Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) Спецсемінар "Розвиток творчих здібностей осіб з порушеннями зору"

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

Спецсемінар "Розвиток творчих здібностей осіб з порушеннями зору"

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня Бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (тифлопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра тифлопедагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – ознайомлення з особливостями творчої діяльності людей з порушеннями зору різних вікових категорій.

3. Міждисциплінарні зв’язки

"Тифлопедагогіка", "Тифлопсихологія", "Соціальна тифлопсихологія", "Психодіагностика", "Основи психокорекції та психоконсультування осіб з порушеннями зору", "Основи психотренінгу осіб з порушеннями зору", "Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи".

4. Метою викладання навчальної дисципліни є озброєння студентів необхідними знаннями і науково-методичними підходами щодо ефективної організації роботи з виявлення та розвитку творчих здібностей людей різного віку з порушеннями зору, зокрема дітей, які навчаються у спеціальних школах-інтернатах, спеціальних, інклюзивних класах масових шкіл (у процесі навчання та в умовах позакласної і позашкільної роботи); незрячих студентів та реабілітантів.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

-          Ознайомлення студентів-тифлопедагогів зі спеціальними методиками діагностування й розвитку творчих здібностей людей, які мають вади зору.

-          Озброєння студентів спеціальними розробленими та адаптованими методиками з виявлення та розвитку творчих здібностей у людей з порушеннями зору.

-          Ознайомлення студентів із різними видами гурткової роботи, особливостями організації творчих майстерень, аматорських колективів у школі, на виробництві та поза їх межами, різновидами організації дозвілля незрячих.

-          Ознайомлення з творчим доробком видатних і талановитих людей з інвалідністю по зору для можливості здійснення успішної творчої реабілітації цієї категорії людей.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1. Знати:
 • особливості прояву та труднощі виявлення творчих здібностей у дітей з порушеннями зору;
 • вимоги до діагностичного матеріалу, освітленості, зорових навантажень при виявленні творчих здібностей осіб з різними порушеннями зору;
 • основні методи виявлення творчих здібностей;
 • особливості адаптування діагностичних методик до можливостей дітей з порушеннями зору;
 • особливості проведення гурткової роботи, факультативів, секцій, індивідуальних занять, творчих олімпіад, турнірів, фестивалів, таборів, виставок тощо;
 • труднощі входження людини з інвалідністю в інтегровані творчі колективи та особливості їх подолання

КЗП-01 – базові знання фундаментальних положень і прикладних аспектів у галузі тифлопедагогіки, загальної, вікової та педагогічної тифлопсихології, основ генетики, анатомії, фізіології, патології дітей з психофізичними вадами, невропатології, психопатології, клінічних основ інтелектуальних порушень

2. Вміти:
 • розробляти, адаптувати та використовувати існуюче методичне забезпечення з питань діагностування та розвитку творчих здібностей, консультування осіб з порушеннями зору;
 • здійснювати діагностику творчих здібностей, нахилів, прагнень, інтересів, спрямованості особистості;
 • здійснювати діагностику готовності людей з порушеннями зору до заняття певними видами творчості;
 • здійснювати позитивне стимулювання осіб з порушеннями зору до усвідомленої творчої реалізації особистості, сприяти формуванню у них стійкої мотивації до творчості;
 • надавати консультативну допомогу батькам і рідним з питань гармонійного творчого розвитку осіб з порушеннями зору відповідно до їх індивідуальних можливостей, інтересів і здібностей для цілковитої реалізації свого творчого потенціалу;
 • надавати діагностичну та консультативну допомогу щодо виявлення та розвитку творчих здібностей людей, які втратили зір у дорослому віці;
 • проводити психолого-педагогічні тренінги з виявлення та розвитку творчих здібностей осіб з порушеннями зору;
 • здійснювати творчу реабілітацію людей з інвалідністю по зору відповідно до їх індивідуальних можливостей, інтересів та здібностей
КЗП-06 – здатність до реалізації цілеспрямованого педагогічного впливу у процесі виховання осіб з вадами зору різних вікових категорій з метою забезпечення гармонійного розвитку їхньої особистості; КСП-06 – здатність використовувати професійно-профільовані знання для реалізації різних теоретико-методологічних підходів в процесі надання психологічної допомоги особам з порушеннями зору; КСП-11 – здатність використовувати професійно-профільовані знання для активізації розвитку загальних та спеціальних здібностей, навичок і засобів спілкування, самостійності, пізнавальної активності, гармонійного особистісного розвитку осіб з порушеннями зору; КСП-12 – здатність використовувати професійно-профільовані знання при визначенні шляхів медичної, педагогічної та психологічної реабілітації особистості з порушеннями зору

7. Короткий зміст дисципліни.

Психолого-педагогічні підходи до виявлення й розвитку творчих здібностей, зокрема людей з порушеннями зору. Вихідні поняття творчості, формування поняттєвого апарату: задатки, здібності, нахили, талант, обдарованість, геніальність, творчість тощо. Види творчості та основні характеристики творчої діяльності: музична, літературна, художня, театральна, технічна, наукова творчість. Характеристика типів творчості: реконструктивного, аналогійного, комбінованого, продуктивного і репродуктивного. Особливості прояву творчих здібностей у діяльності осіб з порушеннями зору. Явище прихованої обдарованості. Творчий потенціал дітей з порушеннями зору. Підготовчий етап у діагностуванні творчих здібностей дітей з різними порушеннями зору. Вимоги до стимульного матеріалу, освітленості, зорових навантажень при діагностуванні творчих здібностей дітей з різними порушеннями зору. Методики виявлення творчих здібностей та обдарованості осіб з порушеннями зору: бесіди (з вчителям, учнями, батьками) щодо інтересів учня; анкетування (батьків, дітей); тестування учнів тощо. Адаптування діагностичних методик до можливостей дітей з порушеннями зору. Розвиток творчих здібностей дітей у навчальній діяльності. Застосування різних форм творчої роботи на уроках (творчі завдання, виступи, інсценування тощо). Розвиток творчих здібностей дитини у позаурочній та позашкільній роботі в умовах спеціальної школи (класу) та виховання в сім’ї. Гурткова робота, факультативи, секції, індивідуальні заняття. Творчі олімпіади, турніри, фестивалі, табори, виставки. Введення обдарованої дитини з порушеннями зору в інтегровані творчі колективи. Основи творчої реабілітації дорослих людей з порушеннями зору. Особливості та труднощі виявлення творчого потенціалу у людей, які втратили зір. Розвиток творчих здібностей незрячих студентів в умовах інтегрованого колективу. Проведення творчої реабілітації за виявленими нахилами особистості. Організація аматорських колективів, гуртків, студій, фестивалів тощо. Входження людини з інвалідністю в інтегровані творчі колективи.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом: VІІІ семестр

Кількість кредитів ECTS2 Кількість годин – 72

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції - -
Семінарські заняття - -
Практичні заняття 18 8
Лабораторні заняття - -
Самостійна робота 54 64

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

 1. Акимушкин В. М. Учебно-методические материалы по тифлопсихологии / В. М. Акимушкин, И.С. Моргулис. – К., 1990.
 2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л. С. Выготский – М., 1997.
 3. Діти з порушеннями зору в умовах інклюзивної освіти: навч.-метод. посіб. / Н. М. Алєєва, Ю. В. Барінов та ін. / за наук. ред. Є. П. Синьової, С. О. Рикова. К.:Кафедра, 2016. 212 с.
 4. Куненко Л. О. Формування естетичного досвіду молодших школярів з вадами зору в позаурочний час. Методичні рекомендації / Л. О. Куненко. К., 1997.
 5. Обдаровані діти: Діагностика та супровід / упоряд. Т. Червонна. – К.: Шк. світ, 2008. – 128 с.
 6. Паламар О. М. Основи психотренінгу осіб з порушеннями зору: опорний конспект. Навчальний посібник / О. М. Паламар, Т. М. Гребенюк. – К., 2010. – 185 с.
 7. Проблемы этического и эстетического воспитания детей и молодежи с нарушением зрения. Сборник статей. – М., 2004.
 8. Синьова Є. П. Особливості розвитку і виховання особистості при глибоких порушеннях зору: моногр. [Текст] / Є. П. Синьова. – К., 2012. – 442 с.
 9. Синьова Є. П. Тифлопсихологія: Підручник / Є. П. Синьова. – К.: Знання, 2008. – 365с.
 10. Синьова Є. П., Тифлопедагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Є. П. Синьова, С. В. Федоренко. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 325 с.
 11. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей-інвалідів: Збірка матеріалів /за ред.: В. І. Бондаря, В. В. Засенка. – К.: Наук. світ, 2005. – 167 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: модульні контрольні роботи, усне, письмове опитування, представлення методичних матеріалів, занять із творчими завданнями, тренінгів, захист доповідей, рефератів тощо.

Форма підсумкового контролю: залік звичайний.

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ