Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Корекційно-реабілітаційні практикуми»

Деталі
Батьківська категорія: Освітні послуги
Категорія: Студенту
Створено: Середа, 01 березня 2017, 11:03
Останнє оновлення: Понеділок, 06 березня 2017, 11:02
Опубліковано: Середа, 01 березня 2017, 11:03

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Корекційно-реабілітаційні практикуми»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (логопедія)

1.Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра логопедії.

2.Предмет вивчення навчальної дисципліни – особливості корекційно-відновлювальної роботи осіб з фізичними та психічними порушеннями засобами фізичної реабілітації.

3.Міждисциплінарні зв’язки – «Корекційно-реабілітаційні служби», «Фізична реабілітація», «Спецметодика фізичного виховання дітей з ТПМ», «Логопедія. Афазія».

4.Метою викладання навчальної дисципліни є – надання студентам знань та подальшого практичного застосування умінь проведення фізичної та психічної реабілітації осіб з органічними ураженнями ЦНС і порушеннями в руховій та мовленнєвій діяльності.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є – професійна підготовка студентів, які навчаються на відділенні логопедія, а саме:

- формування практичних умінь та навичок ведення корекційно-реабілітаційної роботи з відновлення втрачених рухових та мовленнєвих функцій у осіб з порушеннями в роботі ЦНС;

- виховання у студентів здібності оперувати відомостями із суміжних зі спец методикою наук і в процесі сприймання та осмислення лекційного матеріалу, самостійного вивчення літератури, під час підготовки до лабораторних та практичних занять та в період проходження педагогічної практики.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: науково-теоретичні основи та принципи організації корекційно-реабілітаційної роботи з особами із ураженнями ЦНС

Вміти: застосовувати теоретичні знання на практиці, планувати корекційно-реабілітаційну діяльність в умовах реабілітаційного центру.

Вміти:

КІ 1, КЗП–3, КЗП–9, КПС 9, КЗН 5, КПС–10
2.

Знати: спеціальні методики корекційно-відновлювального навчання при здійсненні реабілітації осіб з органічними ураженнями ЦНС

Вміти: самостійно планувати та здійснювати корекційно-реабілітаційну роботу з відновлення рухових та мовленнєвих функцій у осіб з афазією.

КІ 1, КПС 9, КСО 05, КПС–10

7. Короткий зміст дисципліни.

Теоретичні основи фізичної реабілітації осіб з ураженнями ЦНС. Неврологічні основи корекції та відновлення втрачених рухових та мовленнєвих функцій. Нейропсихологічна діагностика стану порушених психомоторних функцій. Комп’ютерні способи діагностики порушень в роботі ЦНС. Організація первинної допомоги особам з порушеннями мозкового кровообігу. Планування первинних етапів корекційної роботи з відновлення мовлення у осіб з афазією. Засоби фізичної та психічної реабілітації. Методики раннього впливу на осіб з ураженнями ЦНС. Зміст та методи корекційно-реабілітаційної роботи на різних етапах відновлення при порушеннях в роботі ЦНС.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 3

Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин – 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 8
Семінарські заняття 6 -
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття 8 4
Самостійна робота 68 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

Основна

1. Бадалян Л. О. Невропатология. М., 2000.

2. Болезни нервной системы / под ред. Н. Н. Яхно, Д. Р. Штульмана. М., 2003.

3. Бортникова С. М., Зубахина Т. В. Нервные и психические болезни. Ростов н/Д, 2000.

4. Вегетативные расстройства / под ред. А. М. Вейна. М., 2000.

5. Голубев В. Л., Вейн А. М. Неврологические синдромы. М., 2002.

6. Данилова Н. Н. Психофизиология. М., 2002.

7. Данилова Н. Н., Крылова А. Л. Физиология высшей нервной деятельности. Ростов н/Д, 1999.

8. Егоров И. В. Клиническая анатомия человека. Ростов, 1999.

9. Ильин Е. П. Психомоторные органы человека. СПб., 2001.

10. Корнев Г. В. Нарушения чтения и письма у детей. СПб., 1997.

11. Кроль М. Б., Федорова Е. А. Основные невропатологические синдромы. М., 2001.

12. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой, С. Н. Шаховской. М., 1999.

13. Лурия А. Р. Высшие корковые функции человека. М., 2000.

14. Ляпидевский С. С. Невропатология. М., 2000.

15. Практикум по нервным болезням и нейрохирургии: учеб. пособие / Ю. С. Мартынов, Е. В. Малкова, В. К.Орлов и др. М., 1988.

16. Руководство по детской неврологии / под ред. В. И. Гузевой. СПб., 1998.

17. Смирнов В. М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность. М., 2000.

18. Физиология высшей нервной деятельности. Хрестоматия. М., 1999.

19. Хомская Е. Д. Нейропсихология. М., 1987.

20. Цветкова Л. С. Афазия и восстановительное обучение. М., 1988.

21. Цветкова Л. С. Методика нейропсихологической диагностики детей. М., 1998.

22. Шохор-Троцкая (Бурлакова) М. К. Речь и афазия. М., 2001.

23. Шкловский В. М., Визель Т. Г. Восстановление речевой функции у больных с разными формами афазии. М., 2000.

24. Штульман Д. Р., Левин О. С. Неврология. М., 2002.

25. Шульговский В. В. Основы нейрофизиологии. М., 2000.

Додаткова

1.Хомская Е.Д. Нейропсихология.- МГУ, 1987.

2. Вассерман Л.И., Дорофеева С.А., Меерсон Я.А. Методы нейро-психологической диагностики. — Санкт-Петербург, 1997.

3. Корсакова Н.К., Московичюте Л.И. Клиническая нейропсихо логия.-МГУ, 1988.

4. ЦветковаЛ.С. Нейропсихологическая реабилитация больных.- МГУ, 1985.
5. Сидоров П.И., Парняков А.В. Клиническая психология: Учеб ник. — 2-е изд., дополн. — М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю

усний (поточний та підсумковий) контроль:

– опитування, виступ, доповідь, диспут, дискусія;

письмовий (поточний та підсумковий) контроль:

– тести, самостійні письмові роботи, контрольні роботи, комплексні контрольні роботи.

самоконтроль студентів:

– самоперевірка, взаємоперевірка, самотестування.

Форма підсумкового контролю - залік