Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) Спецкурсу «Адаптивна фізична культура в спеціальних закладах для дітей з порушенням зору»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

Спецкурсу«Адаптивна фізична культура в спеціальних закладах для дітей з порушенням зору»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (тифлопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра тифлопедагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни: специфічні особливості фізичного виховання дітей з порушеннями зору.

3. Міждисциплінарні зв’язки: тифлопедагогіка, вікова та педагогічна тифлопсихологія, офтальмогігієнічні основи навчання і виховання осіб з порушеннями зору, спеціальна методика зміцнення здоров’я та фізичного виховання.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є: надання студентам теоретично-практичних знань щодо методики роботи з адаптивного фізичного виховання у спеціальних закладах для дітей з порушеннями зору.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є: озброєння студентів теоретичними знаннями та практичними уміннями з методики адаптивного фізичного виховання дітей з порушеннями зору.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: зміст адаптивної фізичної культури в спеціальних закладах для дітей з порушеннями зору; мету, завдання та засоби адаптивного фізичного виховання дітей з порушеннями зору.

Вміти: охарактеризувати фізичну вправу; розрізняти засоби та форми адаптивного фізичного виховання.

- базові знання з історії та практики адаптивного фізичного виховання осіб з порушеннями зору.

2.

Знати: особливості фізичного розвитку дітей з порушеннями зору різного віку; методи та прийоми навчання основним рухам і руховим діям дітей з порушеннями зору.

Вміти вільно користуватися методами та прийомами навчання осіб з порушеннями зору, а також навчити дітей з порушеннями зору основних рухів.

- здатність використовувати професійно-профільовані знання для загального фізичного розвитку та активізації компенсаторних механізмів осіб з порушеннями зору.

3.

Знати: особливості організації занять з фізичного виховання для осіб з порушеннями зору (зміст і структуру уроків (занять), рухливих ігор, фізкультурних пауз і хвилинок тощо).

Вміти: складати конспекти уроків (занять) з фізичного виховання; складати комплекси загально-розвиваючих вправ; адаптувати рухливі ігри до зорових і фізичних можливостей дітей з порушеннями зору; практично проводити усі форми роботи з адаптивного фізичного виховання передбачені навчальною програмою.

- здатність використовувати професійні знання в практичній роботі з адаптивного фізичного виховання осіб, які мають порушення зору.

7. Короткий зміст дисципліни.

Зміст адаптивного фізичного виховання в спеціальних закладах для дітей з порушеннями зору. Вплив рухового аналізатору на компенсаційні процеси у дітей з порушеннями зору. Принципи та методи навчання руховим діям. Методика проведення різних форм організації адаптивного фізичного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з порушеннями зору. Показання і протипоказання до фізичних навантажень. Корекція і профілактика порушень зору на заняттях з АФВ.

 

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 8.

Кількість кредитів ECTS– 2 .Кількість годин – 72.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції    
Семінарські заняття    
Практичні заняття    
Лабораторні заняття    
Самостійна робота    

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Демирчоглян Г.Г., Демирчоглян А. Г. Специальная физическая культура для слабовидящих школьников. М.: Советский спорт. 2000. – 160 с.

2. Ростомашвили Л.Н. Физические упражнения для детей с нарушением зрения (методические рекомендации для учителей, воспитателей, родителей). – М., 2002.

3. Синьова Є. П. Тифлопсихологія : підручник / Є. П. Синьова. – К. : Знання, 2008.- 365 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - модульні контрольні роботи, усне опитування, письмове опитування, реферати.

Форма підсумкового контролю – диференційований залік.

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ