Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Експертна діяльність психолога спеціальних закладів освіти»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Експертна діяльність психолога спеціальних закладів освіти»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (тифлопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу кафедра тифлопедагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни є теорія та практика експертного оцінювання.

3. Міждисциплінарні зв’язки

4. Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних основекспертної діяльності психолога спеціальних закладів освіти, формування у студентів здатності самостійно планувати та проводити найбільш поширені види експертизи.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є - визначити місце та розкрити значення експертної діяльності в в спеціальних закладах освіти; аналіз нормативно-правової документації з різних напрямків психолого-педагогічної експертизи; формування базових компетенцій до здійснення експертної діяльності в рамках психолого-медико-педагогічної консультації; ознайомлення з особливостями психолого-педагогічної експертизи програм, навчально-методичних посібників та дидактичних матеріалів; забезпечити вивчення студентами-психологами технології психологічної експертизи освітнього середовища; забезпечити ознайомлення студентів з психологічним інструментарієм експертного оцінювання при проведенні атестації.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати

 • види експертизи в освітньому середовищі,
 • методологічні та професійно-етичні принципи психологічної діагностики порушень розвитку у дітей,
 • напрямки спеціальної психодіагностики,
 • класифікацію психодіагностичних методик,

Вміти

 • застосовувати знання про теоретичні основи психологічної діагностики психічного розвитку для організації та проведення діагностичного обстеження дітей в ПМПК,
 • використовувати психодіагностичні методи дослідження,
 • усвідомлювати свої індивідуальні психологічні особливості, вбачати перспективи самовдосконалення і професійного зростання
 • уявлення про основи психології, що сприяють розвитку загальної культури й успішній соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії;
 • здатність до письмової й усної комунікації рідно мовою; знання іншої мови (мов); навички управління інформацією; дослідницькі навички;
 • базові уявлення про складну структуру дефекту, наявність вторинних відхилень у психічному розвитку дитини з порушеннями розвитку; про біосоціальні процеси компенсації, розвиток компенсаторних механізмів аналітико-синтетичної діяльності мислення та мовлення у дітей з порушеннями зору;
 • базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси.
 
2.

Знати

 • технологію психодіагностичного обстеження,
 • особливості психолого-педагогічного вивчення осіб різного віку,
 • методи діагностики психічного розвитку розвитку особистості.

Вміти

 • реалізовувати комплексний підход у вивченні дітей з порушеннями розвитку,
 • проводити вивчення дитини під час засідання ПМПК,
 • використовувати індивідуальні та групові форми психодіагностичного обстеження,
 • проводити психодіагностичне обстеження осіб різного віку: формулювати психологічну проблему, висувати гіпотези, складати програму обстеження, здійснювати підбір методик, застосовувати психодіагностичний інструментарій відповідно до контингенту осіб з порушеннями розвитку,інтерпретувати отримані результати, формулювати діагноз та конкретні рекомендації відповідно до запиту,
 • проводити експертизу освітнього середовища, підбирати психологічний інструментарій для проведення експертного оцінювання під час атестації педагогів.
 • базові уявлення з основ охорони здоров’я та формування здорового способу життя людини, офтальмогігієнічних основ навчання і виховання дітей з порушеннями зору;
 • здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі спеціальної педагогіки і психології для інтерпретації експериментальних даних і моделювання психолого-педагогічних явищ і процесів;
 • знання різноманітних психологічних процесів, станів, властивостей з погляду розуміння значення комплексного підходу щодо зазначених понять;
 • сучасні уявлення про принципи психологічного дослідження, напрями психологічної допомоги, про шляхи вирішення проблем психологічного забезпечення; здатність застосовувати основні теоретичні та практичні методи аналізу та оцінки стану об’єктів соціально-психологічної взаємодії;
 • ґрунтовні знання про теоретичну, практичну та прикладну психологію; сучасні уявлення про особливості розвитку психологічної науки в Україні та інших державах;
 • здатність організовувати роботу відповідно до вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання механізмів психологічного захисту, навичок уникнення професійної дезадаптації.
 

7. Короткий зміст дисципліни.

Загальна характеристика експертної діяльності психолога. Організація і зміст діяльності психолога на психолого-медико-педагогічній консультації. Організація експертної діяльності психолога в складі психолого-медико-педагогічного консиліуму. Експертиза авторських програм, підручників, навчально-методичних посібників та дидактичних матеріалів. Особливості проведення атестаційної експертизи.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 4
Практичні заняття 6 4
Лабораторні заняття 8 4
Самостійна робота 68 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1). Братусь С. Л. Введение в гуманитарную экспертизу образования. — М.: Смысл, 1999.

2). Консультативно-діагностичний супровід дітей з особливими освітніми потребами в діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій : посіб. / Жук Т. В., Ілляшенко Т. Д., Луценко І. В. та ін. ; за ред. А. Г. Обухівської. – К. : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. – 247 с.

3). Максименко С. Д. Психологія в соціальній і педагогічній практиці : методологія, методи, програми, процедури : навчальний посібник для вищої школи / С. Д. Максименко. – К. : Наукова думка. – 1998. – 216 с.

4). Левченко И.Ю., Киселева Н.А. Психологическое изучение детей с отклонениями развития. – М.: Коррекционная педагогика, 2005.

5). Экспертная деятельность психолога образовательного учреждения : метод. пособие / М.М. Семаго, Н.Я. Семаго, Н.А. Ратинова, О.Д. Ситковская ; под общ. ред. М.М. Семаго. - М. : Айрис- пресс : Айрис-дидактика, 2004. - 125 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю завдання для практичних та лабораторних занять; комплекти завдань для модульних робіт; усне опитування; дискусії; ділові ігри; тематичні письмові самостійні роботи у формі рефератів; підсумкове опитування студентів за тематикою змістових модулів; складання глосаріїв; ситуаційні завдання й вправи.

Форма підсумкового контролю залік у 3 семестрі.

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ