Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) "Основи професіоналізму викладача вищої школи"

Деталі
Батьківська категорія: Освітні послуги
Категорія: Студенту
Створено: Понеділок, 06 березня 2017, 10:07
Останнє оновлення: Понеділок, 06 березня 2017, 10:17
Опубліковано: Понеділок, 06 березня 2017, 10:07

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

"Основи професіоналізму викладача вищої школи"

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (логопедія)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра логопедії

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – теоретичні і практичні питання професійної діяльності викладача у галузі «Корекційна освіта. Логопедія».

3. Міждисциплінарні зв’язки – педагогіка і психологія, педагогіка і психологія вищої школи, логопедія, педагогічна майстерність, риторика, культура мовлення корекційного педагога, культура педагогічного спілкування корекційного педагога тощо.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у магістрантів-логопедів професійної викладацької компетентності.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення зі змістом і напрямками професійної діяльності викладача, з вимогами до його особистості та педагогічної діяльності, вивчення закономірностей та шляхів професійно-педагогічного зростання, самовдосконалення, зорієнтованих на досягнення педагогічної майстерності та професіоналізму.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1. Розвиток професіоналізму викладача вищої школи.

Знати:

-               сучасні філософські і психологічні засади педагогічної діяльності викладача вищої школи;

-               складові професійної-педагогічного професіоналізму викладача,

-               етапи та рівні становлення професіоналізму викладача вищої школи;

-               засади суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача і студента (етику педагогічної діяльності і мовлення, культуру керування навчально-виховним процесом);

-               особливості педагогічного впливу на особистість, створення ситуації успіху;

-          теорію самоуправління і шляхи професійного самовиховання.

- Вміти

- раціонально планувати педагогічну діяльність, визначати її завдання, створювати для неї умови;

- реалізовувати можливості самоуправління, самовиховання (виробити вміння і навички управління власним психічним станом, мовленням);

- застосувати методи науково-педагогічного дослідження.

КСО 01, КСО 02, КСО 03, КСО 04, КСО 05, КСО 06, КСО 07, КСО 08, КСО 09,

КЗН 1, КЗН4, КЗН 5;

КІ–1, КІ–2, КІ–3, КІ–4, КІ - 5,

КЗП–11, КЗП–12, КЗП–18 КЗП–19;

КПС–12

2. Становлення професійної компетентності викладача з логопедії.
 • Знати :

-          зміст, структуру і компоненти професійної діяльності логопеда,

-          професіограму вчителя- логопеда,

-          зміст, етапи та рівні становлення професійної компетентності викладача з логопедії;

-          шляхи підвищення рівня професіоналізму вчителя-логопеда

 • Вміти

-          створювати професіографічні моделі педагогічних працівників;

-          діагностувати рівень власних професійних умінь;

-          створювати програми із професійного самовдосконалення, професійно-педагогічного зростання та проектування власної кар’єри.

КСО 01, КСО 02, КСО 03, КСО 04, КСО 05, КСО 06, КСО 07, КСО 08, КСО 09,

КЗН 1, КЗН4, КЗН 5;

КІ–1, КІ–2, КІ–3, КІ–4, КІ - 5,

КЗП–11, КЗП–12, КЗП–18 КЗП–19;

КПС–12

7. Короткий зміст дисципліни.

Професіоналізм педагога як філософський та психологічний феномен. Історія становлення поняття «професіоналізм викладача вищої школи». Розвиток акмеології як педагогічної науки. Складові професійної-педагогічного професіоналізму викладача. Етапи та рівні становлення професіоналізму викладача вищої школи. Особливості взаємодії викладача і студента. Теорія самоуправління і шляхи професійного самовиховання.

Зміст, структура і компоненти професійної діяльності логопеда. Професіограма вчителя- логопеда. Зміст, етапи та рівні становлення професійної компетентності викладача з логопедії. Шляхи підвищення рівня професіоналізму викладача з логопедії.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 3

Кількість кредитів ECTS– 3. Кількість годин – 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 8
Семінарські заняття    
Практичні заняття 6  
Лабораторні заняття 8 4
Самостійна робота 68 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

 1. Акмеология./ Под общ. ред. А. А. Деркача. – М., 2002.
 2. Акмеология: учебное пособие / А. Деркач, В. Зазыкин. Санкт-Петербург: Питер, 2003.
 3. Бодалев А. А. Акмеология как учебная и научная дисциплина. /А.А.Бодалев – М.: РАУ, 1993.
 4. Бодалёв А. А. Вершина в развитии взрослого человека: характеристики и условия достижения. М., 1998. -168 с.
 5. Гузій Н. В. Основи педагогічного професіоналізму: навч. посіб. /Н.В. Гузій.- К., 2004.
 6. Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти: Монографія./Н.В. Гузій.- К., 2004.
 7. Деркач А.А. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма /А.А.Деркач, Н.В.Кузьмина, — М.: РАУ, 1993.
 8. Зазыкин В. Г. Акмеологические проблемы профессионализма./ В. Г.Зазыкин А. П. Чернышев - М.: НИИ ВО, 1993.
 9. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения./ Н.В. Кузьмина – М.: Высшая школа, 1990. – 119 с.
 10. Маркова А.К. Психология профессионализма/ А.К.Маркова. – М., 1996. – 308с.
 11. Пінчук Ю. Професіограма вчителя-логопеда. / Ю.В. Пінчук /Теорія і практика сучасної логопедії. Вип. 3. К.: Актуальна освіта, 2007. – С.62-73.
 12. Пінчук Ю.В. Модель професійної компетентності вчителя-логопеда / Ю.В.Пінчук // Дефектологія. – 2007.-№2.-С.14-18.
 13. Пінчук Ю.В. Система професійних знань та умінь вчителя-логопеда/Ю.В. Пінчук.//Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка/ За ред. О.В. Гаврилова, В.І.Співака. - Вип. ХХІ, част. І. Серія соціально-педагогічна. Кам.-Подільський: Медобори-2006, 2012.- С.122-129.
 14. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. — М.: Высшая школа, 1990; Кузьмина Н. В., Профессионализм педагогической деятельности./ Н. В. Кузьмина, Реан А. А. — СПб., 1993.

10. Система оцінювання:

усний (поточний та підсумковий) контроль:

– опитування, виступ, ділова гра, доповідь, дискусія;

письмовий (поточний та підсумковий) контроль:

– тести, самостійні письмові роботи, контрольні роботи,

самоконтроль студентів: самоперевірка, взаємоперевірка.

Форма підсумкового контролю – залік