Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Управлінська діяльність в системі спеціального закладу»

Деталі
Батьківська категорія: Освітні послуги
Категорія: Студенту
Створено: Середа, 01 березня 2017, 11:05
Останнє оновлення: Понеділок, 06 березня 2017, 11:04
Опубліковано: Середа, 01 березня 2017, 11:05

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Управлінська діяльність в системі спеціального закладу»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (логопедія)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра логопедії

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – вивчення навчальної дисципліни є процес управління державною системою спеціальної освіти осіб з психофізичними порушеннями

3. Міждисциплінарні зв’язки – «Соціально-правове забезпечення інвалідів в Україні», «Корекційна андрагогіка», «Корекційно-реабілітаційні служби», «Організація інклюзивного навчання дітей з ТПМ».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є - надання студентам знань з правових основ управління освітою як цілісною системою, організація роботи загальноосвітнього спеціального навчального закладу

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є - Професійна підготовка студентів-корекційних педагогів, які навчаються на відділенні логопедії, а саме:

  1. Повідомлення теоретичних основ управління загальноосвітнім спеціальним закладом освіти, підкріплюючи їх конкретним практичним матеріалом.
  2. Виховання у студентів здібності оперувати відомостями із суміжних зі спец методикою наук і в процесі сприймання та осмислення лекційного матеріалу, самостійного вивчення літератури, під час підготовки до лабораторних та практичних занять та в період проходження педагогічної практики.

На основі вирішення двох попередніх завдань у студентів необхідно сформувати міцні знання з управління закладами освіти в Україні, практичні уміння та навички, а саме:

– історичні шляхи розвитку спеціальної освіти в різні вікові періоди,

– ключові поняття та терміни управління освіти;

– принципи, методи, засоби, організаційні моделі менеджменту освіти;

– навчально-методичне забезпечення управлінської діяльності менеджерів освіти в Україні;

– документацію керівного складу закладу освіти;

– нормативно-правове забезпечення управлінняосвітою в Україні.

– обґрунтовувати вибір організаційних форм інклюзивної освіти з освітніми потребами особи з ППФФ ;

– вести ділову документацію управління закладу освіти;

– добирати навчально-методичне забезпечення адекватне завданням менеджменту спеціальної освіти осіб з порушеннями психофізичного розвитку та дітей з ТПМ.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: наукові основи теоретико-методичних основ: принципи організації та навчально-методичного забезпечення управлінської діяльності в спеціальних закладах освіти

Вміти: застосовувати   теоретичні   знання   на практиці, планувати навчальну та корекційно-розвивальну діяльність з дітьми із ТПМ при освітньому менеджменті закладу; орієнтуватися у методичній літературі;

КІ 1, КЗП–3, КЗП–9, КПС 9, КЗН 5, КПС–10
2.

Знати: спеціальні методики навчання та виховання дітей з ТПМ в умовах загальноосвітнього простору та при освітній інтеграції

Вміти: самостійно   керувати роботою навчально-корекційного змісту в умовах освітнього середовища, організовувати та методично забезпечувати роботу   вчителя класу, розбиратись у навчальних планах та програмах для дітей молодшого шкільного віку, добирати програмовий матеріал для навчання дітей з ТПМ в умовах спеціального закладу освіти

КІ 1, КПС 9, КСО 05, КПС–10,
3.

Знати: форми і методи організації спеціального і навчання для дітей у умовах загальноосвітнього простору

Вміти: розробляти перспективний план розвитку   навчального закладу для дітей молодшого шкільного віку з ТПМ в умовах спеціального закладу освіти

КІ 1, КПС 9, КСО 05, КПС–10
4.

Знати : програмовий матеріал загальноосвітнього закладу та спеціальної освіти дітей з ТПМ

Вміти: вести ділову документацію директора, заступника директора з навчально-виховної роботи, добирати навчально-методичне забезпечення освітнього процесу адекватне завданням спеціальної освіти дітей з ТПМ

КІ 1, КПС 9, КСО 05, КПС–10

7. Короткий зміст дисципліни.

Корекційна освіта осіб з порушеннями психофізичного розвитку як соціокультурне явище та її місце в освітній системі України. Понятійний апарат корекційної педагогіки. Мета та завдання спеціального навчання і виховання дітей з ТПМ. Шляхи підвищення ефективності управління освіти. Сучасні проблеми спеціального навчання та виховання осіб з порушеннями психофізичного розвитку. Форми управління навчальним закладом. Спеціальна освіта як одна з форм освітньої інтеграції осіб з порушеннями психофізичного розвитку. Спеціальне   навчання та виховання – визначення, мета, завдання. Зміст освіти дітей з ТПМ в спеціальних навчальних закладах. Педагогічний колектив спеціального навчального закладу. Планування навчальної та виховної роботи в спеціальних закладах освіти. Дитячий колектив спеціального навчального закладу. Спеціальні освітні умови в закладах освіти. Корекційний супровід дітей з ТПМ в спеціальних закладах освіти. Місце директора в навчально-виховній роботі спеціального закладу освіти. Особливості роботи заступника директора з навчально-виховної роботи в спеціальних закладах освіти. Напрями корекційно-виховної роботи в спеціальних закладах освіти та їх реалізація педагогічним колективом школи.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 3

Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин – 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 16 6
Семінарські заняття   6
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття 10 -
Самостійна робота 64 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

1. Авфьянов А.Н. Системное познание мира: Методологические проблемы. – М., 1985.

2. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. – Мн.: Университетское, 1980.

3. Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя: Пер. македон. – Н.: Просвещение.

4. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. – М.: Просвещение, 1989.

5. Арбат Ф.С., Коваленко Є. І. та ін. Культура спілкування: Навч. метод. посібник. – К.: ІЗМН, 1997.

6. Бароева О.Ю. Стратегическая деятельность директора школы. Н. Новгород: МП «Балохинская типография», 1994.

7. Белоусова Т.В. Внутришкольное управление как фактор стимулирования профессионального развития учителя. – М., 2002.

8. Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем (Проблемы и методы психолого-педагогического обеспечения технических обучающих систем). – Воронеж, 1977.

9. Бойделл Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя. – М., 1991.

10. Бочкарев В.И. Новая управленческая ситуация в школе. – М., 1998.

11. Вуднюк М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. – М., 1991.

12. Гер Б.С. Философия образования ХХІ века. – М., 1998.

13. Гончарова Е.Ю. Модель школы индивидуального выбора // Завуч. – 2000. – №4.

14. Зверева В.Н. Диагностика и экспертиза педагогической деятельности аттестуемых учителей. – М., 1998.

15. Зверева В.Н. Организационно-педагогическая деятельность руководителя школы. – М., 1997.

16. Зигерт В., Ланг Л. Руководитель без конфликтов / Пер. с нем. – М., 1990. 17. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. – К.: Наукова думка, 1996.

18. Конаев Б.И. Система внутришкольного управления. – М.: Тальяти, 1997. 19. Кардонская Н.Л. Принятие управленческого решения: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999.

20. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФА, 1999.

21. Кривошеев В.Ф. Теория и практика педагогического управления в школе. – М., 1992.

22. Коломінський Н.М. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект). – К.: МАУП, 2000.

23. Крижко В.В., Повлютенков Є.М. Менеджмент в освіті. – ДО: ІЗМН «Твій Сервіс», 1998

24. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1998.

25. Основы менеджмента / В.Р. Весник. – М.: «ГНОМ-пресс» при сод. Т. Д. «Элит-2000», 1999.

26. Павлютенков Е.М., Крыжко В.В. Рабочая книга руководителя школы. Методическая работа в школе; организация и управление. – Запорожье, ЗОНУУ, 1997.

27. Рыбаков М.М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. – М.: Просвещение, 1991.

28. Симонов В.П. Педагогический менеджмент: 50 НОУ-ХАУ в области управления образовательным процессом. Учебное пособие. – М, 1997

29. Управление развитием школы. Под ред. М.М. Поташника и В.С. Лазарева. – М.: Новая школа, 1995.

Додаткова:

1. Амосов Н.М. Разум, человек, общество, будущее. – К.: Байда, 1994.

2. Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды. – М.: Педагогика, 1988.

3. Винин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. – М.: Юрист, 1998.

4. Давыденко Т.М. Рефлексивное управление школой: теория и практика. – Москва–Белгород, 1995. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Модуль «Менеджментосвіти» 48

5. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. – К.: Наукова думка, 1996.

6. Кнорринг В.И. Искусство управления: Учебник. – М.: Издательство БЕК, 1997.

7. Майоров А.Н. Проблемы информационного обеспечения управления образованием // Школьная технология. – № 3. – 1999.

8. Маслов В.И. Теория и методика организации непрерывного повышения квалификации руководителей школ: Учеб. пособие. – К.: МНОУсер 1990.

9. Николо Макиавелли. Государь. Пер. с ит. – М.: Планета, 1990.

10. Организация и методика проведения деловых совещаний: Учебное пособие / Сост. А. Г. Елисеев. – К.: МАУП, 1995.

11. Паркинсон С.Н., Рустомжи М.К. Искусство управления: Пер. с англ. – Спб.: Ленииздат, 1992.

12. Практическая психология для менеджеров. – М.: Информационно-издательский дом «Филин», 1996.

13. Симоненко В.Д. Основы менеджмента. Краткий курс лекций. – Брянск: БГПУ, 1997.

14. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2000.

15. Шуванов В.И. Социальная психология менеджмента. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел- Синтез», 1997

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю

усний (поточний та підсумковий) контроль:

– опитування, виступ, доповідь, диспут, дискусія;

письмовий (поточний та підсумковий) контроль:

– тести, самостійні письмові роботи, контрольні роботи, комплексні контрольні роботи.

самоконтроль студентів:

– самоперевірка, взаємоперевірка, самотестування.

Форма підсумкового контролю – залік