Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) Спецкурс «Особливості використання НІТ у навчально-виховному процесі спеціального навчального закладу»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

Спецкурс «Особливості використання НІТ у навчально-виховному процесі спеціального навчального закладу»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (логопедія)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра логопедії

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – є теорія і практика особливостей використання інформаційних технологій у корекційно-розвивальній роботі з дітьми з порушеннями мовлення

3. Міждисциплінарні зв’язки – навчальна дисципліна пов’язана з «Логопедією», «Теорією і методикою виховання дітей з порушеннями мовлення», «Інформаційними технологіями та технічними засобами корекційного навчання» та іншими дисциплінами.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є сформувати у студентів знання, вміння та навички щодо впровадження НІТ в навчальний процес спеціальних закладів.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є розкрити взаємозв’язок дидактичних, психолого-педагогічних і методичних основ педагогічних технологій та функціональних можливостей сучасних засобів інформаційно-комунікативних технологій; навчити студентів використовувати НІТН в професійній діяльності; ознайомити із сучасними методиками використання новітніх інформаційних технологій при проведенні навчальних занять.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: основні принципи використання технічних засобів навчання у спеціальних закладах для дітей з порушеннями розвитку;

Вміти: розробляти плани навчально-корекційних занять із використанням ТЗН; створювати мультимедійні презентації

КІ–2, КЗП–1, КПС–2, КСО 05, КЗП–15, КЗН 3.

2.

Знати: способи раціонального використання різних видів НІТ в навчально-виховному процесі, які ґрунтуються на загальнопедагогічних і психологічних вимогах.

Вміти: використовувати ефективні методичні прийоми, технічні і інформаційні засоби для досягнення мети навчального процесу і вирішення його задач; орієнтуватися в основних технічних характеристиках новітніх засобів навчання.

КІ–3, КЗП–1, КПС–2. КЗП–3, КПС–9.
3.

Знати: критерії відбору та основні характеристики технічних засобів для використання в навчальному процесі.

Вміти: знаходити необхідну навчальну інформацію в пошукових інформаційних системах; розробляти предметне наповнення контролюючих ППЗ;працювати з електронною поштою, телеконференціями, мережевими інформаційними службами.

КІ–2, КЗП–6, КПС–12, КЗП–7КПС–14.

7. Короткий зміст дисципліни.

Основні технічні характеристики засобів обчислювальної техніки, що використовуються у навчальному процесі школи, та перспективи їх розвитку. Особливості впливу засобів обчислювальної техніки на організм людини. Психофізіологічні особливості та гігієнічні вимоги до використання засобів обчислювальної техніки у навчальному процесі. Використання текстового процесору та графічного редактора для створення дидактичних матеріалів, призначених для фронтального виконання навчальних і навчально - контролюючих завдань. Введення в мову НТМL. Структура НТМL. Рисунки на Web-сторінках. Мультимедійні об'єкти в документах. Можливості сучасних презентаційних систем. Особливості створення та використання дидактичних засобів типу електронних презентацій. Спеціальне програмне забезпечення для осіб із ТПМ. Визначення місця, мети і методики використання програмного засобу в навчальному процесі . Характеристики ППЗ. Аналіз придатності ППЗ для послуговування у навчальному процесі та визначення їх місця в цьому процесі.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 8

Кількість кредитів ECTS – 2. Кількість годин – 72

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 12  
Семінарські заняття -  
Практичні заняття 6  
Лабораторні заняття 8  
Самостійна робота 36  

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

 1. Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И. Набор упражнений для оценки сформированности читательской деятельности ребенка младшего школьного возраста из компьютерной коррекционо-диогностической среды «Мир за твоим окном» // Дефектология. – 1997. - №6 – С. 34-42.
 2. Гончарова О.М. Про класифікацію автоматизованих навчаючих систем // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 1999. – №4. – С.18.
 3. Ежова Т.В. Програмный инструментарий педагога – средство повышения эфективности компьютерных программ учебного назначения и компьютерной технологии обучения.//Компьютерные учебные программы и инновации.- 2002.-№4 – с.67-73.
 4. Жалдак М.І. Педагогічний потенціал інформатизації навчального процесу та проблеми його розкриття. - http://www.school.kiev.ua/Htm/Technolgie/INTech/Pedagog.htm
 5. Интернет в гуманитарном образовании. Учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений / Под ред. Полат Е.С. – М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2001. – 272 с.
 6. Компьютеризация процесса обучения в педагогическом вузе и средней школе: Уч. пособие. – Ставрополь СГПИ, 1990.-144 с.
 7. Компьютерная программа преодоления заикания «Демосфен». http://www.zaikanie.ru
 8. Королевская Т.К. Компьютерные интерактивные технологии и устная речь как средство коммуникации: достижения и поиски. //Дефектология. – 1998. - №1 – С. 47-55.
 9. Кречетников К.Г. Система задач в проектировании содержания обучающих программ. // Информатика и образование . – 2002. - №9 – с. 78-80.
 10. Курбатова З.Я. Програмное обеспечение на уроках русского язика. // Информатика и образование – 2002. - №3 – С. 89-90.
 11. Легкий О.М. Організаційно-педагогічні умови використання комп’ютерних технологій у спеціальних навчальних закладах: Дис… кан. пед. наук 13.00.02. – К., 2001. – 256 с.
 12. Лизунова Л.Р. Использование компьютера в дошкольном образовании. Специализированная компьютерная логопедическая программа «Игры для Тигры» и опыт ее применения в детских садах. - http://www.logopunkt.ru
 13. Логопедический тренажер «Дэльфа - 142». - http://delfa.solf.ru
 14. НПП ВАБОС – высокие технологии для эффективного решения проблем реабилитации слабослышащих и инвалидов по слуху с помощью современных слухо-речевых приборов и слуховых аппаратов. - http://www.vabos.kiev.ws/pf_03_video.htm
 15. Потопахин В.В. О технологии разработки системы автоматизированного контроля знаний. //Компьютерные учебные программы и инновации.- 2002.-№1 – с.51-58.
 16. Представництво Інституту корекційної педагогіки РАО в Інтернеті //Институт коррекционной педагогики РАО – ресурсный центр страны. - http://www.ise.iip.net
 17. Прессман Л.Н. Дидиктические основы применения экранно-звуковых средств в школе – М.: Педагогика, 1987. – 152с.
 18. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. - Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2000. - 486 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю

Методи усного (поточного та підсумкового) контролю: опитування, колоквіум, виступ, ділова гра, міні-конференція, доповідь, диспут, дискусія;

Методи письмового (поточного та підсумкового) контролю: тести, самостійні письмові роботи, реферати, контрольні роботи, комплексні контрольні роботи;

Методи самоконтролю студентів: самоперевірка, взаємоперевірка, самотестування.

Форма підсумкового контролю залік

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ