Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) Спецкурс "Методичні основи організації інклюзивної освіти"

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

Спецкурс "Методичні основи організації інклюзивної освіти"

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня Бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (тифлопедагогіка)

Шифр за навчальним планом впп 03.02.16

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра тифлопедагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – науково-методичні, соціально-психологічні та правові засади процесу організації навчання дітей з порушеннями зору в умовах інклюзивного освітнього закладу.

3. Міждисциплінарні зв’язки

"Вступ до спеціальності", "Загальна тифлопсихологія", "Вікова та педагогічна тифлопсихологія", "Соціальна тифлопсихологія", "Тифлопедагогіка", "Спеціальні методики навчання дітей з порушеннями зору", "Офтальмогігієнічні основи навчання і виховання дітей з порушеннями зору", "Охорона та розвиток залишкового зору".

4. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з науково-методичними основами інклюзивної освіти та особливостями організації інклюзивного навчання дітей з порушеннями зору.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є

 • Ознайомлення із законодавчою базою інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку, аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду інклюзії.
 • Визначення особливостей державної політики, законодавства України в галузі освіти, соціального захисту дітей з порушеннями зору, які включені в інклюзивні заклади освіти.
 • Формування вміння проводити корекційну роботу в мультидисциплінарній команді.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати

 • моделі освітньої інтеграції;
 • сучасні інтеграційно-освітні тенденції;
 • своєрідності протікання фаз соціалізації дітей з порушеннями зору;
 • особливості їх соціального розвитку в умовах інклюзивного навчання.

Вміти

 • застосовувати знання про загальні та специфічні закономірності розвитку особистості при порушеннях психофізичного розвитку при організації корекційного навчання та виховання дітей в умовах інклюзивного навчання
базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності
2.

Знати

 • технології інклюзивного навчання,
 • особливості застосування психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання.

Вміти

 • проводити психолого-педагогічне вивчення розвитку дітей з порушеннями зору в умовах інклюзивної освіти;
 • організовувати ефективну співпрацю з батьками дітей із порушеннями зору;
 • планувати і розробляти індивідуальний навчальний план, індивідуальну програму розвитку дитини з порушеннями розвитку,
 • здійснювати супровід навчального процесу і підтримку дітей з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання
 • базові знання про особливості реалізації індивідуального та диференційованого підходів у закладах освіти;
 • базові уявлення про організацію та здійснення психолого-педагогічного супроводу осіб з порушеннями розвитку;
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі спеціальної педагогіки і психології для моделювання психолого-педагогічних явищ і процесів та для адаптації та соціалізації осіб з порушеннями розвитку
 

7. Короткий зміст дисципліни.

Основні положення та передумови виникнення інклюзивної освіти. Міжнародний досвід щодо виникнення, організації та забезпечення інклюзивного навчання. Сучасна законодавча нормативно-правова база України, що регулює організацію інклюзивної освіти. Реалії та перспективи впровадження інклюзії в Україні. Супровід навчального процесу в умовах інклюзивної освіти. Вимоги освітньої та інфраструктурної доступності в інклюзивному навчальному закладі. Адаптація та модифікація навчально-виховного процесу. Принципи, методи, прийоми роботи з дітьми із порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання. Корекційно-розвиткова робота та інклюзивне навчання дитини з порушеннями зору. Педагогічний супровід дітей з порушеннями зору асистентом вчителя. Основи співпраці в інклюзивному освітньому закладі.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом: VІІІ семестр

Кількість кредитів ECTS2 Кількість годин – 72

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 24 10
Семінарські заняття - -
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття - -
Самостійна робота 48 62

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

 1. Асистент вчителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / Н. М. Дятленко, Н. З. Софій., О. В. Мартинчук, Ю. М. Найда; під заг. ред. М.Ф.Войцехівського. – К.: ТОВ Видавничий дім "Плеяди", 2015. – 172 с.
 2. Бондар В. І. Актуальні проблеми розвитку освіти дітей з обмеженнями життєдіяльності: шлях від інституалізації до інтеграції / В. І. Бондар, В. М. Синьов // зб. наук. праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту (Серія соціально-педагогічна) [Електронний ресурс]. – Вип. ХІІ. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkp/Sp/2009_12/1.pdf.
 3. Ворон М.В. Інклюзивна освіта: українські реалії. Підручник для директора / М.В. Ворон, Ю.М. Найда. –
 4. Даніелс Е. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів / Е. Даніелс, К. Стаффорд. – Львів: Т-во "Надія", 2000.
 5. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі: початкова ланка (під ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка). – К.: 2004.
 6. Діти з порушеннями зору в умовах інклюзивної освіти: навч.-метод. посіб. / Н. М. Алєєва, Ю. В. Барінов та ін. / за наук. ред. Є. П. Синьової, С. О. Рикова. К.:Кафедра, 2016. 212 с.
 7. Єфімова С.М. Вивчення стану готовності педагога до інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу / С.М. Єфімова // Наук. записки Інституту психології АПН України ім. Г. С. Костюка. – Вип. 26. – К., 2005.
 8. Засенко В.В. Рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими потребами / Кроки до демократичної освіти: Журнал Всеукраїнського фонду "Крок за кроком". – 2002. Лютий.
 9. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ. посіб. / [Тім Лорман, Джоан Деппелер, Девід Харві]; пер. з англ. – К.: ТОВ "Видавничий дім "Плеяди", 2011. – 296с.
 10. Інклюзивне навчання: партнерські стосунки з родинами / А. Колупаєва, Н.Софій, Ю.Найда, Л.Даниленко // Директор школи. Шкільний світ. – 2011. – № 10. – С.20-
 11. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта в контексті реалій сьогодення / А. А. Колупаєва // Практика управління закладом освіти. 2010. №4. С. 8-12.
 12. Колупаєва А. А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади : Монографія / А. А. Колупаєва. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 458 с.
 13. Концепція розвитку інклюзивної освіти // Дефектолог (Шкільний світ).
 14. Малофеев Н. Н. Интеграция и специальные образовательные учреждения: необходимость перемен / Н. Н. Малофеев, Н. Д. Шматко // Дефектология.-- С.86-94.
 15. Масенко В. В. Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні : науково-методичний збірник / В. В. Масенко, Н. З. Софій. –  К.: ФОП, 2007. – 180 с.
 16. Пристосування шкільних приміщень до потреб дітей з особливостями психофізичного розвитку / Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально – методичний посібник/ Колупаєва А. А., Найда Ю. М., Софій Н. З. та ін.; за заг. ред. Даниленко Л. І., - К.:2007. - 128 с.
 17. Сак Т. В. Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі: навч. курс і наук.-метод. посіб. / Т. В. Сак. – К.: ТОВ "Видавничий дім "Плеяди", 2011. – 168 с.
 18. Сак Т. В. Організація навчального процесу в інклюзивному класі / Т. В. Сак // Дефектологія. – 2011. – № 2. – С. 8-11.
 19. Сак Т. В. Психологічний супровід учнів із затримкою психічного розвитку в інклюзивному класі (діагностичний напрямок) / Т. В. Сак // Дефектологія. – 2009. –  №1. – С. 16-20.
 20. Синьова Є. П. Особливості розвитку і виховання особистості при глибоких порушеннях зору: моногр. [Текст] / Є. П. Синьова. – К., 2012. – 442 с.
 21. Таранченко О. М. Диференційоване викладання в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / О. М. Таранченко, Ю. М. Найда. – К.: Видавнича група "А.С.К.", 2012. – 124 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: модульні контрольні роботи, усне, письмове опитування, захист доповідей, рефератів тощо.

Форма підсумкового контролю: залік звичайний (письмовий).

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ