Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Профорієнтація та профвідбір»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Профорієнтація та профвідбір»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (логопедія)

1.Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра логопедії.

2.Предметом вивчення навчальної дисципліни «Профорієнтація та профвідбір» є система профорієнтації та профвідбору в системі закладів загальної та вищої освіти України.

3.Міждисциплінарні звязки: Курс «Профорієнтація та профвідбір» тісно пов'язаний з такими дисциплінами «Корекційна педагогіка», «Педагогіка», «Психолоія», «Вікова та загальна логопсихологія», «Невропатолоія», «Анатомія».

4.Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів знань про модель вибору своєї майбутньої професії

5.Основними завданнями вивчення дисципліни є -формування у студентів професійного самовизначення;

-розвиток практичних вмінь організації комплексної профорієнтаційної роботи;

-ознайомлення студентів з методиками організації профдіагностики та профвідбору за допомогою дослідження профконсультації, профпросвіти та профорієнтаційної діяльності

6.Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

•знати:

модель вибору оптантами майбутньої професії;

особливості професійного самовизначення у студентів;

технології профорієнтаційної діяльності педагога і психолога;

•вміти:

використовувати методики організації профдіагностики та профвідбору;

організовувати комплексну профорієнтаційну роботу, що забезпечують формування компетенцій;

КСО 05, КСО 06, КСО 07, КЗН 1, КЗН 5, КЗП-1, КЗП-2, КЗП-3, КЗП-4, КЗП-5, КЗП-6, КЗП-7, КЗП-9, КЗП-12, КПС-2, КПС-3.

7. Короткий зміст дисципліни.

Теоретичні засади системи професійної орієнтації. Історія виникнення і розвитку профорієнтаційних систем в культурах різних народів світу, їх переваги та недоліки. Професійне самовизначення старшокласників в системі шкільної профорієнтації. Шляхи активізації професійного самовизначення особистості. Робота психологічної служби школи з профорієнтації.

Основи профвідбору абітурієнтів. Психологічна класифікація професій. Зміст та основні заходи з професійного відбору оптантів. Особливості профвідбору майбутніх логопедів. Проблема формування професійної компетентності майбутніх логопедів. Особистість майбутнього логопеда. Основні вимоги логопедичної професії до особистості майбутнього фахівця. Вимоги до рівня сформованості професійних знань, практичних умінь і навичок майбутнього логопеда. Формування професійних здібностей майбутніх логопедів. Особливості професійного самовизначення на спеціальність «Логопедія». Специфіка професійної самореалізації майбутніх логопедів в умовах підготовки з додатковою психологічною спеціалізацією.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 3

Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин – 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 8
Семінарські заняття - -
Практичні заняття 6 -
Лабораторні заняття 8 4
Самостійна робота 68 78

9. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

Основні інформаційні джерела

 1. Барабаш Ю. Г, Позінкевич Р. О. Психолого-педагогічні основи вибору професії: Навч. посібник. — Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. — 202с.
 2. Карпенко Г. В. Психологія праці та вибір професії: навч.-метод. посібник. — Суми : Університетська книга, 2008. — 168с.
 3. Климов Е. А Психология профессионала: Избранные психологические труды. — М. : Институт практической психологии, 1996. — 400с.
 4. Климов Е. А. Психология профессионального сaмоопределения: Учеб. пособие для студ. вузов. — Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. — 512с.
 5. Коропецька О. М. Профорієнтація та профпідбір: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Прикарпатський національний ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2005. — 236с.
 6. Педагогічна профорієнтація учнів загальноосвітніх шкіл та механізм їх вибору на педагогічні спеціальності вищих навчальних закладів: Методичні рек. для вчителів шкіл, викладачів пед. ін-тів та ун-тів, пед. ф-тів вищих навч. закладів / Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини / В.Г. Кузь (уклад.). — К. : Науковий світ, 2004. — 44с.
 7. Митина Л. М., Брендакова Л. В., Вачков И. В., Грызлова И. Н., Исакова И. Н. Психологическое сопровождение выбора профессии: Научно-метод. пособие / РАО; Московский психолого-социальный ин-т / Л.М. Митина (ред.). — 2.изд., испр. — М. : Флинта, 2003. — 181с.
 8. Носков В. И. От самопознания к своей профессии: Учеб. пособие / Донецкий ин-т управления. — Донецк : Янтра, 2002. — 251с.
 9. Пасынок В. Г. Ориентация учащихся на выбор профессии учителя. — Х. : Основа, 1996. — 152с.
 10. Пряжникова Е. Ю., Пряжников Н. С. Профориентация: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии. — 2-е изд., стер. — М. : Академия, 2006. — 495с.
 11. Романенко В. П., Тименко М. П., Тезікова С. В. Зміст і форми орієнтації школярів на педогогічні професії: Навч. посібник / Інститут змісту і методів навчання. — К., 1997. — 62с.
 12. Сизых Н. В. Методологические и методические проблемы современных процессов профориентации и профотбора / НАН Украины; Научно-исследовательский центр по проблемам занятости населения и рынка труда. — К., 1996. — 103с.
 13. Тесты и методики: Метод. пособие для профконсультантов городских (районных) центров занятости / Запорожский областной центр профориентации населения; Отдел профконсультаций / Е.В. Пругло (сост.). — Запорожье, 1993. — 104с.

Допоміжні інформаційні джерела

 1. Демиденко В. К., Гречишкина А. П., Гречишкина О. Д. Здоровье и выбор профессии школьниками / Бердянский гос. педагогический ун- т. — Бердянск : БГПУ, 2005. — 200с.
 2. Митина Л. М., Брендакова Л. В., Вачков И. В., Грызлова И. Н., Исакова И. Н. Психологическое сопровождение выбора профессии: Научно-метод. пособие / РАО; Московский психолого-социальный ин-т / Л.М. Митина (ред.). — 2.изд., испр. — М. : Флинта, 2003. — 181с.
 3. Митина Л. М. Психология развития конкурентоспособной личности: Учеб.-метод. пособие / Российская академия образования; Московский психолого-социальный ин-т. — 2. изд., стер. — М. : Издательство Московского психолого-социального ин- та, 2003. — 400с.
 4. Профориентация: Термины и понятия: Словарь-справочник для профконсультантов горрайонных центров занятости / Государственная служба занятости; Запорожский областной центр профориентации населения. Отдел профконсультаций. — Запорожье, 1994. — 63с.
 5. Пряжников Н. С. Профессиональное и личностное самоопределение / Академия педагогических и социальных наук; Московский психолого- социальный ин-т. — М. : НПО "МОДЭК", 1996. — 256с.
 6. Семиченко В. А. Психологія педагогічної діяльності: Навч. посібник для студ. вищих пед. навч. закл.. — К. : Вища школа, 2004. — 336с.
 7. Семиченко В. А., Галус О. М., Зданевич Л. В. Теоретичні та методичні основи професійного самовиховання студентів вузу: Навч.- метод. посіб. / Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Хмельницький гуманітарно-педагогічний ін-т ; Регіональна лабораторія соціально- педагогічних проблем адаптації студентів до умов навчання у вищому навчальному закладі / Валентина Анатоліївна Семиченко (заг.ред.). — Хмельницький : ХГПІ, 2001. — 255с.
 8. Сергєєнкова О. П. Вибір стратегії розвитку професійної індивідуальності: Психодіагностика у професії / АПН України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти. — К. : Науковий світ, 2004. — 86с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю

Опитування, самостійна робота, модульне тестування, написання доповідей, практичне виконання прийомів масажу.

Форма підсумкового контролю – залік.

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ