Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) Спецсемінар «Методи навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

Спецсемінар «Методи навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (логопедія)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра логопедії

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – зміст та методика корекційного навчання та виховання дітей молодшого шкільного віку з ТПМ.

3. Міждисциплінарні зв’язки – «Вступ до спеціальності "Корекційна освіта" і педагогічна деонтологія», «Логопедія», «Основи інклюзивної педагогіки», «Педагогіка», «Спецметодика розвитку мовлення», «Спецметодика початкового навчання мови» «Спецметодика фізичного виховання», «Спецметодика математики з основами математики», «Спецметодика я і Україна», «Спецпедагогіка з історією», «Теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів знань про організацію, зміст, та методичне забезпечення корекційного навчання та виховання молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є: – окреслитинайважливіші проблеми з теорії та методики виховання молодших школярів, які мають тяжкі порушення мовлення;

– розширити та уточнити основні поняття та терміни;

– систематизувати знання студентів, які були висвітлені в курсах психолого-педагогічного циклу (з педагогіки, психології, спеціальної психології, логопедії, основ педагогічної майстерності, спецметодик тощо);

– розкриття взаємозв'язок діяльності педагога і вихованців з тяжкими порушеннями мовлення;

– ознайомити студентів зі змістом та методами виховного впливу на особистість та дитячий колектив;

– ознайомити студентів із методикою роботи з батьками дітей, що мають відхилення у мовленнєвому розвитку.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
  Знати:  
  – науково-теоретичні основи виховної роботи в спеціальній школі для дітей з тяжкими порушеннями мовлення; КСО-03; ; КСО-04; КСО-05; КСО-09; КЗН-1; КЗН-2; КЗН-5; КІ-5; КЗП-1; КЗП-5; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-12; КЗП-13
  – ключові поняття та терміни спеціальної методики виховання молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення; КСО-03; КСО-05; КЗН-5; КЗП-1; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-10; КЗП-13; КЗП-14
  – принципи, методи, засоби, форми навчання та виховання школярів з ТПМ; КСО-03; КСО-05; КСО-09; КЗН-5; КЗП-3; КЗП-5; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-11; КЗП-13; КЗП-14
  – навчально-методичне забезпечення корекційно-виховної роботи в спеціальній школі для дітей з ТПМ; КСО-03; КСО-05; КЗН-5; КЗП-3; КЗП-5; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-11; КЗП-14
  – зразки ділової документації вихователя спеціальної школи для дітей з ТПМ; КСО-03; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-16
  – законодавчі документи та нормативні акти, що регулюють корекційну освіту молодших школярів з ТПМ. КСО-03; КЗН-2; КЗН-5; КІ-5; КЗП-5; КЗП-8; КЗП-10; КЗП-12; КЗП-16; КПС-1
  Вміти:  
  – обґрунтовувати вибір форм, засобів, методів корекційної освіти молодших школярів відповідно до характеру порушення їхнього мовлення та завдань навчально-виховного процесу; КСО-03; КСО-05; КЗН-5; КІ-5; КЗП-1; КЗП-3; КЗП-4; КЗП-5; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-11; КЗП-14; КЗП-17; КПС-6; КПС-7; КПС-8; КПС-9; КПС-10; КПС-11; КПС-12
  – вести ділову документацію вихователя спеціальної школи для дітей з ТПМ; КСО-03; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-16; КПС-11; КПС-12
  – складати конспекти виховних заходів згідно з програмою навчання та виховання молодших школярів з ТПМ; КСО-03; КСО-05; КСО-09; КЗН-5; КІ-5; КЗП-1; КЗП-3; КЗП-4; КЗП-6; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-11; КЗП-14; КЗП-17; КПС-2; КПС-3; КПС-4; КПС-5; КПС-8; КПС-9; КПС-10; КПС-11; КПС-12
  – добирати навчально-методичне забезпечення адекватне завданням навчання та виховання молодших школярів з ТПМ. КСО-03; КСО-05; КСО-09; КЗН-5; КІ-5; КЗП-1; КЗП-3; КЗП-4; КЗП-6; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-11; КЗП-14; КЗП-17; КПС-2; КПС-3; КПС-4; КПС-5; КПС-8; КПС-9; КПС-10; КПС-11; КПС-12

7. Короткий зміст дисципліни.

Загальні закономірності виховання молодших школярів з ТПМ. Принципи, методи, засоби, форми виховання молодших школярів з ТПМ. Організація виховної роботи у спеціальній школі для дітей з ТПМ. Методики виховання молодших школярів з ТПМ.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 8

Кількість кредитів ECTS – 1. Кількість годин – 36

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8
Семінарські заняття
Практичні заняття 2 10
Лабораторні заняття 2
Самостійна робота 18 26

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

  1. Бондар В.,І., Синьов В.М., Тищенко В.В. Освіта дітей з особливостями психофізичного розвитку в Європі, Росії та Україні: порівняльний аналіз Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 15-22.
  2. Бондар В.,І., Синьов В.М., Тищенко В.В.Чи приживеться північноамериканська модель інклюзії в Україні Рідна школа, 2012, №8-9.– С.20-27
  3. Є.Ф. Соботович. Вибрані праці з логопеді – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 308 с.
  4. Логопедія: Підручник: Видання 3-тє, доповн. та переробл. / За ред. проф. М.К.Шеремет. – К.: Видавничий дім «Слово», 2015. – 301-347.
  5. Н.М.Назарова. Специальная педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л.И.Аксенова, Б.А.Архипов, Л.И.Белякова и др.; Под ред. Н.М.Назаровой. — 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2005 - 400 с.
  6. Педагогика/ Под. ред. П.Н.Пидкасистого. – М., 1996.
  7. Тарасун В.В. Логодидактика. Науково-методичний посібник. – К.: 2011.–392с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: Опитування, індивідуальні завдання, модульне тестування, написання рефератів, творчі завдання.

Форма підсумкового контролю: Залік (звичайний).

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ