Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) Спецсемінар «Основи навчання та виховання сліпоглухих дітей»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

Спецсемінар «Основи навчання та виховання сліпоглухих дітей»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (тифлопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу
Кафедра тифлопедагогіки

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни - процеси розвитку, виховання та навчання сліпоглухих дітей.

3. Міждисциплінарні зв’язки зміст курсу спирається на знання та компетенції, здобуті студентами під час вивчення таких предметів, як «Вступ до спеціальності», «Невропатологія», «Спеціальна психологія», «Корекційна педагогіка», «Тифлопедагогіка», «Тифлопсихологія», «Анатомія, фізіологія та патологія дитини», «Основи генетики».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є озброєння студентів необхідними теоретичними знаннями і практичними уміннями для здійснення корекційно-виховної роботи з дітьми, які мають комбіновану втрату зору та слуху. Надання знань про особливості пізнавальної діяльності сліпоглухих дітей, їх можливості для комунікації та взаємодії з оточуючими, методи і прийоми корекційно-виховної роботи з даною категорією дітей.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є оволодіння методами проведення функціональної діагностики стану сенсорних функцій сліпоглухої дитини, розробка індивідуальних навчальних програм відповідно до індивідуальних потреб і можливостей кожної дитини на основі отриманих результатів діагностики.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати

історію становлення навчання сліпоглухих дітей та категоріальний апарат курсу; типологію порушень слухового та зорового аналізаторів; можливі причини виникнення сліпоглухоти; методи діагностики сліпоглухоти; компенсаторну роль збережених та залишкових відчуттів; особливості та динаміку психічного розвитку сліпоглухих; можливості мовного та комунікативного розвитку сліпоглухих; форми та методи розвитку слухового та зорового сприймання сліпоглухих і формування вимови; форми та методи навчання сліпоглухих самообслуговуванню та формування побутових навичок; значення, форми та методи навчання сліпоглухих орієнтації та мобільності; особливості та динаміку емоційного, соціального та сексуального розвитку сліпоглухої дитини; особливості та компенсаторну роль ігрової діяльності сліпоглухих; можливості для здійснення трудової реабілітації сліпоглухих; підходи та принципи розробки індивідуалізованих навчальних планів для сліпоглухих; принципи організації установ для сліпоглухих.

Вміти

аналізувати загальнопедагогічну та спеціальну літературу з тематики, передбаченої програмою курсу; аналізувати особові справи учнів, визначаючи причини ураження зорової та слухової функції та встановлюючи співвідношення між ними; вести спостереження за учнями, визначаючи рівень загального та мовленнєвого розвиту, стан зору та слуху, індивідуальні особливості, рівень сформованості побутових навичок, навичок орієнтації та мобільності; підбирати індивідуальну систему засобів комунікації для сліпоглухої дитини; аналізувати та самостійно складати індивідуальні навчальні плани для сліпоглухих дітей; аналізувати конспекти занять тифлопедагогів та безпосередньо відвідані заняття з метою визначення використовуваних методів навчання та засобів комунікації сліпоглухих дітей.

•              базові уявлення про складну структуру дефекту, наявність вторинних відхилень у психічному розвитку дитини з порушеннями зору та слуху; про біосоціальні процеси компенсації, розвиток компенсаторних механізмів аналітико-синтетичної діяльності мислення та мовлення у дітей з порушеннями сенсорних функцій;

•              базові знання психофізіологічних особливостей дітей з порушеннями сенсорних функцій, особливостей реалізації індивідуального та диференційованого підходів у процесі навчання і виховання.

•              здатність використовувати професійно-профільовані знання для компенсації деструктивного впливу недоліків виховання на становлення психіки дитини з порушеннями психофізичного розвитку; адаптації та соціалізації зороводепривованих осіб;

•              здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі спеціальної педагогіки і спеціальної психології для інтерпретації експериментальних даних і моделювання психолого-педагогічних явищ і процесів;

•              здатність використовувати психокорекційні засоби у відповідності з віковими особливостями дітей та дорослих осіб, які мають порушення психофізичного розвитку за різними нозологіями.

7. Короткий зміст дисципліни.

Змістовий модуль 1. Сліпоглухота як комплексне порушення психофізичного розвитку

Тема 1. Комплексні порушення. Сліпоглухота як комплексне порушення.

Поняття комплексного порушення розвитку. Сліпоглухота як комплексне порушення. Визначення та класифікація сліпоглухоти.Анатомічна будова слухового аналізатора. Проблеми слухової функції та причини їх виникнення (ураження периферичного, провідникового та центрального відділів слухового аналізатора). Класифікація втрат слуху: кондуктивна, нейросенсорна, змішаного типу, кортикальна туговухість. Медична та педагогічна класифікація дітей з порушеннями слуху. Поняття глухоти та зниженого слуху.

Тема 2. Історія становлення навчання сліпоглухих дітей. Історія навчання та виховання сліпоглухих дітей за кордоном (Семюел Хоув та Лора Бріджмен, Анна Суліван та Елен Келлер). Становлення вітчизняної системи навчання та виховання сліпоглухих дітей (А. І. Соколянський та його учениця О. І. Скороходова, О. І. Мещеряков, А. В. Ярмоленко). Типи закладів та організацій для сліпоглухих дітей та їхніх сімей за кордоном та на Україні.

Тема 3. Причини виникнення сліпоглухоти як комплексного порушення.

Вроджена сліпоглухота. Спадкові причини виникнення сліпоглухоти (синдром Дауна, синдром Ушера, синдром Норрі, трисомія 13, 18 пар хромосом; синдром CHARGE). Внутрішньоутробні інфекції (сифіліс, токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловірус, СНІД, герпес). Сліпоглухота внаслідок недоношеності. Набута сліпоглухота (сліпоглухота травматичного походження, пухлини, травми головного мозку, сліпоглухота інфекційного походження (менінгіти та енцефаліти)).

Тема 4. Диференційна діагностика сліпоглухоти.

Об’єктивні та суб’єктивні методи діагностики слухової та зорової функцій. Методи психолого-педагогічної діагностики (функціональна оцінка стану сенсорних функцій, опитувальники, мапи оточення і т.п.). Диференційна діагностика сліпо глухоти, первинних мовленнєвих порушень та розумової відсталості.

Тема 5. Особливості психічного розвитку в умовах подвійного сенсорного порушення.

Динаміка психічного розвитку сліпоглухих. Стадії психічного розвитку. Компенсаторна роль збережених відчуттів у розвитку сліпоглухої дитини (дотикові відчуття, тактильна чутливість сліпоглухих, кінестетичні та моторні відчуття, вібраційна чутливість, нюхові та смакові відчуття). Особливості формування предметних, просторових та часових уявлень у сліпоглухих.

Змістовий модуль 2. Корекційно-педагогічна робота зі сліпоглухими дітьми

Тема 1. Методика формування засобів спілкування та комунікативного розвитку сліпоглухих дітей.

Сенсорні можливості для розвитку мовлення сліпоглухих дітей (словесного, жестового і т.д.). Особливості жестової та тактильно-жестової мови та їх вплив на розумовий розвиток сліпоглухої дитини. Збереження словесного мовлення при набутій сліпоглухоті. Система мовно-мисленевої діяльності сліпоглухих. Діагностика комунікативних умінь дитини. Методи комунікації сліпоглухих. Підбір відповідних засобів спілкування. Стратегії планування комунікативного розвитку дитини. Система тотальної комунікації. Комунікація сліпоглухих дітей з порушенням інтелекту/моторних функцій. Використання календарної системи для розвитку комунікативних та соціально-побутових навичок дитини.

Тема 2. Формування соціально-побутових навичок та навичок орієнтування та мобільності сліпоглухої дитини.

Формування навичок самообслуговування. Облаштування оточення сліпоглухої дитини. Адаптовані пристрої. Діагностування побутових навичок дитини та навичок самостійності. Формування навичок орієнтування та мобільності. Діагностування соціально-побутових умінь та навичок орієнтування в просторі.

Тема 3. Індивідуальне планування навчального процесу для сліпоглухої дитини.

Розробка індивідуального навчального плану для сліпоглухої дитини. Консультативна робота з батьками.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом - 8 семестр.

Кількість кредитів ECTS – 2 кредити. Кількість годин – 72 годин.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції - -
Семінарські заняття - -
Практичні заняття 24 12
Індивідуальна робота 12 -
Самостійна робота 36 60

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

  1. Апраушев А.В. Тифлосурдопедагогика: воспитание, обучение, трудовая и социальная реабилитация слепоглухонемых. Учеб. пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов / Альвин Валентинович Апраушев. – М.: Просвещение, 1983. – 208 с., ил.
  2. Басилова Т. А. Воспитание в семье ребенка раннего возраста со сложными сенсорными или множественными нарушениями / Татьяна Александровна Басилова. – М.: ИПТК «Логос», 2001. – 28 с.
  3. Бельтюков В. И. Взаимодействие анализаторов в процессе восприятия и усвоения устной речи (в норме и патологии) / В. И. Бельтюков. – М.: Педагогика, 1977. – 176 с.
  4. Глушенко К.О. Формування комунікативної компетентності сліпоглухих дітей: Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 197с.
  5. Зыков С. А. Методика обучения глухих детей языку. [Пособие для студентов] / Сергей Александрович Зыков. - М.: Просвещение, 1977. – 273 с.
  6. Методика обучения глухих устной речи. [Учеб. пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов] / [под ред. проф. Ф.Ф. Рау]. – М.: Просвещение,
  7. Мещеряков А. И. Слепоглухонемые дети. [Развитие психики в процессе формирования поведения] / Алексей Иванович Мещеряков. – М.: Педагогика, 1974. – 327 с.
  8. Ярмоленко А. В. Очерки психологии слепоглухонемых / Августа Викторовна Ярмоленко. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1961. – 162 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - модульні контрольні роботи, тестування, опитування, підготовка доповідей та конспектів першоджерел, аналіз випадків.

Форма підсумкового контролю – залік.

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ