Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Організація психологічної служби в спец установах»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Організація психологічної служби в спец установах»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (тифлопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу кафедра тифлопедагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни полягає у сприянні становленню професійної компетентності майбутніх практичних психологів шляхом ознайомлення із специфікою організації психологічної служби як основної ланки збереження психічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу закладів освіти де навчаються діти з порушеннями зору.

3. Міждисциплінарні зв’язки:загальна тифлопсихологія, вікова, педагогічна та соціальна тифлопсихологія, основи психокорекції та психоконсультування, основи психодіагностики, офтальмогігієчні основи навчання та виховання дітей з порушеннями зору.

4. Метою викладання навчальної дисципліни: систематизація і використання наявних у студентів знань, умінь та навичок під кутом практичних завдань, які стоять перед майбутнім практичним тифлопсихологом.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є - ознайомити студентів із структурою та змістом діяльності психологічної служби в системі освіти; з нормативно-правовою базою психологічної служби; розкрити специфіку організації психологічної служби в різних сферах діяльності практичного психолога; формування психологічної готовності до здійснення професійної допомоги дітям і дорослим особам, які мають порушення зору.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знатитеоретико-методологічні засади організації психологічної служби у спеціальних установах для осіб з порушеннями зору;

нормативно-правову базу, яка регламентує діяльність тифлопсихолога

Вміти грамотно планувати професійну діяльність, враховуючи методологічні основи організації психологічної служби у спеціальних закладах освіти для дітей з порушеннями зору

Базові уявлення про організацію та здійснення психолого-педагогічного супроводу осіб з порушеннями зору.

Здатність використовувати професійно-профільовані знання для компенсації деструктивного впливу недоліків виховання на становлення психіки дитини з порушеннями зору; адаптації та соціалізації зороводепривованих осіб

2.

Знатиосновні напрямки діяльності психолога у закладах освіти;

Вміти виділяти психологічний аспект в контексті проблем, які викликають відхилення у розвитку осіб з порушеннями зору

Базові знання про методи психолого-педагогічної діагностики та корекції психічного розвитку дітей з порушеннями зору

Базові знання про структуру та особливості розробки психодіагностичних, психокорекційних, психотренінгових програм для осіб з порушеннями зору

3.

Знатиособливості роботи спеціального психолога з інвалідами по зору різних вікових категорій, залежно від стану зору та часу його втрати;

особливості надання психологічної допомоги дітям з порушеннями зору, батькам, членам педагогічного колективу.

Вміти вільно орієнтуватися в існуючих психологічних засобах вирішення практичних завдань та професійно грамотно їх використовувати.

Здатність використовувати професійно-профільовані знання для реалізації різних теоретико-методологічних підходів в процесі надання психологічної допомоги особам з порушеннями зору

7. Короткий зміст дисципліни. Основі законодавчі акти, нормативні документи, які регламентують та забезпечують діяльність Національної системи соціально-психологічної служби України. Концепція державної системи психологічної служби. Основні напрями діяльності психологічної служби в системі спеціальної освіти. Організаційні форми існування психологічних служб в системі загальної та спеціальної освіти.   Посадові обов’язки та права практичного психолога. Нормативно правова документація. Вимоги до планування та звітності практичного психолога навчально-освітнього закладу. Оцінювання діяльності психолога закладу освіти. Шляхи професійного самовдосконалення. Технології роботи практичного психолога з різними віковими групами осіб з порушеннями зору.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 4
Практичні заняття 6 4
Лабораторні заняття 8 4
Самостійна робота 68 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Битянова М.Р., Азарова Т.В., Афанасьева Е.И., Васильева Н.Л. Работа психолога в начальной школе. — М., 2001. - 352с.

2. Документація психолога / Упорядник Т. Гончаренко. – 2-ге вид., стереотипне. – К.: Ред.загальнопед.газ., 2005. – 120 с.

3. Положення про психологічну службу в системі освіти // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. - №2.- С.35-38.

4. Синьова Є.П. Особливості розвитку і виховання дітей при глибоких порушеннях зору / Євгенія Павлівна Синьова. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова. 2012.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю завдання для практичних та лабораторних занять; комплекти завдань для модульних робіт; усне опитування; дискусії; ділові ігри; тематичні письмові самостійні роботи; підсумкове опитування студентів за тематикою змістових модулів; ситуаційні завдання й вправи.

Форма підсумкового контролю залік у 3 семестрі.

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ