Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) Спецкурс «Нейробіологія розвитку і навчання»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

Спецкурс «Нейробіологія розвитку і навчання»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (логопедія)

 

1.Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра логопедії.

2.Предмет вивчення навчальної дисципліни – ієрархічна співпідпорядкованість і взаємодія відділів центральної нервової системи та їхня роль і значення для навчально-розвивального процесу дитини з особливостями в розвитку.

3.Міждисциплінарні зв’язки – з фізіологією, біологією, нейробіологією, нейропсихологією, невропатологією, неврологічними основами логопедії, анатомією, спеціальною педагогікою та психологією.

4.Метою викладання навчальної дисципліни є: сформування у студентів знання про універсальні, уніфіковані способи корекції розвитку і навчання дитини і вміння їх застосовувати у практичній діяльності логопеда.

5. Основними завданнями   є:

1.Формування уявлень про нейробіологічні і нейропсихологічні основи навчання.

2.Визначення ролі кори і підкіркових структур мозку в розвитку організму і навчанні дитини.

3.Ознайомлення з напрямами уніфікації початкового етапу розвитку і навчання дітей з особливостями у розвитку.

4.Формування знань щодо системи стимулювання ретикулярно-лімбічної формації і розвитку сукцесивно-симультанних синтезів у дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
  Загальнонаукові компетенції КЗН
1.

Знати:   базові положення фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння навчальної дисципліни.

Уміти: аналізувати, спів ставляти, узагальнювати знання з різних галузей науки.

КЗН 4
               Інструментальні компетенції КІ
2.

Знати: основні методи діагностичного обстеження дитини з особливостями в розвитку.

Уміти: застосовувати методи діагностичного обстеження при розробці комплексів діагностико-розвивальних завдань і тестових процедур.

КІ–5
3.

Знати: методи спостереження, опису, ідентифікації, класифікації порушень психофізичного розвитку;

Уміти: застосовувати методи діагностики на практиці

К1-5
  Професійні компетенції КЗП
4.

Знати:   основні теоретичні та практичні методи аналізу та оцінки стану психофізичного розвитку осіб, які потребують корекційних освітніх послуг

Уміти: застосовувати теоретичні та практичні методи аналізу для оцінки стану психофізичного розвитку дітей з ОПФР

КЗП–4
5.

Знати: систему нейробіологічних і нейропсихологічних технік стимулювання ретикулярно-лімбічної формації   підкірки головного мозку і розвитку сукцесивно-симультанних структур кори головного мозку.

Уміти: застосовувати їх в практичній діяльності.

КЗП– 4
  Спеціалізовано-професійні КСП
6.

Знати: сутність і значення професійно-профільованих знань .

Уміти: використовувати професійно-профільовані знання у діагностичному обстеженні та корекційно-розвивальному процесі дітей з особливостями в розвитку.

КПС–3

7. Короткий зміст дисципліни.

Мета, завдання, основний зміст нейробіології розвитку і навчання як навчальної дисципліни. Етапи становлення і розвитку нейронауки. Галузі сучасної нейронауки. Роль нейропластичності і синаптичної прохідності мозку в процесах розвитку і навчання дитини. Структурна функціональна організація мозку: функції, ознаки, симптоми порушень. Значення нейробіологічного підходу для теорії і практики корекції розвитку. Корекційно-превентивне навчання. Система нейробіологічних і нейропсихологічних технік стимулювання ретикулярно-лімбічної формації підкірки головного мозку. Система гештально-фреймових технік стимулювання ретикулярно-лімбічної формації підкірки головного мозку. Система корекційно-розвивальних завдань для активізації сукцесивно-симультанних структур головного мозку. Синапсичне навчання як одна з умов зміни сили нейронних зв’язків і утворення регулярних кортикальних карт (структур).

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 8

Кількість кредитів ECTS – 2. Кількість годин – 72.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 12 6
Семінарські заняття - -
Практичні заняття 6 6
Лабораторні заняття 8 -
Самостійна робота 36 30

9. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

  1. Лурия А.Р.Высшие корковые функции человека и их нарушкения при локальных поражениях мозга. Изд.-во 3-е. М.. 2000. – 52 с.
  2. Савельев А. В. Методология синаптической самоорганизации  // Журнал проблем эволюции открытых систем. 2006. -Т. 8, № 2. – С. 94 –104.
  3. Соколов Е.Н. Нейронные механизмы памяти и научения. М.: Наука, 1981. 181  с.
  4. Тарасун В.В. Логодидактика. Навчальний посібник. – К.: 2011. – с  
  5. Тарасун В.В. Морфофункціональна готовність до шкільного навчання дітей з особливостями у розвитку (нейропсихологічний підхід). Монографія – К.: 2008. – 298
  6. Хомская Е.Д. Нейропсихология. – СПб.: Питер, 2006. – 496с.
  7. Шеперд Г. Нейробиология. – М.: Мир, 1987, т.1.
  8. Экклаз Д. К. Физиология синапсов. — М.: Мир, 1966. — 397 с.
  1. 10.Система оцінювання:

Форми і методи поточного контролю: усний і письмовий поточний контроль - реферати, контрольні роботи, складання опорного конспекту; самоконтроль студентів – самоперевірка, взаємоперевірка.

Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ