Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Тренінг особистісного зростання»

Деталі

                                Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Тренінг особистісного зростання»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 053 Психологія

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу : кафедра спеціальної психології та медицини.

2. Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення соціально-психологічного тренінгу, що дозволяє розвивати у студентів уміння розуміти відносини, установки, психологічні проблеми і внутрішні конфлікти інших людей на підставі аналізу групової взаємодії, а також більш глибоко розуміти власну позицію, установки, відносини, потреби і мотивації.

3. Міждисциплінарні зв’язки: Загальна психологія, Вікова психологія, соціальна психологія, Психологія особистості, Спеціальна психологія, Психодіагностика, Психологічна експертиза, Психологічний супровід в інтегрованих та інклюзивних закладах, Основи психологічного тренінгу.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із загальними основами та методикою проведення тренінгу особистісного зростання як навчальною дисципліною та видом практичної діяльності психолога, показати можливості використання наукових та прикладних психологічних знань у сфері освіти, формувати початкові уміння та навички інформаційно-аналітичної діяльності в галузі практичної психології, розвивати професійне мислення, сприяти професійному самовизначенню та особистісному розвитку студентів.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є:узагальнити і систематизувати педагогічні знання, вміння і навички магістрів, отримані за роки попереднього освіти; сприяти формуванню дослідницьких і проектувальних умінь магістрів; підготувати студентів до організації і здійснення процесу професійно особистісного зростання; формувати у студентів готовність до здійснення ролі тренера в контексті соціально-психологічного тренінгу

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результатинавчання Компетентності

1.

Знати

– структуру, предмет, основні завдання та методи дисципліни

– технології та техніки аналізу життєвого шляху та рівня розвитку особистості;

– методи прояснення ціннісно-мотиваційної сфери і її розвитку;

– основи організації проведення тренінгів особистісного зростання для різних категорій населення.

Вміти:

- проводити психодіагностику рівня розвитку особистості;

- вибудовувати особисті плани та надавати допомогу іншим у їх розробці;

- використовувати психологічні прийоми розвитку впевненості в собі, творчого потенціалу як для власного вдосконалення, так і для надання психологічної допомоги іншим;

- використовувати методи подолання життєвих криз і розвитку емоційної стійкості людини;

- корегувати агресивні манери поведінки;

- встановлювати комунікативний контакт з співрозмовниками;

- володіти способами і методами самодіагностики і само-проектування особистості;

- володіти самостійним аналізом феноменів спілкування, вміння орієнтуватися в повсякденних і екстремальних ситуацій при спілкуванні;

- володіти навиками конструктивної і успішної поведінки в разі конфлікту і способам його попередження.

7. Короткий зміст дисципліни.

Підходи до вивчення проблеми психології особистості. Соціально-психологічний підхід до розгляду особистості, який вивчає особистість в системі діяльності, спілкування в структурах сім’ї, праці, професії. Життєвий шлях як сукупність життєвих занять, життєвих явищ. Поняття розвитку особистості та особистісного зростання. Визначальні риси розвинутої особистості. Саморозвиток особистості. Механізми та психологічні структури особистісного зростання: самопізнання, самоспонукання, програмування професійного і особистісного зростання, самореалізація. Поняття психологічного тренінгу та тренінгу особистісного зростання. Організація тренінгу особистісного зростання у навчальному процесі. Відмінність тренінгу особистісного зростання від інших форм психологічного впливу. Правила та принципи проведення тренінгу. Ознайомлення з технікою самопізнання і освоєння окремих методик діагностики особистісних і професійно значимих якостей педагога, психолога, соціального працівника. Прояснення Я-концепції і виявлення рівня її сформованості. Прояснення власних потреб і життєвих цілей. Розробка особистої життєвої програми. Розвиток впевненості в досяжності поставлених цілей.

Прояснення ціннісно-мотиваційної сфери і її розвиток. Соціальні цінності, їх регулятивна роль. Класифікація соціальних цінностей. Діагностика та корекція соціальних цінностей. Індивідуальні та групові життєві цінності. Ціннісні орієнтації. Виявлення творчого потенціалу особистості. Особистісні характеристики, необхідні та важливі для творчої роботи. Мислення в творчій діяльності. Регуляція творчого самопочуття. Прийоми подолання сумнівів та формування впевненості в своїх можливостях.

Поняття життєвої кризи та складної ситуації. Розвиток уміння долати труднощі у різних складних ситуаціях. Способи подолання внутрішніх конфліктів. Прийоми психотерапії, що сприяють подоланню життєвих криз. Можливості та обмеження проведення тренінгу особистісного зростання. Актуалізація потреби в особистісному і професійному зростанні у викладачів, соціальних працівників і практичних психологів. Організація проведення тренінгів особистісного зростання педагогів, соціальних працівників і практичних психологів в системі освіти.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 4
Семінарські заняття - -
Практичні заняття 6 -
Лабораторні заняття 8 8
Самостійна робота 68 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Битянова Н.Р. Психология личностного роста. Практическое пособие по проведению тренинга личностного роста психологов, педагогов, социальных работников.- М., 1995.-64 с.

2. Динейка К.В. Десять уроков психофизиологической тренировки.- М.,1987.-63 с.

3. Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы социально-психологического тренинга.- М., 1982.- 168 с.

4. Подоляк Л.Г.,Юрченко В.І. Психологіявищої школи:Практикум.-К.,2008.- 336 с.

5. Психогимнастика в тренинге /Под ред. Н.Ю. Хрящевой.-СПб.,1999.-256 с.

6. Рамендик Д.М. Тренинг личностного роста.- М., 2007.- 176 с.

7. Шевцова И.В. Упражнения и рекомендации для тренинга личностного роста.- СПб., 2007.-192 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю:тестові завдання, контрольна робота, колоквіум.

Форма підсумкового контролю: залік.

   

Авторизація  

   

Всього відвідувань  

18005046
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
44001
35115
112346
16139352
415573
529534
18005046

Your IP: 10.10.0.101
Server Time: 2019-10-15 19:30:19
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ