Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) Спецсемінар «Методи навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення»

Деталі
Батьківська категорія: Освітні послуги
Категорія: Студенту
Створено: Понеділок, 06 березня 2017, 10:30
Останнє оновлення: Понеділок, 06 березня 2017, 10:30
Опубліковано: Понеділок, 06 березня 2017, 10:30

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

Спецсемінар «Методи навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (логопедія)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра логопедії

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – зміст та методика корекційного навчання та виховання дітей молодшого шкільного віку з ТПМ.

3. Міждисциплінарні зв’язки – «Вступ до спеціальності "Корекційна освіта" і педагогічна деонтологія», «Логопедія», «Основи інклюзивної педагогіки», «Педагогіка», «Спецметодика розвитку мовлення», «Спецметодика початкового навчання мови» «Спецметодика фізичного виховання», «Спецметодика математики з основами математики», «Спецметодика я і Україна», «Спецпедагогіка з історією», «Теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів знань про організацію, зміст, та методичне забезпечення корекційного навчання та виховання молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є: – окреслитинайважливіші проблеми з теорії та методики виховання молодших школярів, які мають тяжкі порушення мовлення;

– розширити та уточнити основні поняття та терміни;

– систематизувати знання студентів, які були висвітлені в курсах психолого-педагогічного циклу (з педагогіки, психології, спеціальної психології, логопедії, основ педагогічної майстерності, спецметодик тощо);

– розкриття взаємозв'язок діяльності педагога і вихованців з тяжкими порушеннями мовлення;

– ознайомити студентів зі змістом та методами виховного впливу на особистість та дитячий колектив;

– ознайомити студентів із методикою роботи з батьками дітей, що мають відхилення у мовленнєвому розвитку.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
  Знати:  
  – науково-теоретичні основи виховної роботи в спеціальній школі для дітей з тяжкими порушеннями мовлення; КСО-03; ; КСО-04; КСО-05; КСО-09; КЗН-1; КЗН-2; КЗН-5; КІ-5; КЗП-1; КЗП-5; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-12; КЗП-13
  – ключові поняття та терміни спеціальної методики виховання молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення; КСО-03; КСО-05; КЗН-5; КЗП-1; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-10; КЗП-13; КЗП-14
  – принципи, методи, засоби, форми навчання та виховання школярів з ТПМ; КСО-03; КСО-05; КСО-09; КЗН-5; КЗП-3; КЗП-5; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-11; КЗП-13; КЗП-14
  – навчально-методичне забезпечення корекційно-виховної роботи в спеціальній школі для дітей з ТПМ; КСО-03; КСО-05; КЗН-5; КЗП-3; КЗП-5; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-11; КЗП-14
  – зразки ділової документації вихователя спеціальної школи для дітей з ТПМ; КСО-03; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-16
  – законодавчі документи та нормативні акти, що регулюють корекційну освіту молодших школярів з ТПМ. КСО-03; КЗН-2; КЗН-5; КІ-5; КЗП-5; КЗП-8; КЗП-10; КЗП-12; КЗП-16; КПС-1
  Вміти:  
  – обґрунтовувати вибір форм, засобів, методів корекційної освіти молодших школярів відповідно до характеру порушення їхнього мовлення та завдань навчально-виховного процесу; КСО-03; КСО-05; КЗН-5; КІ-5; КЗП-1; КЗП-3; КЗП-4; КЗП-5; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-11; КЗП-14; КЗП-17; КПС-6; КПС-7; КПС-8; КПС-9; КПС-10; КПС-11; КПС-12
  – вести ділову документацію вихователя спеціальної школи для дітей з ТПМ; КСО-03; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-16; КПС-11; КПС-12
  – складати конспекти виховних заходів згідно з програмою навчання та виховання молодших школярів з ТПМ; КСО-03; КСО-05; КСО-09; КЗН-5; КІ-5; КЗП-1; КЗП-3; КЗП-4; КЗП-6; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-11; КЗП-14; КЗП-17; КПС-2; КПС-3; КПС-4; КПС-5; КПС-8; КПС-9; КПС-10; КПС-11; КПС-12
  – добирати навчально-методичне забезпечення адекватне завданням навчання та виховання молодших школярів з ТПМ. КСО-03; КСО-05; КСО-09; КЗН-5; КІ-5; КЗП-1; КЗП-3; КЗП-4; КЗП-6; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-11; КЗП-14; КЗП-17; КПС-2; КПС-3; КПС-4; КПС-5; КПС-8; КПС-9; КПС-10; КПС-11; КПС-12

7. Короткий зміст дисципліни.

Загальні закономірності виховання молодших школярів з ТПМ. Принципи, методи, засоби, форми виховання молодших школярів з ТПМ. Організація виховної роботи у спеціальній школі для дітей з ТПМ. Методики виховання молодших школярів з ТПМ.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 8

Кількість кредитів ECTS – 1. Кількість годин – 36

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8
Семінарські заняття
Практичні заняття 2 10
Лабораторні заняття 2
Самостійна робота 18 26

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

  1. Бондар В.,І., Синьов В.М., Тищенко В.В. Освіта дітей з особливостями психофізичного розвитку в Європі, Росії та Україні: порівняльний аналіз Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 15-22.
  2. Бондар В.,І., Синьов В.М., Тищенко В.В.Чи приживеться північноамериканська модель інклюзії в Україні Рідна школа, 2012, №8-9.– С.20-27
  3. Є.Ф. Соботович. Вибрані праці з логопеді – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 308 с.
  4. Логопедія: Підручник: Видання 3-тє, доповн. та переробл. / За ред. проф. М.К.Шеремет. – К.: Видавничий дім «Слово», 2015. – 301-347.
  5. Н.М.Назарова. Специальная педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л.И.Аксенова, Б.А.Архипов, Л.И.Белякова и др.; Под ред. Н.М.Назаровой. — 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2005 - 400 с.
  6. Педагогика/ Под. ред. П.Н.Пидкасистого. – М., 1996.
  7. Тарасун В.В. Логодидактика. Науково-методичний посібник. – К.: 2011.–392с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: Опитування, індивідуальні завдання, модульне тестування, написання рефератів, творчі завдання.

Форма підсумкового контролю: Залік (звичайний).