Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Культура педагогічного спілкування корекційного педагога»

Деталі
Батьківська категорія: Освітні послуги
Категорія: Студенту
Створено: Понеділок, 06 березня 2017, 10:11
Останнє оновлення: Понеділок, 06 березня 2017, 10:16
Опубліковано: Понеділок, 06 березня 2017, 10:11

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

"Культура педагогічного спілкування корекційного педагога"

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (логопедія)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра логопедії

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – теоретичні і практичні основи культури професійно-педагогічного спілкування.

3. Міждисциплінарні зв’язки з мовознавством, сучасною українською літературною мовою, риторикою, культурою та технікою мовлення корекційного педагога, педагогікою і психологією, логопедією, іншими галузями корекційної педагогіки, етикою, естетикою, логікою тощо.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є формування систематизованих знань з теоретичних і практичних основ культури спілкування та розвиток у майбутніх учителів-логопедів компетентності в спілкуванні.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є

6.Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1. Педагогічний такт і професійно-педагогічне спілкування.
 • Знати:

-        зміст понять педагогічний такт, професійно-педагогічне спілкування, його особливості, функції, види;

-        структуру педагогічного спілкування, стилі педагогічного спілкування; техніку спілкування,

-        культуру, техніку, риторичні аспекти педагогічного мовлення.

 • Вміти

-    виробити вміння і навички управління власним мовленням і психічним станом,

-    використовувати методи і прийоми словесного впливу, а також і невербального спілкування з учнями, колегами і батьками дітей (жестикуляцію, міміку, поставу тощо);

-    оволодіти риторичними навичками, методами підготовки до виступу.

КСО 01, КСО 02, КСО 03, КСО 04, КСО 05, КСО 06, КСО 07, КСО 08, КСО 09,

КЗН 1, КЗН4, КЗН 5;

КІ–1, КІ–2, КІ–3, КІ–4, КІ - 5,

КЗП–11, КЗП–12, КЗП–18 КЗП–19;

КПС–12

2. Передбачення та вирішення педагогічних конфліктів.
 • Знати :

-        типи, структуру, динаміку конфліктів у педагогічних ситуаціях, шляхи їх розв’язання;

 • Вміти

- аналізувати конфлікти і   вибирати ефективні шляхи їх розв’язання.

КСО 01, КСО 02, КСО 03, КСО 04, КСО 05, КСО 06, КСО 07, КСО 08, КСО 09,

КЗН 1, КЗН4, КЗН 5;

КІ–1, КІ–2, КІ–3, КІ–4, КІ - 5,

КЗП–11, КЗП–12, КЗП–18 КЗП–19;

КПС–12

7. Короткий зміст дисципліни.

Поняття педагогічний такт. Поняття професійно-педагогічного спілкування, його особливості, функції, види. Структура педагогічного спілкування. Професійно-педагогічне спілкування як суб’єкт-суб’єктна взаємодія. Стилі педагогічного спілкування. Техніка спілкування.

Поняття про конфлікти у педагогічних ситуаціях. Типологія конфліктів, їх причини і шляхи вирішення. Структура і динаміка педагогічних конфліктів. Поведінка педагога у конфліктних ситуаціях

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 3

Кількість кредитів ECTS– 3. Кількість годин – 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 8
Семінарські заняття    
Практичні заняття 6  
Лабораторні заняття 8 4
Самостійна робота 68 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

 1. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка: [ навчальний посібник для студ. ВНЗ] / В.Ц. Абрамян. – К.: Лібра, 1996. – 224 с.
 2. Батракова С.Н. Основы профессионально-педагогического общения : Учебное пособие / С.Н. Батракова. – Ярославль, 1986. – 80 с.
 3. Волкова Н.П. Педагогіка. Навч. посібник. – К.: ВЦ "Академія", 2003. – 616 c.
 4. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: Навч. посіб. – К.: ВЦ "Академія", 2006. – 256 с.
 5. Иванчикова Т.В.Речевая компетентность в педагогической деятельности: учебн. Пособие/Т.В. Иванчикова. - М: Флинта., 2010- 224с.
 6. Пінчук Ю.В. Комунікативні якості культури мовлення вчителя-логопеда/Ю.В. Пінчук// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка і спеціальна психологія. Зб. Наук. Праць. Вип.26. -К.: НПУ.- 2014.- С.178-183.
 7. Пінчук Ю.В. Культура професійного мовлення вчителя-логопеда / Ю.В. Пінчук // Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка і спеціальна психологія. Зб. наук. праць. Вип.14. -К.: НПУ.- 2009.- С.44-47.
 8. Пінчук Ю.В. Особливості професійного мовлення вчителя-логопеда / Ю.В. Пінчук // Дефектологія. – 2009.-№2.- С.14-17.
 9. Пінчук Ю.В. Професійно-комунікативна культура вчителя-логопеда/Ю.В. Пінчук, В.В.Кустова.// Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка і спеціальна психологія. Зб. Наук. Праць. Вип.23. -К.: НПУ.- 2013.- С.187-194.
 10. Сальникова О. А. Совершенствование коммуникативной компетенции учителя. Конспекты лекций. Тренинги. М.: Флинта, 2011. - 44 с.
 11. Соснова М. Л. Тренинг коммуникативного мастерства / М. Л. Соснова. - М. : Академ. Проект, 2010. - 265 с.

10. Система оцінювання:

усний (поточний та підсумковий) контроль:

– опитування, виступ, ділова гра, доповідь, дискусія;

письмовий (поточний та підсумковий) контроль:

– тести, самостійні письмові роботи, контрольні роботи,

самоконтроль студентів: самоперевірка, взаємоперевірка.

Форма підсумкового контролю – залік