Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) Спецсемінар «Особливості психокорекційної роботи з дітьми із ТПМ»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

Спецсемінар «Особливості психокорекційної роботи з дітьми із ТПМ»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (логопедія)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра логопедії.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – особливості організації й змістового наповнення психокорекційної роботи з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення.

3. Міждисциплінарні зв’язки – «Логопсихологія», «Основи психотренінгу осіб з ТПМ», «Дитяча практична психологія», «Загальна й вікова психологія».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є закріплення знань про організацію й практичну реалізацію психокорекційної роботи з особами з тяжкими порушеннями мовлення.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

  • повторити принципи організації психокорекційної роботи, відомості про базові психокорекційні технології та прийоми в роботі з дітьми;
  • закріпити вмінняздійснювати діагностику психічного розвитку, планувати і розробляти зміст індивідуальної психокорекційної програми з урахуванням її результатів;
  • закріпити знання й вміння організовувати психопрофілактичні заходи з попередження відхилень психічного розвитку дітей з ТПМ.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати теоретико-методологічні засади психокорекційної роботи з особами з ТПМ.

 

Вміти здійснювати діагностику й планування змісту психокорекційної та роботи; розробляти зміст індивідуальної психокорекційної програми.

КСО 01

КЗП–7

КСО 08

КЗН 5

КЗП–15

2.

Знати особливості використання психокорекційних технологій і методіву роботі з особами з ТПМ.

 

Вміти застосовувати різні психокорекційні методи та технології у роботі з особами з ТПМ.

КІ–4

КСО 03

КПС–3

КПС–9

7. Короткий зміст дисципліни.

Психокорекція, як вид психологічної допомоги.

Види психокорекції за характером спрямованості психокорекційних заходів, за змістом, за формою роботи з клієнтом, за наявністю програм, за тривалістю, за масштабом вирішення корекційних завдань. Показання для проведення психокорекцій них заходів із дітьми із ТПМ. Сфери застосування психокорекції щодо дітей та підлітків із ТПМ. Психокорекційні програми спрямовані на розвиток вищих психічних функцій, розвиток міжособистісного спілкування, гармонізацію особистості, подолання порушень емоційно-вольової сфери, нормалізацію поведінки. Етапи психокорекційного впливу. Ігротерапія, арттерапія, казкотерапія, пісочна терапія, лялько терапія у роботі спеціального психолога.

Завдання та принципи організації психокорекційної роботи з дітьми із ТПМ. Методичні вимоги до розробки психокорекційних програм. Етапи розробки психокорекційної програми для дітей із ТПМ.

Мета і значення психопрофілактики. Рівні психопрофілактики (первинний, вторинний, третинний). Методи психопрофілактики: інформування населення, масові обстеження з метою виявлення дітей групи ризику, психологічна підтримка психічно здорових людей.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 8

Кількість кредитів ECTS– 3. Кількість годин – 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8
Семінарські заняття
Практичні заняття 2 10
Лабораторні заняття 2
Самостійна робота 18 26

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

  1. Кузькова, С. Б. Теорія і практика вікової психокорекції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів/ С. Б. Кузікова.– Суми: ВТД «У», 2006.– 384 с.
  2. Колесникова Г.С. Основы психопрофилактики и психокоррекции.- Ростов н\Д:»Феникс»,- 185 с.
  3. Мартиненко І. В. Логопсихологія: курс лекцій. Навчальний посібник. 2 вид., виправл. і доповн. / І. В. Мартиненко. — Київ : ДІА, 2016.— 116 с.
  4. Панок В.Г. Психологічна служба. Навчально-методичний посібник / В. Г. Панок - Камʼянець-Подільський, 2012. - 488 с.
  5. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н.Чепелєва та ін.: Підручник. - К., Либідь, 1999. - 536 с.
  6. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Организация и содержание деятельности психолога в специальном образовании. - М.: АРКТИ, 2005. - 336 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні практичні завдання, модульне тестування, написання психокорекційних програм і планів, творчі завдання.

Форма підсумкового контролю - залік.

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ