної діагностики та корекції психічного розвитку дітей з порушеннями зору.

3

Знати:

-          Механізми компенсації та їх протікання у розвитку дитини зі складним порушенням.

-          Здатність використовувати психокорекційні засоби у відповідності з віковими особливостями дітей та дорослих осіб, які мають порушення психофізичного розвитку за різними нозологіями.

4

Знати:

-          шляхи корекційного виховання та навчання дітей з комплексними порушеннями дошкільного та молодшого шкільного віку на основі врахування їхніх індивідуальних особливостей і можливостей;

-          шляхи соціальної адаптації дітей зі складними порушеннями до життя в суспільстві.

-          Володіння науково-методичними основами організації навчально-виховного процесу, форм, методів, прийомів та засоби навчання і виховання у спеціальних навчальних закладах, шляхів попередження та усунення труднощів у процесі навчання та виховання дітей в умовах зорової деривації.

5

Знати:

-          сутність, зміст та шляхи індивідуальної корекційно-компенсаторної     допомоги дитині зі складним порушенням та її батькам;

-          організацію та технології навчально-виховного процесу дітей з комплексними порушеннями.

Вміти:

-          організувати та здійснити індивідуальну психолого - педагогічну             допомогу дитині з комплексним порушенням як в умовах сім'ї, так і дошкільного та шкільного навчального закладу, базуючись на сучасних підходах до корекційного навчання і виховання дітей з комбінованими порушеннями психофізичного розвитку

-          організувати і здійснити індивідуальну психолого - педагогічну             допомогу батькам дитини зі складним порушенням;

-          координувати роботу вчителів, вихователів та батьків з надання корекційної допомоги даній категорії дітей.

-          Врахування психофізіологічних особливостей дітей з порушеннями зору при визначенні особливостей реалізації індивідуального та диференційованого підходів у процесі навчання і виховання;

-          Здатність організувати навчально-виховний процес в закладах для дітей з комплексними порушеннями, а також впровадження індивідуальної форми навчання;

-          здатність використовувати професійно-профільовані знання при визначенні шляхів медичної, педагогічної та психологічної реабілітації особистості з порушеннями зору.

7. Короткий зміст дисципліни.

Змістовий модуль 1. Основні концепції психолого-педагогічного супроводу дітей з комплексними порушеннями

Тема1. Еволюція поглядів на поняття "Діти з комплексними порушеннями" в теорії та практиці спеціального навчання

Еволюція понять «дефективні діти», «діти з комплексними порушеннями», «діти з особливими потребами». Розмежування понять та дефініцій.

Тема 2. Етіологія та класифікація комплексних порушень

Клініка та етіологія комплексних порушень. Класифікація складних порушень. Статистичне розповсюдження виникнення складних порушень.

Змістовий модуль 2. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з комбінованими порушеннями

Тема 3. Комбіноване порушення зору та інтелектуального розвитку у дітей

Протікання психічного розвитку в умовах поєднання інтелектуального порушення та зниження зору. Особливості формування комунікативної діяльності у дітей з порушеннями інтелектуального та сенсорного характеру. Особливості формування ігрової діяльності у дітей з порушеннями інтелектуального та сенсорного характеру.

Тема 4. Комплексне порушення опорно-рухового апарату та зору у дітей

Особливості розвитку дитини при поєднанні порушення зору з ДЦП. Клініка та етіологія даного типу комплексних порушень. Особливості формування просторових уявлень, орієнтування у малому і великому просторі при наявності у дитини сполученого порушення кількох сфер розвитку.

Змістовий модуль 3. Організація навчання та виховання дітей з комплексними порушеннями розвитку

Тема 5. Роль сім’ї у вихованні та розвитку дитини з комплексним порушенням

Особливості опанування соціально-побутовими вміннями при наявності у дитини комплексного порушення кількох сфер розвитку. Спеціальні завдання та форми організації навчання дітей. Визначення перспектив навчання дітей з комплексним дефектом в умовах різноманітного сполучення інтелектуальних і сенсорних порушень.

Тема 6. Організація корекційно-розвивального навчання дітей з комплексними порушеннями

Своєрідність реалізації методів і технологій спеціального навчання.

Завдання і зміст психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини з комплексним порушенням. Розробка індивідуальної програми розвитку для дитини.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом - 3 семестр.

Кількість кредитів ECTS – 3 кредити. Кількість годин – 90 годин.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 4
Семінарські заняття - -
Практичні заняття 6 4
Лабораторні заняття 8 4
Самостійна робота 68 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1.    Апраушев А. В. Тифлосурдопедагогика: воспитание, обучение, трудовая и социальная реабилитация слепоглухонемых. Учеб. пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов / Альвин Валентинович Апраушев. – М.: Просвещение, 1983. – 208 с., ил.

2.    Басилова Т. А. Воспитание в семье ребенка раннего возраста со сложными сенсорными и множественными нарушениями / Т. А. Басилова // Дефектология. – 1996. – №3. – С.37-39.

3.    Глушенко К.О. Формування комунікативної компетентності сліпоглухих дітей: Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 197с.

4.    Жигорева М.В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая помощь. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. –

М.: Академия, 2006. – 240 с.

5. Мареева Г.А. Комплексное изучение детей со сложными сенсорными дефектами [Текст] Г.А. Мареева // Дефектология. №4.-1979.

6.    Мещеряков А. И. Опыт обучения детей, страдающих множественными дефектами / А. И. Мещеряков //Дефектология. – 1973. – № 3. – С. 65 – 70.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - модульні контрольні роботи, тестування, опитування, підготовка доповідей та конспектів першоджерел, аналіз випадків.

Форма підсумкового контролю – залік.