Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Психологія управління»

Деталі

                                           Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Психологія управління»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 053 Психологія

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра спеціальної психології та медицини.

2. Предметвивчення навчальної дисципліни - закономірності психологічних стосунків та поведінки людей в організації, психологічні закономірності управлінської діяльності.

3. Міждисциплінарні зв’язки: Соціальна психологія, Загальна психологія, Психологія конфлікту, Профорієнтація та профвідбір.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є розкриття психологічних закономірностей управлінської діяльності.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

-       допомогти студентам оволодіти ґрунтовними знаннями з психології управління;

-       сприяти формуванню вмінь і навичок ефективного використання методів і засобів, розроблених в психології управління для забезпечення успішного розв’язання керівниками різноманітних управлінських проблем.

-       ознайомлення з інноваційними технологіями, формамиорганізації, методами, засобами вивчення складових компонентів системи управлінських відносин;

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результатинавчання Компетентності

1.

Знати:

- теоретико-методологічні основи психології управління, основні поняття психології управління, історію становлення та розвитку психології управління;

- психологічні основи управлінської діяльності, професіоналізму; морально-психологічні та соціокультурні засади управління, психологічний зміст функцій управління;

- психологію особистості керівника, , характеристику стилів керівництва;

- психологію організації, феномени відповідальності та влади в організації, психологічні особливості командоутворення;

- соціально-психологічні аспекти управління: психологія ділового спілкування, психологію конфлікту та формування сприятливого соціально-психологічного клімату в організації;

- основні напрями роботи психолога в організації.

- психологічні аспекти управління людськими ресурсами;

Вміти:

- аналізувати основні поняття та теоретичні положення психології управління;

- демонструвати практичні навички ділового спілкування, адекватного сприймання і здійснення ефективного психологічного впливу на членів групи, подолання труднощів у сфері спільної діяльності, розв’язання конфліктів;

- застосовувати методи психології управління в практичній діяльності, розробляти рекомендації щодо становлення і розвитку керівника, встановлювати ділові контакти,

- використовувати активні методи навчання для активізації діяльності персоналу;

- проводити просвітницьку, психодіагностичну, експертну, психокорекційну, психоконсультативну та психотерапевтичну роботи із проблем управлінської діяльності.

- організаційна;

- мотиваційна;

- контролююча;

- координаційна;

7. Короткий зміст дисципліни.

Психологія управління як галузь психологічного знання. Психологічна структура та професіоналізм управлінської діяльності. Психологічний зміст функцій управління. Психологія особистості керівника. Психологічні аспекти стресу у діяльності керівника. Психологічна характеристика організації в управлінні.Психологія відповідальності, влади та авторитету в організації. Соціально-психологічні аспекти управління. Використання активних методів навчання щодо психологічного забезпечення ефективності управлінської діяльності.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 12 8
Семінарські заняття - -
Практичні заняття 10 4
Лабораторні заняття - -
Самостійна робота 68 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Генов Ф. Психология управлення / Пер. с болг.; общ. ред. Б. Ф. Ло-мова, В.Ф.Венды. — М.: Прогресс, 1982. — 422 с.

2. Дуткевич Т. В. Конфліктологія з основами психологіїуправління. — Кам’янець-Подільський, 2005. — 34 5 с.

3 . Карамушка Л. М. Психологіяуправління закладами середньоїосвіти. — К.: Ніка-Центр, 2000. — 33 1 с.

4 . Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. — М.: Дело, 1992. — 702 с.

5. Методология инженерной психологии, психологии труда и управления. — М.: Наука, 1981. —286 с.

6. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологіяуправління. — К.: Академвидав, 2003. — 568 с.

7. Психологические проблемы социальной регуляции поведения / Отв. ред. Е. В. Шорохова, М. И. Бобнева. — М.: Наука, 1976. — 368 с.

8. Психология: Учебник / Под ред. А. А. Крышова — М.: Проспект, 1998. — с. 515–527.

9. Самыгин С. И. Психология управления: Учеб. издание. — Ростов н/Д: Феникс, 2000.

10. Свенцицкий А. Л. Социальная психология управления. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. — 176 с.

11. Урбанович А. А. Психология управления: Учеб. пособие. — Мн.: Харвест, 2003. — 640 с.

12. Швалб Ю. М., Данчева О. В. Практична психологія в економіці та

бізнесі: Навч. посіб. для економ. спец. ВНЗ. — К.: Лібра, 1998. —270 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: усні опитування на практичних заняттях; письмові контрольні роботи по тематиці змістових модулів; тестові завдання; підготовка плану-конспекту на запропоновані теми.

Форма підсумкового контролю: залік

   

Авторизація  

   

Всього відвідувань  

18002562
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
41517
35115
109862
16139352
413089
529534
18002562

Your IP: 10.10.0.101
Server Time: 2019-10-15 18:36:07
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ