Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Управлінська діяльність в системі спеціального закладу»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Управлінська діяльність в системі спеціального закладу»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (логопедія)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра логопедії

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – вивчення навчальної дисципліни є процес управління державною системою спеціальної освіти осіб з психофізичними порушеннями

3. Міждисциплінарні зв’язки – «Соціально-правове забезпечення інвалідів в Україні», «Корекційна андрагогіка», «Корекційно-реабілітаційні служби», «Організація інклюзивного навчання дітей з ТПМ».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є - надання студентам знань з правових основ управління освітою як цілісною системою, організація роботи загальноосвітнього спеціального навчального закладу

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є - Професійна підготовка студентів-корекційних педагогів, які навчаються на відділенні логопедії, а саме:

  1. Повідомлення теоретичних основ управління загальноосвітнім спеціальним закладом освіти, підкріплюючи їх конкретним практичним матеріалом.
  2. Виховання у студентів здібності оперувати відомостями із суміжних зі спец методикою наук і в процесі сприймання та осмислення лекційного матеріалу, самостійного вивчення літератури, під час підготовки до лабораторних та практичних занять та в період проходження педагогічної практики.

На основі вирішення двох попередніх завдань у студентів необхідно сформувати міцні знання з управління закладами освіти в Україні, практичні уміння та навички, а саме:

– історичні шляхи розвитку спеціальної освіти в різні вікові періоди,

– ключові поняття та терміни управління освіти;

– принципи, методи, засоби, організаційні моделі менеджменту освіти;

– навчально-методичне забезпечення управлінської діяльності менеджерів освіти в Україні;

– документацію керівного складу закладу освіти;

– нормативно-правове забезпечення управлінняосвітою в Україні.

– обґрунтовувати вибір організаційних форм інклюзивної освіти з освітніми потребами особи з ППФФ ;

– вести ділову документацію управління закладу освіти;

– добирати навчально-методичне забезпечення адекватне завданням менеджменту спеціальної освіти осіб з порушеннями психофізичного розвитку та дітей з ТПМ.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: наукові основи теоретико-методичних основ: принципи організації та навчально-методичного забезпечення управлінської діяльності в спеціальних закладах освіти

Вміти: застосовувати   теоретичні   знання   на практиці, планувати навчальну та корекційно-розвивальну діяльність з дітьми із ТПМ при освітньому менеджменті закладу; орієнтуватися у методичній літературі;

КІ 1, КЗП–3, КЗП–9, КПС 9, КЗН 5, КПС–10
2.

Знати: спеціальні методики навчання та виховання дітей з ТПМ в умовах загальноосвітнього простору та при освітній інтеграції

Вміти: самостійно   керувати роботою навчально-корекційного змісту в умовах освітнього середовища, організовувати та методично забезпечувати роботу   вчителя класу, розбиратись у навчальних планах та програмах для дітей молодшого шкільного віку, добирати програмовий матеріал для навчання дітей з ТПМ в умовах спеціального закладу освіти

КІ 1, КПС 9, КСО 05, КПС–10,
3.

Знати: форми і методи організації спеціального і навчання для дітей у умовах загальноосвітнього простору

Вміти: розробляти перспективний план розвитку   навчального закладу для дітей молодшого шкільного віку з ТПМ в умовах спеціального закладу освіти

КІ 1, КПС 9, КСО 05, КПС–10
4.

Знати : програмовий матеріал загальноосвітнього закладу та спеціальної освіти дітей з ТПМ

Вміти: вести ділову документацію директора, заступника директора з навчально-виховної роботи, добирати навчально-методичне забезпечення освітнього процесу адекватне завданням спеціальної освіти дітей з ТПМ

КІ 1, КПС 9, КСО 05, КПС–10

7. Короткий зміст дисципліни.

Корекційна освіта осіб з порушеннями психофізичного розвитку як соціокультурне явище та її місце в освітній системі України. Понятійний апарат корекційної педагогіки. Мета та завдання спеціального навчання і виховання дітей з ТПМ. Шляхи підвищення ефективності управління освіти. Сучасні проблеми спеціального навчання та виховання осіб з порушеннями психофізичного розвитку. Форми управління навчальним закладом. Спеціальна освіта як одна з форм освітньої інтеграції осіб з порушеннями психофізичного розвитку. Спеціальне   навчання та виховання – визначення, мета, завдання. Зміст освіти дітей з ТПМ в спеціальних навчальних закладах. Педагогічний колектив спеціального навчального закладу. Планування навчальної та виховної роботи в спеціальних закладах освіти. Дитячий колектив спеціального навчального закладу. Спеціальні освітні умови в закладах освіти. Корекційний супровід дітей з ТПМ в спеціальних закладах освіти. Місце директора в навчально-виховній роботі спеціального закладу освіти. Особливості роботи заступника директора з навчально-виховної роботи в спеціальних закладах освіти. Напрями корекційно-виховної роботи в спеціальних закладах освіти та їх реалізація педагогічним колективом школи.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 3

Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин – 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 16 6
Семінарські заняття   6
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття 10 -
Самостійна робота 64 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

1. Авфьянов А.Н. Системное познание мира: Методологические проблемы. – М., 1985.

2. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. – Мн.: Университетское, 1980.

3. Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя: Пер. македон. – Н.: Просвещение.

4. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. – М.: Просвещение, 1989.

5. Арбат Ф.С., Коваленко Є. І. та ін. Культура спілкування: Навч. метод. посібник. – К.: ІЗМН, 1997.

6. Бароева О.Ю. Стратегическая деятельность директора школы. Н. Новгород: МП «Балохинская типография», 1994.

7. Белоусова Т.В. Внутришкольное управление как фактор стимулирования профессионального развития учителя. – М., 2002.

8. Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем (Проблемы и методы психолого-педагогического обеспечения технических обучающих систем). – Воронеж, 1977.

9. Бойделл Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя. – М., 1991.

10. Бочкарев В.И. Новая управленческая ситуация в школе. – М., 1998.

11. Вуднюк М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. – М., 1991.

12. Гер Б.С. Философия образования ХХІ века. – М., 1998.

13. Гончарова Е.Ю. Модель школы индивидуального выбора // Завуч. – 2000. – №4.

14. Зверева В.Н. Диагностика и экспертиза педагогической деятельности аттестуемых учителей. – М., 1998.

15. Зверева В.Н. Организационно-педагогическая деятельность руководителя школы. – М., 1997.

16. Зигерт В., Ланг Л. Руководитель без конфликтов / Пер. с нем. – М., 1990. 17. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. – К.: Наукова думка, 1996.

18. Конаев Б.И. Система внутришкольного управления. – М.: Тальяти, 1997. 19. Кардонская Н.Л. Принятие управленческого решения: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999.

20. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФА, 1999.

21. Кривошеев В.Ф. Теория и практика педагогического управления в школе. – М., 1992.

22. Коломінський Н.М. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект). – К.: МАУП, 2000.

23. Крижко В.В., Повлютенков Є.М. Менеджмент в освіті. – ДО: ІЗМН «Твій Сервіс», 1998

24. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1998.

25. Основы менеджмента / В.Р. Весник. – М.: «ГНОМ-пресс» при сод. Т. Д. «Элит-2000», 1999.

26. Павлютенков Е.М., Крыжко В.В. Рабочая книга руководителя школы. Методическая работа в школе; организация и управление. – Запорожье, ЗОНУУ, 1997.

27. Рыбаков М.М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. – М.: Просвещение, 1991.

28. Симонов В.П. Педагогический менеджмент: 50 НОУ-ХАУ в области управления образовательным процессом. Учебное пособие. – М, 1997

29. Управление развитием школы. Под ред. М.М. Поташника и В.С. Лазарева. – М.: Новая школа, 1995.

Додаткова:

1. Амосов Н.М. Разум, человек, общество, будущее. – К.: Байда, 1994.

2. Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды. – М.: Педагогика, 1988.

3. Винин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. – М.: Юрист, 1998.

4. Давыденко Т.М. Рефлексивное управление школой: теория и практика. – Москва–Белгород, 1995. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Модуль «Менеджментосвіти» 48

5. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. – К.: Наукова думка, 1996.

6. Кнорринг В.И. Искусство управления: Учебник. – М.: Издательство БЕК, 1997.

7. Майоров А.Н. Проблемы информационного обеспечения управления образованием // Школьная технология. – № 3. – 1999.

8. Маслов В.И. Теория и методика организации непрерывного повышения квалификации руководителей школ: Учеб. пособие. – К.: МНОУсер 1990.

9. Николо Макиавелли. Государь. Пер. с ит. – М.: Планета, 1990.

10. Организация и методика проведения деловых совещаний: Учебное пособие / Сост. А. Г. Елисеев. – К.: МАУП, 1995.

11. Паркинсон С.Н., Рустомжи М.К. Искусство управления: Пер. с англ. – Спб.: Ленииздат, 1992.

12. Практическая психология для менеджеров. – М.: Информационно-издательский дом «Филин», 1996.

13. Симоненко В.Д. Основы менеджмента. Краткий курс лекций. – Брянск: БГПУ, 1997.

14. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2000.

15. Шуванов В.И. Социальная психология менеджмента. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел- Синтез», 1997

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю

усний (поточний та підсумковий) контроль:

– опитування, виступ, доповідь, диспут, дискусія;

письмовий (поточний та підсумковий) контроль:

– тести, самостійні письмові роботи, контрольні роботи, комплексні контрольні роботи.

самоконтроль студентів:

– самоперевірка, взаємоперевірка, самотестування.

Форма підсумкового контролю – залік

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ