Навчально-методичні матеріали для студентів кафедри сурдопедагогіки з курсу "Риторика, культура мовлення корекційного педагога" (проф. Комісаров О.В.)

Деталі

 

Курс: РИТОРИКА, КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ КОРЕКЦІЙНОГО ПЕДАГОГА
(проф.Комісаров О.В.)

 


Орієнтовні завдання для самостійної роботи
Модуль I.
Виписати десять висловлювань українських культурних діячів про рідну мову.
Виписати десять прислів'їв та приказок про комунікативні якості мови.
Написати твір на тему „Мовна особистість учителя".
Написати твір на тему „Роль материнської школи у формуванні мовної особистості".
Написати твір на тему „О слово рідне, хто без тебе я?".
Скласти розповідь для учнів 5-6-х класів на тему „Культура українського мовлення" і записати.
Написати твір на тему „Мовлення нашого студентства".

Орієнтовний план практичного заняття
Тема: «Норми літературної мови. Комунікативні якості мовлення»
1.    Комунікативні якості мовлення:
•  правильність;    •  логічність;
•  чистота;    •  багатство;
•  доречність;    •  виразність.
•  точність;    •  змістовність;
2.    Найпоширеніші мовні помилки, яких слід уникати.
3.    Тавтологія, какологія, канцеляризми, просторіччя, діалектизми, жаргонізми, вульгаризми,
неологізми, архаїзми, варваризми, солецизми.

Рекомендована література:
1.    Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. - Львів: Світ, 1990.
2.    Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. - К.: Вежа, 1994,
3.    Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. - К.: Либідь, 1990.
4.    Головащук СІ. Складні випадки наголошення. Словник-довідник. - К.: Либідь, 1995.
5.    Мельничайко В.Я. Мовна культура - один з показників професіоналізму вчителя // Учитель
національної школи; Тези доповідей науково-практичної конференції. - Тернопіль, 1991. - Частина 2.


Орієнтовний план лабораторного заняття
Тема: «Вдосконалення техніки мовлення»
Мета: вчити поділяти речення на смислові відрізки, визначати мелодійний малюнок фрази,
виділяти у фразі головні за змістом слова, оформляти партитуру тексту.
Зміст завдання:
1.    Фонологічні засоби мовлення.
2.    Робота над інтонацією, логічним наголосом, логічними паузами.
3.    Недоліки мовлення та їх усунення.
Рекомендована література:
1.    Зубенко Л.Г. Ораторське мистецтво. - К., 2002.
2.    Капська А.Й. Виразне читання. Практичні і лабораторні заняття, - К.; Вища школа, 1990.
3.    Техніка мови вчителя та гігієна його голосу, Методичний лист, К,, Рад.школа, 1971.
4.    Учителю о педагогической технике / Под ред. Л.И.Рувинского. - М., 1987. С. 62-87.

Орієнтовні тестові завдання
Модуль І.
Інструкція. /. Уважно прочитайте завдання, які подані нижче.
До початку речення доберіть правильне продовження із поданих варіантів а, б, в, г.
Виконуючи завдання, обведіть кружечком літеру, яка позначає правильну відповідь.
1.    Правильний запис слів регулюють:
а)    лексичні норми;        в) стилістичні норми;
б)    граматичні норми;    г) орфографічні норми.
2.    інтерес мовця до того, про що він говорить; добре знання мови й виражальних засобів;
досконале володіння стилями мовлення та ін. - це...
а)    умови виразності мовлення;    в) умови точності мовлення;
б)    умови логічності мовлення;     г) умови доречності мовлення.
3.    Порушення норм узгодження, керування: опалі листя, дякувати вас, я чекав ранку і коли всі
прокинуться - це...
а)    стилістичні помилки;    в) граматичні помилки;
б)    синтаксичні помилки;    г) лексичні помилки.
4.    Українська літературна мова налічує.... норм:
а)    5 норм;    в) 7 норм;
б)    6 норм;    г) 8 норм,
5.    Повна відповідність нормам літературної мови - це ...
а)    логічність мовлення;    в) різноманітність мовлення;
б)    чистота мовлення;       г) змістовність мовлення.
6.    Правильне творення і вживання слів та їх форм, правильну побудову словосполучень і
речень регулюють:
а)    граматичні норми;    в) стилістичні норми;
б)    лексичні норми;        г) пунктуаційні норми.
7.    Основна комунікативна якість мовлення - це ...
а)    правильність;    в) змістовність;
б)    доречність;        г) точність,
8.    Неправильно утворені слова: усміхаюча жінка, будинок з каменя, більш докладніше
розповісти - це...
а)    граматичні помилки;    в) морфологічні помилки;
б)    синтаксичні помилки;    г) лексичні помилки.
9.    Орфоепічні норми регулюють …
а)    правильну вимову звуків;                             в) правильну розстановку розділових знаків;
б)    вживання слів у властивому їм значенні;    г) правильний наголос у словах.
10.    Основна одиниця спілкування – це …
а)    словосполучення;                                         в) текст;
б)    слово;                                                            г) речення.
    11.    Використання великої кількості мовних одиниць, які відрізняються за смислом і будовою - це…
а)    змістовність мовлення;  в) точність мовлення;
б)    доречність мовлення;    г) багатство мовлення,
ІІ. Уважно прочитайте завдання, які подані нижче.
     В кожному завданні вам пропонуються слова або словосполучення. Вам потрібно
з'ясувати, що означає кожне з них та що є спільного в їх значеннях. Потім ви повинні знайти слово (словосполучення), що визначає загальний зміст поданих слів (словосполучень).

1.    Монолог, діалог, полілог – це _____________________________________________
2.    Змістовність, точність, логічність - це _______________________________________
3.    Невиправдані повторення спільнокореневих слів, вживання зайвих слів – це ______
4.    Усне, писемне мовлення - це ______________________________________________
5.    Орфографічні, пунктуаційні – це ___________________________________________
6.    Мовець, слухач - це ______________________________________________________
7.    Науковий, публіцистичний – це _____________________________________________

 

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ