Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Гендерна психологія»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Гендерна психологія»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 053 Психологія

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра спеціальної психології та медицини

2. Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості розвитку особистості, що пов’язані з явищами статевої диференціації та стратифікації.

3. Міждисциплінарні зв’язки: Філософія, Психологія статі, Соціальна психологія, Психологія розвитку.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є сприяння становленню спеціальної професійної компетентності психолога в області гендерної психології для вирішення практичних задач, пов’язаних з проблемами міжстатевих відносин.                                                                                                                                    5. Основними завданнями вивчення дисципліни є: формування уявлень про природу гендерних відмінностей, основні проблеми гендерної психології її категорії та методи; ознайомити з провідними сферами і способами застосування отриманих знань на практиці; ознайомити з основними етапами гендерної соціалізації, особливостями формування гендерних характеристик особистості.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності

1.

Знати:

-          базові теорії гендерної психології;

-          етапи психосексуального розвитку;

-          культурно-історичну та гендерну специфіку сексуальності;

-          роль емоцій у гендерній поведінці людини;

-          основні закономірності гендерного розвитку особистості;

-          особливості та труднощі соціалізації чоловіків та жінок;

-          наслідки порушення гендерно-рольової ідентичності та гендерно-рольової поведінки;

-          негативні наслідки гендерних стереотипів та їх подолання в психологічній практиці.

Вміти:

-          виконувати аналіз причин гендерної стереотипізаціі;

-          надавати професійну допомогу в корекції психологічних проблем міжстатевих взаємин в межах норми.

-          складання психологічної характеристики особистості з врахуванням гендерних аспектів;

-          розв’язання психологічними методами гендерних конфліктів.

- вміння диференціювати причини інверсій статевих та гендерних ролей особистості у представників різних теорій.

- аналіз основних інтелектуальних, особистісних та соціальних відмінностей за статевим та гендерним критерієм,

- диференціація статевих та гендерних стереотипів,

- розпізнавати основні характеристики гендерної рівності-нерівності, дискримінації,

- аналізувати проблеми статевих стереотипів.

7. Короткий зміст дисципліни.

Передумови розвитку гендерної психології. Психологія статі та гендерні дослідження в психології. Уявлення про статеві і гендерні відмінності в різних культурах. Соціальні норми і гендерні відмінності. Психологічні та соціальні функції статеворольових стереотипів. Статеворольова диференціація. Гендерна ідентичність і ідеали. Роль сім'ї у формуванні гендерних відмінностей. Проблема формування сексуальності в зарубіжних і вітчизняних дослідженнях. Взаємини між чоловіками і жінками. Статева ідентичність і сексуальна поведінка. Чоловіча та жіноча сексуальність. Поняття соціалізація, гендерна соціалізація особистості. Механізми проходження гендерної соціалізації. Вікові характеристики гендерної соціалізації. Позасімейні джерела гендерної соціалізації. Вплив школи, однолітків, ЗМІ на процес гендерної соціалізації. Негативна роль гендерних стереотипів.Поняття маскуліннсть, фемінність. Аналіз передумов маскулінності, фемінності. Поняття «андрогінія». Андрогінність в універсалізації гендерних ролей. Дослідження чоловічої та жіночої психіки. Аналіз гендерних стереотипів на рівні соціуму – група – особистість, культура – група – особистість. Гендерні схеми, їх походження. Гендерні та етичні стереотипи в суспільстві. Крос-культурні гендерно-рольові ідеології. Вплив різних стилів виховання на формування особистості. Різниця у стилі виховання дівчаток і хлопчиків. Влив школи на формування гендерних стереотипів.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 6

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 14 8
Семінарські заняття - -
Практичні заняття 12 -
Лабораторні заняття 8 4
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

  1. Андронникова, Ольга Олеговна. Гендерная дифференциация в психологии : учебное пособие / О. О. Андронникова .— Москва : ИНФРА-М : Вузовский учебник, 2014 .— 264 с.
  2. Градусова, Л.В. Гендерная педагогика. Учебное пособие / Градусова Л. В. — Москва : Флинта, 2011 .— 89
  3. Козлов, Владимир Васильевич. Гендерная психология : учебник для вузов / В. В. Козлов, Н. А. Шухова. — СПб. : Речь, 2010. — 269 с.
  4. Комаров, Е. И. Гендерный менеджмент : учебник / Е. И. Комаров, В. Ф. Жукова .— Москва : ИНФРА-М : РИОР, 2012 .— 187 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: усні опитування на практичних заняттях; письмові контрольні роботи по тематиці змістових модулів; тестові завдання; підготовка плану-конспекту на запропоновані теми.

Форма підсумкового контролю: залік

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ