Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Організація психологічної служби в спец установах»

Деталі
Батьківська категорія: Освітні послуги
Категорія: Студенту
Створено: П'ятниця, 10 березня 2017, 11:01
Останнє оновлення: П'ятниця, 10 березня 2017, 11:01
Опубліковано: П'ятниця, 10 березня 2017, 11:01

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Організація психологічної служби в спец установах»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (тифлопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу кафедра тифлопедагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни полягає у сприянні становленню професійної компетентності майбутніх практичних психологів шляхом ознайомлення із специфікою організації психологічної служби як основної ланки збереження психічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу закладів освіти де навчаються діти з порушеннями зору.

3. Міждисциплінарні зв’язки:загальна тифлопсихологія, вікова, педагогічна та соціальна тифлопсихологія, основи психокорекції та психоконсультування, основи психодіагностики, офтальмогігієчні основи навчання та виховання дітей з порушеннями зору.

4. Метою викладання навчальної дисципліни: систематизація і використання наявних у студентів знань, умінь та навичок під кутом практичних завдань, які стоять перед майбутнім практичним тифлопсихологом.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є - ознайомити студентів із структурою та змістом діяльності психологічної служби в системі освіти; з нормативно-правовою базою психологічної служби; розкрити специфіку організації психологічної служби в різних сферах діяльності практичного психолога; формування психологічної готовності до здійснення професійної допомоги дітям і дорослим особам, які мають порушення зору.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знатитеоретико-методологічні засади організації психологічної служби у спеціальних установах для осіб з порушеннями зору;

нормативно-правову базу, яка регламентує діяльність тифлопсихолога

Вміти грамотно планувати професійну діяльність, враховуючи методологічні основи організації психологічної служби у спеціальних закладах освіти для дітей з порушеннями зору

Базові уявлення про організацію та здійснення психолого-педагогічного супроводу осіб з порушеннями зору.

Здатність використовувати професійно-профільовані знання для компенсації деструктивного впливу недоліків виховання на становлення психіки дитини з порушеннями зору; адаптації та соціалізації зороводепривованих осіб

2.

Знатиосновні напрямки діяльності психолога у закладах освіти;

Вміти виділяти психологічний аспект в контексті проблем, які викликають відхилення у розвитку осіб з порушеннями зору

Базові знання про методи психолого-педагогічної діагностики та корекції психічного розвитку дітей з порушеннями зору

Базові знання про структуру та особливості розробки психодіагностичних, психокорекційних, психотренінгових програм для осіб з порушеннями зору

3.

Знатиособливості роботи спеціального психолога з інвалідами по зору різних вікових категорій, залежно від стану зору та часу його втрати;

особливості надання психологічної допомоги дітям з порушеннями зору, батькам, членам педагогічного колективу.

Вміти вільно орієнтуватися в існуючих психологічних засобах вирішення практичних завдань та професійно грамотно їх використовувати.

Здатність використовувати професійно-профільовані знання для реалізації різних теоретико-методологічних підходів в процесі надання психологічної допомоги особам з порушеннями зору

7. Короткий зміст дисципліни. Основі законодавчі акти, нормативні документи, які регламентують та забезпечують діяльність Національної системи соціально-психологічної служби України. Концепція державної системи психологічної служби. Основні напрями діяльності психологічної служби в системі спеціальної освіти. Організаційні форми існування психологічних служб в системі загальної та спеціальної освіти.   Посадові обов’язки та права практичного психолога. Нормативно правова документація. Вимоги до планування та звітності практичного психолога навчально-освітнього закладу. Оцінювання діяльності психолога закладу освіти. Шляхи професійного самовдосконалення. Технології роботи практичного психолога з різними віковими групами осіб з порушеннями зору.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 4
Практичні заняття 6 4
Лабораторні заняття 8 4
Самостійна робота 68 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Битянова М.Р., Азарова Т.В., Афанасьева Е.И., Васильева Н.Л. Работа психолога в начальной школе. — М., 2001. - 352с.

2. Документація психолога / Упорядник Т. Гончаренко. – 2-ге вид., стереотипне. – К.: Ред.загальнопед.газ., 2005. – 120 с.

3. Положення про психологічну службу в системі освіти // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. - №2.- С.35-38.

4. Синьова Є.П. Особливості розвитку і виховання дітей при глибоких порушеннях зору / Євгенія Павлівна Синьова. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова. 2012.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю завдання для практичних та лабораторних занять; комплекти завдань для модульних робіт; усне опитування; дискусії; ділові ігри; тематичні письмові самостійні роботи; підсумкове опитування студентів за тематикою змістових модулів; ситуаційні завдання й вправи.

Форма підсумкового контролю залік у 3 семестрі.