Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Розвиток і соціалізація дітей із аутизмом»

Деталі
Батьківська категорія: Освітні послуги
Категорія: Студенту
Створено: Середа, 01 березня 2017, 11:01
Останнє оновлення: Понеділок, 06 березня 2017, 11:00
Опубліковано: Середа, 01 березня 2017, 11:01

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Розвиток і соціалізація дітей із аутизмом»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (логопедія)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра логопедії

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – розвиток, навчання і соціалізація дітей з розладами аутичного спектра.

3. Міждисциплінарні зв`язки - з нейропсихологією, психодіагностикою, клінічною психологією, корекційною педагогікою і спеціальною психологією.

4. Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з причинами і структурою порушень комунікативно-пізнавальної і соціально-емоційної сфери осіб з РАС та системою корекції їхнього розвитку, навчання і соціалізації.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
  Загальнонаукові компетенції КЗН
1.

Знати: базові положення фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння   навчальної дисципліни.

Уміти: аналізувати, співставляти, узагальнювати знання з різних галузей науки.

КЗН 4
2.

Знати: основні досягнення науки, перспективи практики і проблеми загальної аутології.

Вміти: орієнтуватися в сучасних фундаментальних теоріях пояснення причин розладів аутичного спектра.

КЗН-1
  Професійні компетенції КЗП
 

Знати: симптоми, причини, класифікації розладів аутичного спектра.

Уміти: застосовувати знання симптомів, причин і класифікацій розладів аутичного спектра у практичній діяльності.

КЗП–4
2.

Знати: основні зарубіжні психолого-педагогічні і психокорекційні технології навчання і розвитку дітей з аутизмом.

Вміти: орієнтуватися в зарубіжних базових корекційно-розвивальних програмах.

КЗП–2

КЗП–4, КЗН 5

 

Знати: методики корекції соціально-емоційного та комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини з РАС.

Уміти: застосовувати на практиці методики корекції соціально-емоційного та комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини з РАС

КЗП–4
3.

Знати: сучасні напрями корекції розвитку нейропсихологічних систем у дітей з РАС.

Вміти: застосовувати на практиці основні практичні методи корекції розвитку і соціалізації дітей з РАС, які потребують освітніх послуг.

КЗП–4

7. Короткий зміст дисципліни.

Система інтенсифікації процесу корекції розвитку і навчання дітей з РАС: різновиди підходів до здійснення аутологічної допомоги; консультування з питань розвитку і корекційно-розвивальної допомоги дітям з РАС. Дорожня карта аутологічної допомоги. Ознайомлення із зарубіжними методиками, базовими для більшості програм корекції розвитку і соціалізації дітей з аутизмом. Методики корекції соціально-емоційного та комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини з РАС. Зміст і методична реалізація сучасного нейропсихологічного напряму аутологічної допомоги дітям з РАС. Фактори інтенсифікації корекційно-превентивної діяльності аутолога.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 3

Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин – 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 8
Семінарські заняття - -
Практичні заняття 6 -
Лабораторні заняття 8 4
Самостійна робота 68 78

9. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

  1. Гилберт К., Питерс Т. Аутизм. Медицинское и педагогическое воздействие.— М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. С. 5–
  2. Детский аутизм. Хрестоматия: Учебноепособие для студентоввысших и среднихпедагогических, психологических и медицинскихучебных заведений / Сост. Л.М. Шипицына.— С-Пб.: Дидактика плюс, 2001.
  3. Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностикараннегодетскогоаутизма.
  4. Марценковський, І. А. Концепція вдосконалення психіатричної допомоги дітям: проект / І. А. Марценковський. - НЕЙРОNEWS (психоневрология и нейропсихиатрия). – Киев:2012, № 5, С.16–18
  5. Островська К.О. Аутизм: проблеми психологічної допомоги: Навч. посібник. _ Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2009. – 110с.
  6. Скрипник Т.В. Комплексна програма розвитку дітей з аутизмом (на допомогу фахівцям): навч.-метод. посіб. Колектив авторів / за ред. Т.В. Скрипник. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 54 с.
  7. Тарасун В.В. Аутологія. Монографія. – К.: "МП Леся", 2014. – 580 c.
  8. Тарасун В.В. Мультимедійний супровід навчальних дисциплін: Нейробіологія навчання і розвитку дитини. Основи теорії і практики аутології. Основи психосоматики. – К.:Каравела, 2017. – 270 с.
  9. Технології психічної інтеграції дітей з аутизмом / За наук. ред. Бондаря В.І., Тарасун В.В. -2: Навчальний посібник. К., Інститут спеціальної педагогіки, 2006. – Том 1 – 278 с.; Том 2 – 249с.
  10. Шульженко Д.І. Аутизм – не вирок. –   Львів: Кальварія, 2010. — 224 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю. У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, доповіді.

Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; реферат, конспекти занять.

Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

Форма підсумкового контролю – залік .