Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) Спецсемінар «Методи навчання і виховання дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

Спецкурс «Нейробіологія розвитку і навчання»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (логопедія)

 

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра логопедії

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – зміст та методика корекційного навчання та виховання дітей дошкільного віку з ТПМ

3. Міждисциплінарні зв’язки – «Вступ до спеціальності "Корекційна освіта" і педагогічна деонтологія», «Логопедія», «Основи інклюзивної педагогіки», «Педагогіка», «Спеціальна дошкільна педагогіка», «Спецметодика дошкільного виховання», «Спецметодика розвитку мовлення», «Спецметодика фізичного виховання», «Спецметодика формування елементарних математичних уявлень», «Спецметодика я і Україна», «Спецпедагогіка з історією», «Теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення»

4. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів знань про організацію, зміст, та методичне забезпечення корекційного навчання та виховання дошкільників з порушеннями мовленнєвого розвитку.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є: – окреслитинайважливіші проблеми з теорії та методики виховання дошкільників, які мають порушення мовленнєвого розвитку;

– розширити та уточнити основні поняття та терміни;

– систематизувати знання студентів, які були висвітлені в курсах психолого-педагогічного циклу (з педагогіки, психології, спеціальної психології, логопедії, основ педагогічної майстерності тощо);

– розкриття взаємозв'язок діяльності педагога і вихованців з порушеннями мовленнєвого розвитку;

– ознайомити студентів зі змістом та методами виховного впливу на особистість та дитячий колектив;

– ознайомити студентів із методикою роботи з батьками дітей, що мають відхилення у мовленнєвому розвитку

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
  Знати:  
  – науково-теоретичні основи виховної роботи в спеціальному дошкільному навчальному закладі для дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку; КСО-03; ; КСО-04; КСО-05; КСО-09; КЗН-1; КЗН-2; КЗН-5; КІ-5; КЗП-1; КЗП-5; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-12; КЗП-13
  – ключові поняття та терміни спеціальної методики виховання дошкільників з порушеннями мовленнєвого розвитку; КСО-03; КСО-05; КЗН-5; КЗП-1; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-10; КЗП-13; КЗП-14
  – принципи, методи, засоби, форми навчання та виховання дошкільників з ПМР; КСО-03; КСО-05; КСО-09; КЗН-5; КЗП-3; КЗП-5; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-11; КЗП-13; КЗП-14
  – навчально-методичне забезпечення корекційно-виховної роботи в спеціальному дошкільному навчальному закладі для дітей з ПМР; КСО-03; КСО-05; КЗН-5; КЗП-3; КЗП-5; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-11; КЗП-14
  – зразки ділової документації вихователя та логопеда спеціального дошкільного навчального закладу для дітей з ПМР; КСО-03; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-16
  – законодавчі документи та нормативні акти, що регулюють корекційну освіту дошкільників з ПМР. КСО-03; КЗН-2; КЗН-5; КІ-5; КЗП-5; КЗП-8; КЗП-10; КЗП-12; КЗП-16; КПС-1
  Вміти:  
  – обґрунтовувати вибір   форм, засобів, методів корекційної освіти дошкільників відповідно до характеру порушення їхнього мовлення   та завдань навчально-виховного процесу; КСО-03; КСО-05; КЗН-5; КІ-5; КЗП-1; КЗП-3; КЗП-4; КЗП-5; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-11; КЗП-14; КЗП-17; КПС-6; КПС-7; КПС-8; КПС-9; КПС-10; КПС-11; КПС-12
  – вести ділову документацію вихователя та логопеда СДНЗ для дітей з ПМР; КСО-03; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-16; КПС-11; КПС-12
  – складати конспекти занять та виховних заходів згідно з програмою навчання та виховання дітей довкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку; КСО-03; КСО-05; КСО-09; КЗН-5; КІ-5; КЗП-1; КЗП-3; КЗП-4; КЗП-6; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-11; КЗП-14; КЗП-17; КПС-2; КПС-3; КПС-4; КПС-5; КПС-8; КПС-9; КПС-10; КПС-11; КПС-12
  – добирати навчально-методичне забезпечення адекватне завданням навчання та виховання дошкільників з ПМР. КСО-03; КСО-05; КСО-09; КЗН-5; КІ-5; КЗП-1; КЗП-3; КЗП-4; КЗП-6; КЗП-7; КЗП-8; КЗП-9; КЗП-10; КЗП-11; КЗП-14; КЗП-17; КПС-2; КПС-3; КПС-4; КПС-5; КПС-8; КПС-9; КПС-10; КПС-11; КПС-12

7. Короткий зміст дисципліни.

Загальні закономірності виховання дошкільників з порушеннями мовлення. Принципи, методи, засоби, форми виховання дошкільників з порушеннями мовлення. Організація виховної роботи у спеціальному дошкільному навчальному закладі для дітей з ПМР. Методики виховання дошкільників з ПМР

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 8

Кількість кредитів ECTS – 1. Кількість годин – 36

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8
Семінарські заняття
Практичні заняття 2 10
Лабораторні заняття 2
Самостійна робота 18 26

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

 1. Богуш А.М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. – Харків: Видавництво «Ранок», 2011. – 176 с.
 2. Бондар В.,І., Синьов В.М., Тищенко В.В. Освіта дітей з особливостями психофізичного розвитку в Європі, Росії та Україні: порівняльний аналіз Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 15-22.
 3. Бондар В.І., Синьов В.М., Тищенко В.В.Чи приживеться північноамериканська модель інклюзії в Україні Рідна школа, 2012, №8-9.– С.20-27
 4. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посібник. –Львів. ВНТЛ 1998.
 5. Є.Ф. Соботович. Вибрані праці з логопеді – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 308 с.
 6. Логопедія: Підручник: Видання 3-тє, доповн. та переробл. / За ред. проф. М.К.Шеремет. – К.: Видавничий дім «Слово», 2015. – 301-347.
 7. Н.М.Назарова. Специальная педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л.И.Аксенова, Б.А.Архипов, Л.И.Белякова и др.; Под ред. Н.М.Назаровой. — 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия» - 400 с.
 8. Педагогика/ Под. ред. П.Н.Пидкасистого. – М., 1996.
 9. Подласый И.П. Педагогика. – М.,1996.
 10. Поніманська Г.І. Основи дошкільної педагогіки. К., 1998.
 11. Специальная дошкольная педагогика / Под.ред. Е.А.Стремвой. –М., Академия, 2000.
 12. Стефановская Т.А. Педагогика: Наука и искусство. – М., 1997.
 13. Трофименко Л.І. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ. – К.: Актуальна освіта, 2007.
 14. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека імені В.І.Вернадського;
 15. www.fkpp.npu.edu.ua – сайт факультету корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова;

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: Опитування, індивідуальні завдання, модульне тестування, написання рефератів, творчі завдання.

Форма підсумкового контролю: Залік (звичайний).

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ