Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Історія тифлопсихології»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Історія тифлопсихології»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (тифлопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу кафедра тифлопедагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни полягає у сприянні становленню професійної компетентності майбутніх практичних тифлопсихологів шляхом ознайомлення із тифлопсихологічною спадщиною.

3. Міждисциплінарні зв’язки:загальна тифлопсихологія, вікова, педагогічна та соціальна тифлопсихологія, основи психодіагностики, основи наукових досліджень.

4. Метою викладання навчальної дисципліни: систематизація і використання наявних у студентів знань, умінь та навичок під кутом практичних завдань, які стоять перед майбутнім практичним тифлопсихологом.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є - ознайомити студентів-тифлопедагогів з основними етапами розвитку зарубіжної і вітчизняної теорії та практики навчання і виховання дітей з порушеннями зору; розвивати педагогічний кругозір студентів, вчити їх правильно визначати принципові відмінності в розумінні корінних проблем науки і практики провідними зарубіжними і вітчизняними тифлопедагогами.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати основні етапи розвитку зарубіжної і вітчизняної теорії та практики навчання і виховання сліпих та слабозорих дітей.

Вміти використовувати отриманні знання на практиці.

Вміти визначати принципові відмінності в розумінні корінних проблем науки і практики провідними зарубіжними та вітчизняними тифлопедагогами.

Вміти правильно працювати з літературою

Базові знання фундаментальних положень і прикладних аспектів у галузі тифлопедагогіки, загальної, вікової та педагогічної тифлопсихології, анатомії, фізіології, патології дітей з психофізичними вадами

Базові знання психофізіологічних особливостей дітей з порушеннями зору, особливостей реалізації індивідуального та диференційованого підходів у процесі навчання і виховання

7. Короткий зміст дисципліни. Особливості і умови розвитку тифлопсихології як окремої науки. Основні періоди розвитку тифлопсихології. Підходи у тлумаченні психології сліпих. Вплив порушень зору на встановлення взаємодії особистості з широким соціальним середовищем. Погляди дослідників про вплив порушеної зорової функції на психічний розвиток людини. Інтроспективна тифлопсихологія. Асоціативна тифлопсихологія. Умоглядна філософія інтроспекціонізма. Рефлексологія в тифлопсихології. Внесок провідних тифлопсихологів у розвиток вітчизняної тифлопсихології Основні досягнення в розвитку тифлопсихології у незалежній Україні. Методична та науково-дослідна робота в галузі тифлопсихології.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 4
Практичні заняття 6 4
Лабораторні заняття 8 4
Самостійна робота 68 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Гроза Т. А. История обучения детей с нарушениями зрения в Украинской ССР (к 100-летию организации систематического обучения слепых детей) // Дефектология. – 1985. – № 2. – С. 69-75.

2. Синьова Є.П. Тифлопсихологія: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 365 с.

3. Федоренко С.В. Методологічні основи досліджень питань історії тифлопедагогіки //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова., 2005. – №3. – С.142-149.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю завдання для практичних та лабораторних занять; комплекти завдань для модульних робіт; усне опитування; дискусії; ділові ігри; тематичні письмові самостійні роботи; підсумкове опитування студентів за тематикою змістових модулів; ситуаційні завдання й вправи.

Форма підсумкового контролю залік у 3 семестрі.

   

Авторизація  

   

Всього відвідувань  

18004302
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
43257
35115
111602
16139352
414829
529534
18004302

Your IP: 10.10.0.101
Server Time: 2019-10-15 19:13:30
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ