Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Розвиток і соціалізація дітей із аутизмом»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Розвиток і соціалізація дітей із аутизмом»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (логопедія)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра логопедії

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – розвиток, навчання і соціалізація дітей з розладами аутичного спектра.

3. Міждисциплінарні зв`язки - з нейропсихологією, психодіагностикою, клінічною психологією, корекційною педагогікою і спеціальною психологією.

4. Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з причинами і структурою порушень комунікативно-пізнавальної і соціально-емоційної сфери осіб з РАС та системою корекції їхнього розвитку, навчання і соціалізації.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • розширення знань студентів про причини, механізми, симптоматику порушень комунікативно-пізнавальної діяльності осіб з РАС.
 • ознайомлення з вітчизняними і зарубіжними системами корекції і розвитку соціально-емоційної і комунікативно-пізнавальної сфери осіб з РАС.
 • засвоєння методів створення і застосування тестових процедур для діагностики стану сформованості соціально-емоційного і комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей з РАС;
 • ознайомлення з основними зарубіжними методиками корекції розвитку і соціалізації дітей з РАС;
 • засвоєння методів корекції нейропсихологічних систем дітей з РАС;  
 • розширення знань про методи профілактики РАС;
 • уточнення знань про форми організації аутологічної допомоги.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
  Загальнонаукові компетенції КЗН
1.

Знати: базові положення фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння   навчальної дисципліни.

Уміти: аналізувати, співставляти, узагальнювати знання з різних галузей науки.

КЗН 4
2.

Знати: основні досягнення науки, перспективи практики і проблеми загальної аутології.

Вміти: орієнтуватися в сучасних фундаментальних теоріях пояснення причин розладів аутичного спектра.

КЗН-1
  Професійні компетенції КЗП
 

Знати: симптоми, причини, класифікації розладів аутичного спектра.

Уміти: застосовувати знання симптомів, причин і класифікацій розладів аутичного спектра у практичній діяльності.

КЗП–4
2.

Знати: основні зарубіжні психолого-педагогічні і психокорекційні технології навчання і розвитку дітей з аутизмом.

Вміти: орієнтуватися в зарубіжних базових корекційно-розвивальних програмах.

КЗП–2

КЗП–4, КЗН 5

 

Знати: методики корекції соціально-емоційного та комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини з РАС.

Уміти: застосовувати на практиці методики корекції соціально-емоційного та комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини з РАС

КЗП–4
3.

Знати: сучасні напрями корекції розвитку нейропсихологічних систем у дітей з РАС.

Вміти: застосовувати на практиці основні практичні методи корекції розвитку і соціалізації дітей з РАС, які потребують освітніх послуг.

КЗП–4

7. Короткий зміст дисципліни.

Система інтенсифікації процесу корекції розвитку і навчання дітей з РАС: різновиди підходів до здійснення аутологічної допомоги; консультування з питань розвитку і корекційно-розвивальної допомоги дітям з РАС. Дорожня карта аутологічної допомоги. Ознайомлення із зарубіжними методиками, базовими для більшості програм корекції розвитку і соціалізації дітей з аутизмом. Методики корекції соціально-емоційного та комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини з РАС. Зміст і методична реалізація сучасного нейропсихологічного напряму аутологічної допомоги дітям з РАС. Фактори інтенсифікації корекційно-превентивної діяльності аутолога.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 3

Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин – 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 8
Семінарські заняття - -
Практичні заняття 6 -
Лабораторні заняття 8 4
Самостійна робота 68 78

9. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

 1. Гилберт К., Питерс Т. Аутизм. Медицинское и педагогическое воздействие.— М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. С. 5–
 2. Детский аутизм. Хрестоматия: Учебноепособие для студентоввысших и среднихпедагогических, психологических и медицинскихучебных заведений / Сост. Л.М. Шипицына.— С-Пб.: Дидактика плюс, 2001.
 3. Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностикараннегодетскогоаутизма.
 4. Марценковський, І. А. Концепція вдосконалення психіатричної допомоги дітям: проект / І. А. Марценковський. - НЕЙРОNEWS (психоневрология и нейропсихиатрия). – Киев:2012, № 5, С.16–18
 5. Островська К.О. Аутизм: проблеми психологічної допомоги: Навч. посібник. _ Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2009. – 110с.
 6. Скрипник Т.В. Комплексна програма розвитку дітей з аутизмом (на допомогу фахівцям): навч.-метод. посіб. Колектив авторів / за ред. Т.В. Скрипник. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 54 с.
 7. Тарасун В.В. Аутологія. Монографія. – К.: "МП Леся", 2014. – 580 c.
 8. Тарасун В.В. Мультимедійний супровід навчальних дисциплін: Нейробіологія навчання і розвитку дитини. Основи теорії і практики аутології. Основи психосоматики. – К.:Каравела, 2017. – 270 с.
 9. Технології психічної інтеграції дітей з аутизмом / За наук. ред. Бондаря В.І., Тарасун В.В. -2: Навчальний посібник. К., Інститут спеціальної педагогіки, 2006. – Том 1 – 278 с.; Том 2 – 249с.
 10. Шульженко Д.І. Аутизм – не вирок. –   Львів: Кальварія, 2010. — 224 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю. У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, доповіді.

Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; реферат, конспекти занять.

Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

Форма підсумкового контролю – залік .

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ