Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Аномалії психічного розвитку»

Деталі

                                        Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

"Аномалії психічного розвитку"

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 053 Психологія

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра спеціальної психології та медицини.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни є закономірності та механізми виникнення психічного дизонтогенезу.

3. Міждисциплінарні зв’язки: Загальна психологія, Вікова психологія,Психопатологія, Вступ до спеціальності «Спеціальна психологія» та психологічна деонтологія.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є сприяння створенню у студента цілісного та стійкого уявлення про проблеми та специфіку аномального психічного розвитку.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є

- формування у студентів професійних якостей мислення, необхідних при аналізі психологічних особливостей аномалій психічного розвитку.

- забезпечити формування стійких знань про закономірності та діагностику психічного дизонтогенезу.

- забезпечити тісний взаємозв'язок теоретичного і практичного курсів навчання.

- сприяти професійному самовизначенню студентів.

- сприяти підвищенню рівня компетентності студентів-психологів в питаннях, що знаходяться у суміжних областях.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності

1.

Знати:

- клінічні та психологічні закономірності дизонтогенезу;

- основні параметри оцінки психічного дизонтогенезу;

- класифікацію психічного дизонтогенезу;

- особливості порушення психічного розвитку дітей.

-критерії диференціальної діагностики різних варіантів дизонтогенезу.

Вміти:

- розробляти структуру психологічного дослідження;

- формулювати розгорнутий структурований психологічний висновок, що відповідаєцілям дослідження в контексті психологічної теорії;

- здійснювати клініко-психологічну профілактику з метою попередження виникнення різних варіантів дизонтогенезу

- визначення параметрів і ресурсів для психологічних досліджень, опис методології психологічних досліджень, планування і проведення дослідження;

-якісно-кількісна оцінка структури дефекту;

-засоби психологічної допомоги та підтримки процесу освіти і розвитку дитини з порушенням розвитку

- володіння діагностичним інструментарієм, що виявляє порушення психічного розвитку удітей;

- психокорекційниі методи в роботі з дітьми, що мають різні види порушень психічного розвитку;

- прийомаvи аналізу, оцінки та інтерпретації результатів психологічного дослідження,

перевірки і оцінки співвідношення теорії і емпіричних даних.

7. Короткий зміст дисципліни.

Норма і патологія у психофізичному розвитку дитини. Закономірності психічного розвитку в нормі та патології.Параметри оцінки психічного дизонтогенезу. Основні положення і поняття психопатології дитячого віку в контексті проблеми психічного дизонтогенезу.Психогенні реакції в дитячому віці. Феноменологія психосоматичних порушень. Психічні порушення в контексті проблемидизонтогенезу. Характеристика основних факторів, що сприяють виникненню первинних дефектів у дітей.Дизонтогенетичні порушення в клініці психічних і соматичних розладів у дітей.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 5

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 8
Семінарські заняття - -
Практичні заняття 10 -
Лабораторні заняття 16 4
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1.Основы специальной психологии. Под ред. Л.В.Кузнецовой. – М., 2005.

2. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. – М., 2005.

3. Психология аномального развития ребенка: Хрестоматия в 2 т / Под ред. В.В. Лебединского и М.К. Бардышевской.- М., 2002.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: усні опитування на практичних заняттях; письмові контрольні роботи по тематиці змістових модулів; тестові завдання; підготовка плану-проспекту на запропоновані теми; складання схем, таблиць з означених тем.

Форма підсумкового контролю: залік

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ