Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Основи інформаційних технологій»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Основи інформаційних технологій»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (тифлопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу кафедра тифлопедагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни є програмне забезпечення сучасних ПК, формалізація та алгоритмізація сучасних обчислювальних процесів.

3. Міждисциплінарні зв’язки

4. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців необхідного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасних ПК і використання сучасних інформаційних технологій.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є - дати студентам знання про новітні інформаційні технології, розкрити їх вплив на науково-технічний і соціально-економічний розвиток техноінформаційного суспільства з усіх розділів інформаційних технологій; - розкрити значення основних понять інформатики, основ інформаційної культури в загальній і професійній освіті спеціального та клінічного психолога; - показати практичну значимість ІКТ, можливостей їхнього використання для вирішення різних діагностичних та корекційних проблем, пов’язаних з професійною діяльністю і наукою, а також для самоосвіти; - забезпечити вивчення студентами-психологами нових інформаційних технологій корекційної освіти; - забезпечити ознайомлення студентів з прикладним програмним забезпеченням спеціального призначення, яке дає змогу більш ефективно і наочно використовувати ІКТ у майбутній професійній діяльності в навчанні дітей з особливостями психофізичного розвитку (мультимедіатехнології, спеціальне прикладне програмне забезпечення, вміння працювати з діагностичними програмами та засобами корекційного напрямку, програмами для перевірки і контролю знань, використовувати автоматизовані системи навчання тощо).

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результатинавчання Компетентності
1.

Знати:

-про використання ІКТ в сучасному суспільстві,

його значення та складові;

- про розвиток комп’ютерної техніки, її етапи;

- про класифікацію ПЕОМ за призначенням;

- про базову конфігурацію персонального комп’ютера

(основні та периферійні пристрої);

- про операційні системи, файлову систему та її складові;

- про класифікацію програмного забезпечення

(системне і прикладне тощо);

-              про спеціальне прикладне програмне забезпечення

для застосування в навчанні дітей з особливостями

психофізичного розвитку;

-              про віруси, їхню класифікацію, про антивірусні програми,

їхню класифікацію та характеристику;

- про діагностичні та корекційні програми;

- про ігрові та моделюючі програми;

- про мультимедіатехнології, їхнє використання та класифікацію;

- про глобальні та локальні мережі (електронна пошта, Інтернет);

- про електронний підручник та навчально-методичний комплекс;

Вміти:

- правильно використовувати ІТ у навчально-виховному процесі;

- комплексно підходити і вирішувати завдання

використання інформаційних технологій в спеціалізованих

(корекційних) закладах;

- застосовувати спеціальне педагогічне програмне забезпечення

на практиці;

-              володіти практичними навичками роботи в операційній

системі Windows (основні поняття, структура файлової системи);

- володіти практичними навичками роботи з програмним

забезпечення загального призначення, а саме – текстовими та табличними процесорами тощо;

Базових знань в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій;

навичок використання програмних засобів і навичок роботи в комп'ютерних мережах, умінь створювати навчальних матеріалів

і використовувати інтернет-ресурси, здатність використовувати професійно профільовані знання й уміння у галузі

теоретичних основ інформатики й практичного використання комп'ютерних технологій, володіти навичками роботи

з комп'ютером на рівні користувача, використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності.

7. Короткий зміст дисципліни.

Інформація та інформатика, апаратнаскладова ПК, Операційнісистеми. Текстовий та табличнийпроцесори, Стиснення та архіваціяданих. Віруси та антивіруси, Глобальна мережа Інтернет, Технічнізасобинавчання, Сучаснітехнічні та програмнізасобинавчаннязагальногопризначення, Створенняуроків за допомогоюMSPowerPoint. Відео урок, Технічнізасобинавчанняспеціальногопризначення, Спеціальніпрограмнізасоби для осіб з особливимиосвітніми потребами, Дистанційненавчання., ВикористанняWeb 2.0 технологій в навчанні, Санітарно-гігієнічнівимогивикористаннятехнічнихзасобівнавчання,

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 14 12
Практичні заняття 12 8
Лабораторні заняття 8 4
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1) Алексеев О.Л., Ермаков В.П., Смирнов В.Н. Техническиесредства трудового и профессиональногообученияслепых и слабовидящихучащихся- М.: Просвещение, 1990. – 223 с. 2) Биков В. Ю. Методологічні та методичніосновистворення і використовуванняелектроннихзасобівнавчальногопризначення / В. Ю. Биков, В. В. Лапінський // Комп’ютер у школі та сім’ї. – № 2 (98), 2012. – C. 3–6. 3) Биков В. Ю. Моделіорганізаційних систем відкритоїосвіти / В. Ю. Биков. – Київ : Атіка, 2009. – 684 с. 4) Буйницька О. П. Інформаційнітехнології та технічнізасобинавчання. Навч. посіб. – К.: Центр учбовоїлітератури, 2012. – 240 с. 5) Вороненко Ю. В. Оцінкаякостіелектроннихзасобівнавчання / Ю. В. Вороненко, О. П. Мінцер, В. В. Краснов // Мед. інф-ка та інженерія. – 2009. – № 3. – С. 4–12. 6) Жалдак М. І. Використаннякомп’ютера в навчальномупроцесімає бути педагогічновиваженим // Інформатика та інформаційнітехнології в навчальних закладах. – 2013. – №1. – С.10–18. 7) Запорожченко Ю. Г. Розвитокміжнароднихстандартівусферіінформаційно-комунікаційнихзасобівнавчання / Ю. Г. Запорожченко // ВищаосвітаУкраїни. – К. : ТОВ «Гнозіс», 2011. – Дод. 2 до № 3, Т. IV (29). – С. 97– 105.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю завдання для практичних та лабораторних занять; комплекти завдань для модульних робіт; усне опитування; дискусії; ділові ігри; тематичні письмові самостійні роботи у формі рефератів; підсумкове опитування студентів за тематикою змістових модулів; складання глосаріїв; ситуаційні завдання й вправи.

Форма підсумкового контролю залік у 3 семестрі.

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ