Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) Спецкурс «Особливості використання НІТ у навчально-виховному процесі спеціального навчального закладу»

Деталі
Батьківська категорія: Освітні послуги
Категорія: Студенту
Створено: Понеділок, 06 березня 2017, 10:37
Останнє оновлення: Понеділок, 06 березня 2017, 10:37
Опубліковано: Понеділок, 06 березня 2017, 10:37

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

Спецкурс «Особливості використання НІТ у навчально-виховному процесі спеціального навчального закладу»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (логопедія)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра логопедії

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – є теорія і практика особливостей використання інформаційних технологій у корекційно-розвивальній роботі з дітьми з порушеннями мовлення

3. Міждисциплінарні зв’язки – навчальна дисципліна пов’язана з «Логопедією», «Теорією і методикою виховання дітей з порушеннями мовлення», «Інформаційними технологіями та технічними засобами корекційного навчання» та іншими дисциплінами.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є сформувати у студентів знання, вміння та навички щодо впровадження НІТ в навчальний процес спеціальних закладів.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є розкрити взаємозв’язок дидактичних, психолого-педагогічних і методичних основ педагогічних технологій та функціональних можливостей сучасних засобів інформаційно-комунікативних технологій; навчити студентів використовувати НІТН в професійній діяльності; ознайомити із сучасними методиками використання новітніх інформаційних технологій при проведенні навчальних занять.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: основні принципи використання технічних засобів навчання у спеціальних закладах для дітей з порушеннями розвитку;

Вміти: розробляти плани навчально-корекційних занять із використанням ТЗН; створювати мультимедійні презентації

КІ–2, КЗП–1, КПС–2, КСО 05, КЗП–15, КЗН 3.

2.

Знати: способи раціонального використання різних видів НІТ в навчально-виховному процесі, які ґрунтуються на загальнопедагогічних і психологічних вимогах.

Вміти: використовувати ефективні методичні прийоми, технічні і інформаційні засоби для досягнення мети навчального процесу і вирішення його задач; орієнтуватися в основних технічних характеристиках новітніх засобів навчання.

КІ–3, КЗП–1, КПС–2. КЗП–3, КПС–9.
3.

Знати: критерії відбору та основні характеристики технічних засобів для використання в навчальному процесі.

Вміти: знаходити необхідну навчальну інформацію в пошукових інформаційних системах; розробляти предметне наповнення контролюючих ППЗ;працювати з електронною поштою, телеконференціями, мережевими інформаційними службами.

КІ–2, КЗП–6, КПС–12, КЗП–7КПС–14.

7. Короткий зміст дисципліни.

Основні технічні характеристики засобів обчислювальної техніки, що використовуються у навчальному процесі школи, та перспективи їх розвитку. Особливості впливу засобів обчислювальної техніки на організм людини. Психофізіологічні особливості та гігієнічні вимоги до використання засобів обчислювальної техніки у навчальному процесі. Використання текстового процесору та графічного редактора для створення дидактичних матеріалів, призначених для фронтального виконання навчальних і навчально - контролюючих завдань. Введення в мову НТМL. Структура НТМL. Рисунки на Web-сторінках. Мультимедійні об'єкти в документах. Можливості сучасних презентаційних систем. Особливості створення та використання дидактичних засобів типу електронних презентацій. Спеціальне програмне забезпечення для осіб із ТПМ. Визначення місця, мети і методики використання програмного засобу в навчальному процесі . Характеристики ППЗ. Аналіз придатності ППЗ для послуговування у навчальному процесі та визначення їх місця в цьому процесі.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 8

Кількість кредитів ECTS – 2. Кількість годин – 72

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 12  
Семінарські заняття -  
Практичні заняття 6  
Лабораторні заняття 8  
Самостійна робота 36  

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

 1. Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И. Набор упражнений для оценки сформированности читательской деятельности ребенка младшего школьного возраста из компьютерной коррекционо-диогностической среды «Мир за твоим окном» // Дефектология. – 1997. - №6 – С. 34-42.
 2. Гончарова О.М. Про класифікацію автоматизованих навчаючих систем // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 1999. – №4. – С.18.
 3. Ежова Т.В. Програмный инструментарий педагога – средство повышения эфективности компьютерных программ учебного назначения и компьютерной технологии обучения.//Компьютерные учебные программы и инновации.- 2002.-№4 – с.67-73.
 4. Жалдак М.І. Педагогічний потенціал інформатизації навчального процесу та проблеми його розкриття. - http://www.school.kiev.ua/Htm/Technolgie/INTech/Pedagog.htm
 5. Интернет в гуманитарном образовании. Учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений / Под ред. Полат Е.С. – М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2001. – 272 с.
 6. Компьютеризация процесса обучения в педагогическом вузе и средней школе: Уч. пособие. – Ставрополь СГПИ, 1990.-144 с.
 7. Компьютерная программа преодоления заикания «Демосфен». http://www.zaikanie.ru
 8. Королевская Т.К. Компьютерные интерактивные технологии и устная речь как средство коммуникации: достижения и поиски. //Дефектология. – 1998. - №1 – С. 47-55.
 9. Кречетников К.Г. Система задач в проектировании содержания обучающих программ. // Информатика и образование . – 2002. - №9 – с. 78-80.
 10. Курбатова З.Я. Програмное обеспечение на уроках русского язика. // Информатика и образование – 2002. - №3 – С. 89-90.
 11. Легкий О.М. Організаційно-педагогічні умови використання комп’ютерних технологій у спеціальних навчальних закладах: Дис… кан. пед. наук 13.00.02. – К., 2001. – 256 с.
 12. Лизунова Л.Р. Использование компьютера в дошкольном образовании. Специализированная компьютерная логопедическая программа «Игры для Тигры» и опыт ее применения в детских садах. - http://www.logopunkt.ru
 13. Логопедический тренажер «Дэльфа - 142». - http://delfa.solf.ru
 14. НПП ВАБОС – высокие технологии для эффективного решения проблем реабилитации слабослышащих и инвалидов по слуху с помощью современных слухо-речевых приборов и слуховых аппаратов. - http://www.vabos.kiev.ws/pf_03_video.htm
 15. Потопахин В.В. О технологии разработки системы автоматизированного контроля знаний. //Компьютерные учебные программы и инновации.- 2002.-№1 – с.51-58.
 16. Представництво Інституту корекційної педагогіки РАО в Інтернеті //Институт коррекционной педагогики РАО – ресурсный центр страны. - http://www.ise.iip.net
 17. Прессман Л.Н. Дидиктические основы применения экранно-звуковых средств в школе – М.: Педагогика, 1987. – 152с.
 18. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. - Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2000. - 486 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю

Методи усного (поточного та підсумкового) контролю: опитування, колоквіум, виступ, ділова гра, міні-конференція, доповідь, диспут, дискусія;

Методи письмового (поточного та підсумкового) контролю: тести, самостійні письмові роботи, реферати, контрольні роботи, комплексні контрольні роботи;

Методи самоконтролю студентів: самоперевірка, взаємоперевірка, самотестування.

Форма підсумкового контролю залік