Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Експертна діяльність психолога спеціальних закладів освіти»

Деталі
Батьківська категорія: Освітні послуги
Категорія: Студенту
Створено: П'ятниця, 10 березня 2017, 10:56
Останнє оновлення: П'ятниця, 10 березня 2017, 10:56
Опубліковано: П'ятниця, 10 березня 2017, 10:56

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Експертна діяльність психолога спеціальних закладів освіти»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (тифлопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу кафедра тифлопедагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни є теорія та практика експертного оцінювання.

3. Міждисциплінарні зв’язки

4. Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних основекспертної діяльності психолога спеціальних закладів освіти, формування у студентів здатності самостійно планувати та проводити найбільш поширені види експертизи.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є - визначити місце та розкрити значення експертної діяльності в в спеціальних закладах освіти; аналіз нормативно-правової документації з різних напрямків психолого-педагогічної експертизи; формування базових компетенцій до здійснення експертної діяльності в рамках психолого-медико-педагогічної консультації; ознайомлення з особливостями психолого-педагогічної експертизи програм, навчально-методичних посібників та дидактичних матеріалів; забезпечити вивчення студентами-психологами технології психологічної експертизи освітнього середовища; забезпечити ознайомлення студентів з психологічним інструментарієм експертного оцінювання при проведенні атестації.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати

 • види експертизи в освітньому середовищі,
 • методологічні та професійно-етичні принципи психологічної діагностики порушень розвитку у дітей,
 • напрямки спеціальної психодіагностики,
 • класифікацію психодіагностичних методик,

Вміти

 • застосовувати знання про теоретичні основи психологічної діагностики психічного розвитку для організації та проведення діагностичного обстеження дітей в ПМПК,
 • використовувати психодіагностичні методи дослідження,
 • усвідомлювати свої індивідуальні психологічні особливості, вбачати перспективи самовдосконалення і професійного зростання
 • уявлення про основи психології, що сприяють розвитку загальної культури й успішній соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії;
 • здатність до письмової й усної комунікації рідно мовою; знання іншої мови (мов); навички управління інформацією; дослідницькі навички;
 • базові уявлення про складну структуру дефекту, наявність вторинних відхилень у психічному розвитку дитини з порушеннями розвитку; про біосоціальні процеси компенсації, розвиток компенсаторних механізмів аналітико-синтетичної діяльності мислення та мовлення у дітей з порушеннями зору;
 • базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси.
 
2.

Знати

 • технологію психодіагностичного обстеження,
 • особливості психолого-педагогічного вивчення осіб різного віку,
 • методи діагностики психічного розвитку розвитку особистості.

Вміти

 • реалізовувати комплексний підход у вивченні дітей з порушеннями розвитку,
 • проводити вивчення дитини під час засідання ПМПК,
 • використовувати індивідуальні та групові форми психодіагностичного обстеження,
 • проводити психодіагностичне обстеження осіб різного віку: формулювати психологічну проблему, висувати гіпотези, складати програму обстеження, здійснювати підбір методик, застосовувати психодіагностичний інструментарій відповідно до контингенту осіб з порушеннями розвитку,інтерпретувати отримані результати, формулювати діагноз та конкретні рекомендації відповідно до запиту,
 • проводити експертизу освітнього середовища, підбирати психологічний інструментарій для проведення експертного оцінювання під час атестації педагогів.
 • базові уявлення з основ охорони здоров’я та формування здорового способу життя людини, офтальмогігієнічних основ навчання і виховання дітей з порушеннями зору;
 • здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі спеціальної педагогіки і психології для інтерпретації експериментальних даних і моделювання психолого-педагогічних явищ і процесів;
 • знання різноманітних психологічних процесів, станів, властивостей з погляду розуміння значення комплексного підходу щодо зазначених понять;
 • сучасні уявлення про принципи психологічного дослідження, напрями психологічної допомоги, про шляхи вирішення проблем психологічного забезпечення; здатність застосовувати основні теоретичні та практичні методи аналізу та оцінки стану об’єктів соціально-психологічної взаємодії;
 • ґрунтовні знання про теоретичну, практичну та прикладну психологію; сучасні уявлення про особливості розвитку психологічної науки в Україні та інших державах;
 • здатність організовувати роботу відповідно до вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання механізмів психологічного захисту, навичок уникнення професійної дезадаптації.
 

7. Короткий зміст дисципліни.

Загальна характеристика експертної діяльності психолога. Організація і зміст діяльності психолога на психолого-медико-педагогічній консультації. Організація експертної діяльності психолога в складі психолого-медико-педагогічного консиліуму. Експертиза авторських програм, підручників, навчально-методичних посібників та дидактичних матеріалів. Особливості проведення атестаційної експертизи.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 4
Практичні заняття 6 4
Лабораторні заняття 8 4
Самостійна робота 68 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1). Братусь С. Л. Введение в гуманитарную экспертизу образования. — М.: Смысл, 1999.

2). Консультативно-діагностичний супровід дітей з особливими освітніми потребами в діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій : посіб. / Жук Т. В., Ілляшенко Т. Д., Луценко І. В. та ін. ; за ред. А. Г. Обухівської. – К. : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. – 247 с.

3). Максименко С. Д. Психологія в соціальній і педагогічній практиці : методологія, методи, програми, процедури : навчальний посібник для вищої школи / С. Д. Максименко. – К. : Наукова думка. – 1998. – 216 с.

4). Левченко И.Ю., Киселева Н.А. Психологическое изучение детей с отклонениями развития. – М.: Коррекционная педагогика, 2005.

5). Экспертная деятельность психолога образовательного учреждения : метод. пособие / М.М. Семаго, Н.Я. Семаго, Н.А. Ратинова, О.Д. Ситковская ; под общ. ред. М.М. Семаго. - М. : Айрис- пресс : Айрис-дидактика, 2004. - 125 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю завдання для практичних та лабораторних занять; комплекти завдань для модульних робіт; усне опитування; дискусії; ділові ігри; тематичні письмові самостійні роботи у формі рефератів; підсумкове опитування студентів за тематикою змістових модулів; складання глосаріїв; ситуаційні завдання й вправи.

Форма підсумкового контролю залік у 3 семестрі.