Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Аномалії психічного розвитку»

Деталі
Батьківська категорія: Освітні послуги
Категорія: Студенту
Створено: Понеділок, 06 березня 2017, 11:11
Останнє оновлення: Понеділок, 06 березня 2017, 12:18
Опубліковано: Понеділок, 06 березня 2017, 11:11

                                        Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

"Аномалії психічного розвитку"

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 053 Психологія

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра спеціальної психології та медицини.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни є закономірності та механізми виникнення психічного дизонтогенезу.

3. Міждисциплінарні зв’язки: Загальна психологія, Вікова психологія,Психопатологія, Вступ до спеціальності «Спеціальна психологія» та психологічна деонтологія.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є сприяння створенню у студента цілісного та стійкого уявлення про проблеми та специфіку аномального психічного розвитку.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є

- формування у студентів професійних якостей мислення, необхідних при аналізі психологічних особливостей аномалій психічного розвитку.

- забезпечити формування стійких знань про закономірності та діагностику психічного дизонтогенезу.

- забезпечити тісний взаємозв'язок теоретичного і практичного курсів навчання.

- сприяти професійному самовизначенню студентів.

- сприяти підвищенню рівня компетентності студентів-психологів в питаннях, що знаходяться у суміжних областях.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності

1.

Знати:

- клінічні та психологічні закономірності дизонтогенезу;

- основні параметри оцінки психічного дизонтогенезу;

- класифікацію психічного дизонтогенезу;

- особливості порушення психічного розвитку дітей.

-критерії диференціальної діагностики різних варіантів дизонтогенезу.

Вміти:

- розробляти структуру психологічного дослідження;

- формулювати розгорнутий структурований психологічний висновок, що відповідаєцілям дослідження в контексті психологічної теорії;

- здійснювати клініко-психологічну профілактику з метою попередження виникнення різних варіантів дизонтогенезу

- визначення параметрів і ресурсів для психологічних досліджень, опис методології психологічних досліджень, планування і проведення дослідження;

-якісно-кількісна оцінка структури дефекту;

-засоби психологічної допомоги та підтримки процесу освіти і розвитку дитини з порушенням розвитку

- володіння діагностичним інструментарієм, що виявляє порушення психічного розвитку удітей;

- психокорекційниі методи в роботі з дітьми, що мають різні види порушень психічного розвитку;

- прийомаvи аналізу, оцінки та інтерпретації результатів психологічного дослідження,

перевірки і оцінки співвідношення теорії і емпіричних даних.

7. Короткий зміст дисципліни.

Норма і патологія у психофізичному розвитку дитини. Закономірності психічного розвитку в нормі та патології.Параметри оцінки психічного дизонтогенезу. Основні положення і поняття психопатології дитячого віку в контексті проблеми психічного дизонтогенезу.Психогенні реакції в дитячому віці. Феноменологія психосоматичних порушень. Психічні порушення в контексті проблемидизонтогенезу. Характеристика основних факторів, що сприяють виникненню первинних дефектів у дітей.Дизонтогенетичні порушення в клініці психічних і соматичних розладів у дітей.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 5

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 8
Семінарські заняття - -
Практичні заняття 10 -
Лабораторні заняття 16 4
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1.Основы специальной психологии. Под ред. Л.В.Кузнецовой. – М., 2005.

2. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. – М., 2005.

3. Психология аномального развития ребенка: Хрестоматия в 2 т / Под ред. В.В. Лебединского и М.К. Бардышевской.- М., 2002.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: усні опитування на практичних заняттях; письмові контрольні роботи по тематиці змістових модулів; тестові завдання; підготовка плану-проспекту на запропоновані теми; складання схем, таблиць з означених тем.

Форма підсумкового контролю: залік