Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) Спецсемінар «Психолого-педагогічні основи навчання і виховання дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

Спецсемінар «Психолого-педагогічні основи навчання і виховання дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (логопедія)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра логопедії

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – зміст та методика корекційного навчання та виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з ПМР.

3. Міждисциплінарні зв’язки – «Вступ до спеціальності "Корекційна освіта" і педагогічна деонтологія», «Логопедія», «Основи інклюзивної педагогіки», «Педагогіка», «Спеціальна дошкільна педагогіка», «Спецметодика розвитку мовлення», «Спецметодика початкового навчання мови», «Спецметодика фізичного виховання», «Спецметодика математики з основами математики», «Спецметодика формування елементарних математичних уявлень», «Спецметодика я і Україна», «Загальна вікова та педагогічна логопсихологія», «Спецпедагогіка з історією», «Теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів знань про організацію, зміст, та методичне забезпечення корекційного навчання та виховання дошкільників та молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є: – окреслитинайважливіші проблеми з теорії та методики виховання дошкільників та молодших школярів, які мають порушення мовленнєвого розвитку;

– розширити та уточнити основні поняття та терміни;

– систематизувати знання студентів, які були висвітлені в курсах психолого-педагогічного циклу (з педагогіки, психології, спеціальної психології, логопедії, основ педагогічної майстерності тощо);

– розкриття взаємозв'язок діяльності педагога і вихованців з порушеннями мовленнєвого розвитку;

– ознайомити студентів зі змістом та методами виховного впливу на особистість та дитячий колектив;

– ознайомити студентів із методикою роботи з батьками дітей, які мають відхилення у мовленнєвому розвитку

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
  Знати:  
  – науково-теоретичні основи виховної роботи в спеціальному ДНЗ та школі для дітей з тяжкими порушеннями мовлення; КСО-03; ; КСО-04; КСО-05; КСО-09; КЗН-1; КЗН-2; КЗН-5; КІ-5; КЗП-1; КЗП-5; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-12; КЗП-13
  – ключові поняття та терміни спеціальних методик виховання дітей з ПМР; КСО-03; КСО-05; КЗН-5; КЗП-1; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-10; КЗП-13; КЗП-14
  – принципи, методи, засоби, форми навчання та виховання дітей з ПМР; КСО-03; КСО-05; КСО-09; КЗН-5; КЗП-3; КЗП-5; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-11; КЗП-13; КЗП-14
  – навчально-методичне забезпечення корекційно-виховної роботи в спеціальних закладах освіти для дітей з ПМР; КСО-03; КСО-05; КЗН-5; КЗП-3; КЗП-5; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-11; КЗП-14
  – зразки ділової документації вихователя спеціального закладу освіти для дітей з ПМР; КСО-03; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-16
  – законодавчі документи та нормативні акти, що регулюють корекційну освіту дітей з ПМР. КСО-03; КЗН-2; КЗН-5; КІ-5; КЗП-5; КЗП-8; КЗП-10; КЗП-12; КЗП-16; КПС-1
  Вміти:  
  – обґрунтовувати вибір форм, засобів, методів корекційної освіти дітей з ПМР відповідно до характеру порушення їхнього мовлення та завдань навчально-виховного процесу; КСО-03; КСО-05; КЗН-5; КІ-5; КЗП-1; КЗП-3; КЗП-4; КЗП-5; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-11; КЗП-14; КЗП-17; КПС-6; КПС-7; КПС-8; КПС-9; КПС-10; КПС-11; КПС-12
  – вести ділову документацію вихователя освітнього закладу дітей з ПМР; КСО-03; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-16; КПС-11; КПС-12
  – складати конспекти виховних заходів згідно з програмою навчання та виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку для дітей з ПМР; КСО-03; КСО-05; КСО-09; КЗН-5; КІ-5; КЗП-1; КЗП-3; КЗП-4; КЗП-6; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-11; КЗП-14; КЗП-17; КПС-2; КПС-3; КПС-4; КПС-5; КПС-8; КПС-9; КПС-10; КПС-11; КПС-12
  – добирати навчально-методичне забезпечення адекватне завданням навчання та виховання дітей з ПМР. КСО-03; КСО-05; КСО-09; КЗН-5; КІ-5; КЗП-1; КЗП-3; КЗП-4; КЗП-6; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-11; КЗП-14; КЗП-17; КПС-2; КПС-3; КПС-4; КПС-5; КПС-8; КПС-9; КПС-10; КПС-11; КПС-12

7. Короткий зміст дисципліни.

Загальні закономірності навчання та виховання дітей з ПМР дошкільного та молодшого шкільного віку. Принципи, методи, засоби, форми виховання дітей з ПМР. Організація виховної роботи у спеціальних закладах освіти для дітей з ПМР. Методики навчання та виховання дітей з ПМР дошкільного та молодшого шкільного віку.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 8

Кількість кредитів ECTS – 1. Кількість годин – 36

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8
Семінарські заняття
Практичні заняття 2 10
Лабораторні заняття 2 0
Самостійна робота 18 26

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

  1. Богуш А.М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. – Харків: Видавництво «Ранок», 2011. – 176 с.
  2. Бондар В.,І., Синьов В.М., Тищенко В.В. Освіта дітей з особливостями психофізичного розвитку в Європі, Росії та Україні: порівняльний аналіз Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 15-22.
  3. Бондар В.,І., Синьов В.М., Тищенко В.В.Чи приживеться північноамериканська модель інклюзії в Україні Рідна школа, 2012, №8-9.– С.20-27
  4. Є.Ф. Соботович. Вибрані праці з логопеді – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 308 с.
  5. Логопедія: Підручник: Видання 3-тє, доповн. та переробл. / За ред. проф. М.К.Шеремет. – К.: Видавничий дім «Слово», 2015. – 301-347.
  6. Н.М.Назарова. Специальная педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л.И.Аксенова, Б.А.Архипов, Л.И.Белякова и др.; Под ред. Н.М.Назаровой. — 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2005 - 400 с.
  7. Педагогика/ Под. ред. П.Н.Пидкасистого. – М., 1996.
  8. Тарасун В.В. Логодидактика. Науково-методичний посібник. – К.: 2011.–392с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: Опитування, індивідуальні завдання, модульне тестування, написання рефератів, творчі завдання.

Форма підсумкового контролю: Залік (звичайний).

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ