Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Психологія соціальної активності»

Деталі

                            Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Психологія соціальної активності»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 053 Психологія

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра спеціальної психології та медицини.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – психологічні закономірності та механізми процесу взаємодії особистості з соціумом.

3. Міждисциплінарні зв’язки: Філософія, Історія психології та психологічних вчень, Загальна психологія, Соціологія, Соціальна психологія.

4. Метою викладання навчальної дисципліни єформування системи знань про особистість в соціально-психологічному контексті, а також забезпечення її існування та гармонійного розвитку в рамках поведінки та діяльності.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

-формування цілісного уявлення про наукові дослідження в галузі психології соціальної активності.

-ознайомлення зі структурою і розвитком активності людини, способами її вивчення та діагностики;

-ознайомлення з сучасними напрямками психологічної науки, що розробляють проблеми активності та поведінки, їх соціальний аспект.

-формування у студентів здібностей до самоорганізації та прагнення до самопізнанняі самовдосконалення;

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результатинавчання Компетентності

1.

Знати:

-методологічні та теоретичні підходи до проблеми поведінки людини;

-основні категорії психології соціальної активності;

-особливості та закономірності протікання поведінкової активності;

-фактори детермінації поведінки людини та діяльності;

-характеристику форм активності;

Вміти:

-використовувати теоретичної положення психології соціальної активності

як засіб розуміння процесу взаємодії особистості та соціуму.

-аналізувати та пояснювати причини поведінки людини;

-знаходити відмінності в поведінці в залежності від типу проблемних сфер.

- навичкипроведенняповедінковогоаналізу;

- володіти методами самодіагностики і само-проектування особистості;

- здатність до конструктивної рефлексії

7. Короткий зміст дисципліни.

Проблема активності в психології. Психологічна організація активності. Загальна характеристика поведінки, її структура та види. Мотивація активності і поведінки. Переживання як форма прояву активності і детермінанта поведінки. Соціальні та особистісні детермінанти активності і поведінки. Особистість і ситуація варіанти взаємодії. Індивід і ситуація: локалізація причинності поведінки. Проблема активності та поведінки в сучасних теоретичних напрямках психологічної науки Проблема психологічної адаптації: підходи, види, процеси і рівні. Проблема психологічного захисту.Рефлексія як форма активності особистості. Поняття рефлексії і її сутність. Види і рівні рефлексії. Рефлексивний механізм і його етапи.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 8
Семінарські заняття - 4
Практичні заняття 6 -
Лабораторні заняття 8 -
Самостійна робота 68 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

 1. Алексеева Л.Ф. Психология активности личности. – Новосибирск, 1996.
 2. Бихевиоризм / Под ред. А.А. Карелина. – М.: АСТ, 1998. – 701 с.
 3. Гримак Л.П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию активности. – М.: Политиздат, 1989. – 319 с.
 4. Колесов Д.В. Поведение: физиология, психология, этика: учебное пособие.–М.:МПСИ,2006. – 696 с.
 5. Коптева С.И. Познай себя: актуальные проблемы психологии самосознания.: Учебно-методическое пособие / С.И. Коптева, А.П. Лобанов. – Мн.: ООО «ФуАинформ», 2002. – 108 с.
 6. Левин К. Теория поля в социальных науках. – СПб.: Речь, 2000. – 364 с.
 7. Майерс Д. Психология. – Мн.: Попурри, 2006. – 848 с.
 8. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Смысл, 2004.– 352 с.
 9. Петровский В.А. К психологии активности личности // Вопросы психологии. – 1975.- № 3
 10. Психология: Учебник / В.М. Аллахвердов, С.И. Богданова, А.А. Крылов.–М.: проспект,2004.– 752 с.
 11. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПБ.: Питер, 2002. –720 с.
 12. Рябоконь Н.В. Саморегуляция поведения личности. – Мн.: ИУ, 1998. –106 с.
 13. Селезнева Е.В. Общение как сфера саморазвития личности. – М.:РАГС, 2002. – 191 с.
 14. Сеченов И.М. Психология поведения / Под ред. М.Г. Ярошевского. –М.: Издательство «Институт практической психологии», 1995. – 320 с.
 15. Фернхем А., Хейвен П. личность и социальное поведение. – СПб.:Питер, 2001. – 368 с.
 16. Фурманов И.А. Социально-психологические проблемы поведения:Курс лекций для студентов отделения психологии. – Мн.: БГУ, 2002.-91 с.
 17. Фурманов И.А. Психология детей с нарушениями в поведении. – М.:ВЛАДОС, 2004. -351 с.
 18. Харитонов С.В. Потребность психической активности: анализ и деление понятия. – СПб.: Сфера, 1994. – 30 с.
 19. Чалдини Р. Новейшая психологическая энциклопедия. Законы и тайны поведения человека. Психологический атлас поведения человека / Роберт Чалдини, Дуглас Кенрик, Стивен Нейберг. – СПб: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2008. – 575 с.
 20. Хайкин В.Л. Активность (характеристики и развитие): Учебно-методическое пособие. – М.: МПСИ, 2000. – 448 с.
 21. Хекхаузен. Мотивация и деятельность – СПб.: Питер, 2003. — 860 с.
 22. Ярошевский М.Г. Наука о поведении: русский путь. – М.:Издательство «Институт практической психологии», 1996. – 380 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: усні опитування на практичних заняттях; письмові контрольні роботи по тематиці змістових модулів; тестові завдання; підготовка плану-конспекту на запропоновані теми.

Форма підсумкового контролю: залік

   

Авторизація  

   

Всього відвідувань  

18004302
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
43257
35115
111602
16139352
414829
529534
18004302

Your IP: 10.10.0.101
Server Time: 2019-10-15 19:13:30
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ