Виховна робота  

   

Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 19. Випуск 16

Деталі

 

УДК57

ББК 28.0

Н34

 

НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб. наукових праць. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. - № 16.

 

                У статтях розглядаються актуальні проблеми наукових досліджень докторантів, аспірантів, викладачів вузів та співробітників наукових установ України щодо питання результатів новітніх теоретичних та експериментальних досліджень в галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології. Дослідження у зазначених галузях педагогічної та психологічної науки охоплюють проблеми вивчення, виховання, освіти, соціалізації, абілітації та реабілітації осіб з вадами психічного та (або) фізичного розвитку різних вікових категорій – від раннього дитинства до періодів після шкільного професійного навчання та самостійної трудової діяльності у дорослому віці.

 

Фахове видання затверджене Президією ВАК України 2006 р.,

Бюлетень № 1 (корекційна педагогіка та спеціальна психологія)

(постанова президії ВАК України від 19 січня 2006 р. за № 2-05/1)

Державний комітет телебачення та радіомовлення України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Серія КВ № 8825 від 01.06.2004 р.

Редакційна рада:

Андрущенко В.П.

доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, ректор НПУ імені М.П.Драгоманова (голова редакційної ради)

Авдіевський А.Т.

почесний доктор, професор, академік НАПН України

Бех В.П.

доктор філософських наук, професор

Бондар В.І.

доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України

Волинка Г.І.

доктор філософських наук, професор, академік НАПН України (заступник голови редакційної ради)

Дмитренко П.В.

кандидат педагогічних наук, професор

Дробот І.І.

доктор історичних наук, професор

Євтух В.Б.

доктор історичних наук, професор, академік НАПН України

Жалдак М.І.

доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України

Мацько Л.І.

доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України

Падалка О.С.

кандидат педагогічних наук

Синьов В.М.

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України

Сидоренко В.К.

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Шкіль М.І.

доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАПН України

Шут М.І.

доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАПНУкраїни

Відповідальний редактор:

Синьов В.М.             доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України

Відповідальний секретар:

Шеремет М.К.          доктор педагогічних наук, професор

 

Редакційна колегія:

Синьов В.М.

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України

Бондар В.І.

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України

Шеремет М.К.

доктор педагогічних наук, професор

Барко В.І.

доктор психологічних наук, професор

Булах І.С.

доктор психологічних наук, професор

Синьова Є.П.

кандидат психологічних наук, професор

Тарасун В.В.

доктор педагогічних наук, професор

Фомічова Л.І.

доктор психологічних наук, професор

 

Схвалено рішенням Вченої ради НПУ імені М.П.Драгоманова

 

© НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010

 

вапв

 

ЗМІСТ

КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Бондар В.І.

ЛЮДИНА, ЯКА ЗНАЙШЛА СЕБЕ

3

Базима Н.В.

ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА СПІЛКУВАННЯ У ДІТЕЙ З АУТИСТИЧНИМИ ПРОЯВАМИ

В статті висвітлені проблеми, що стосуються мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку з раннім дитячим аутизмом.

Ключові слова:проблеми мовленнєвого розвитку,діти дошкільного віку, аутизм.

4

Бегас Л.Д.

 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАЇКАННЯМ

У статті подано опис експериментальних методик щодо корекції заїкання із застосуванням засобів театралізованої діяльності, які впливають на різні сторони психофізичного стану дітей старшого дошкільного віку, що заїкаються. До комплексу лікувально-педагогічних заходів увійшли завдання для обстеження ігрової діяльності, логопедична ритміка, релаксаційні вправи, етюди, вправи, які розвивають уяву, увагу, пам’ять, мислення. Завдяки впровадженню комплексного підходу із застосуванням засобів театралізованої діяльності досягнута основна мета: усунення та послаблення мовленнєвих судом і супутніх розладів голосу, дихання моторики та мовлення, оздоровлення та зміцнення організму в цілому, позбавлення дитини неправильного ставлення до свого мовленнєвого дефекту, а також реадаптація та адаптація старших дошкільників із заїканням.

Ключові слова:діти старшого дошкільного віку, корекційно-реабілітаційна робота, заїкання, ігри-драматизації, сюжетна гра.

7

Боряк О.В.

ІНТОНАЦІЯ ТА ПРОСОДІЯ: ТОТОЖНІСТЬ ЧИ ВІДМІННІСТЬ ПОНЯТЬ

У статті визначено основні напрями дослідження понять «інтонація» та «просодія» в спеціальній, методичній, лінгвістичній, психолого-педагогічній літературі, розкрито основні складові компоненти виразної сторони мовлення, уплив темпо-ритмічних засобів на її емоційний бік. Зроблено ґрунтовний аналіз складових компонентів та визначено спільні та відмінні риси мелодико-інтонаційної та темпо-ритмічної (просодичної) сторони мовлення.

Ключові слова:інтонація, просодія, компоненти просодичної сторони мовлення, темпо-ритмічна сторона мовлення, експресивне мовлення.

10

Геращенко С.І.

СТАН СФОРМОВАНОСТІ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ В УЧНІВ 7-9 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

У статті представлені результати дослідження стану сформованості комунікативних умінь, визначено рівні сформованості комунікативних умінь у розумово відсталих учнів 7-9 класів.Встановлена залежність сформованості комунікативних умінь розумово відсталих учнів від рівня оволодіння граматичними знаннями, зокрема з граматичної теми «Прикметник», та стану розвитку мовленнєвих умінь.

Ключові слова:комунікативні уміння, розумово відсталі учні, граматичні знання, мовленнєві вміння.

15

Глоба О.П.

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОБЛЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ

У статті розглядаються питання самореалізації осіб з обмеженими можливостями у процесі трудової реабілітації.

Ключові слова:психофізична реабілітація, соціальна адаптація, інклюзія, інтеграція, трудова реабілітація, медико-психолого-педагогічний супровід.

19

Голуб Н.М.

ПІЗНАВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОГО ІНТЕРЕСУ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗПР ТА ДИСЛЕКСЄЮ

У статті розглядаються труднощі формування та характерні помилки змістовного боку читання у молодших школярів із затримкою психічного розвитку та дислексією, пропонуються пізнавальні завдання, що підвищують інтерес до процесу читання у дітей зазначеної категорії.

Ключові слова:затримка психічного розвитку, дислексія, пізнавальні завдання, читацький інтерес.

22

Григор’єва І.О.

СИСТЕМА КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ПІДЛІТКІВ

В статті представлено основні результати формувального етапу дослідження, визначено етапи корекційно-виховної роботи з формування моральної самосвідомості та виховання правил соціально нормативної поведінки у розумово відсталих підлітків.

Ключові слова:розумово відсталі підлітки, моральна самосвідомість, соціально нормативна поведінка.

24

Гроза Е.П.

ДО ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ

Стаття присвячена проблемі особистісного підходу до реалізації сучасних завдань організації корекційно-виховної роботи у школі для дітей з вадами слуху. Автор торкається кількох аспектів проблеми, які, на його думку, є досить актуальними: стану вивчення та висвітлення її в сурдопедагогічній літературі, а також ряду вимог до забезпечення сурдопедагогами особистісного підходу в процесі здійснення навчання та виховання такої категорії дітей.

Ключові слова:глухі, слабочуючі, особистість, сурдопедагогіка та сурдопедагог, особистісний підхід.

32

Гроза Е.П.

ФЛЕРІ ВІКТОР ІВАНОВИЧ – ОСНОВОПОЛОЖНИК ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ СУРДОПЕДАГОГІКИ (до 210-ої річниці з Дня народження)

Стаття присв'ячена пам'яті видатного сурдопедагога, який народився у Франції в 1800 році, але вже у 17 років був запрошений до Росії, де спочатку викладав французьку мову у гімназії при Петербурзькому університеті, а з 1821 року викладав французьку мову в училищі для глухих дітей. Протягом трьох років В.І.Флері навчався екстерном у Петербурзькому університеті – з латинської і французької словесності та грецької мови. В 1835 році він був призначений інспектором училища глухих, а з 1838 року і до кінця життя (1856) був його директором.

Ключові слова:глухонімота, мімічні засоби, «чистий усний метод», «мімічний метод».

35

Дегтяренко Т.М.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КОРЕКЦІЙНО- РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

У статті наведені пропозиції до проекту концепції та стратегії соціально-економічного розвитку регіону у світлі сучасних підходів до стратегії розвитку корекційно-реабілітаційної допомоги особам з особливими потребами. Зроблена спроба на регіональному рівні створити передумови для ефективної та якісної допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю протягом їх життя.

Ключові слова:особи з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю, корекційно-реабілітаційна допомога, соціальна політика, стратегія, соціально-економічний розвиток.

37

Дем’яненко Б.Т.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

 В статті висвітлюються актуальні проблеми спеціальної педагогіки та психології. Акцентується увага на інтегративному підході аналізу сучасного етапу розвитку спеціальної педагогіки та психології. Виникає необхідність до підготовки спеціалістів, які б володіли сучасною моделлю надання комплексної медико-психолого-педагогічної допомоги.

 Ключові слова:діти з вадами розвитку, функціональна діагностика, реабілітаційний потенціал, саногенез, комплексна медико-психолого-педагогічна корекція.

43

Дідкова Л.М.

ПЕРІОДИЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Р.Є.ЛЕВІНОЇ

В даній статті висвітлено основні напрямки наукової діяльності Р.Є.Левіної.

Ключові слова:загальне недорозвинення мовлення, мовленнєві порушення, психолого-педагогічний підхід, мовленнєвий розвиток.

47

Дуленчук Ю.А.

СТАН СФОРМОВАНОСТІ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ У ДОШКІЛЬНИКІВ З ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНИМИ ВАДАМИ МОВЛЕННЯ В УМОВАХ ДВОМОВНОСТІ

У статті розглядається актуальна проблема сучасної логопедії – комунікативно-мовленнєвий розвиток у дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичними вадами мовлення в умовах білінгвізму. Висвітлені особливості розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь, стан сформованості та наявний рівень розвитку.

Ключові слова:комунікативні уміння, особливості комунікативно-мовленнєвого розвитку, білінгвізм, фонетико-фонематичні вади мовлення.

50

Єжова Т.Є.

РОЗВИТОК СЛУХОВОГО СПРИЙМАННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ЗІ ЗНИЖЕНИМ СЛУХОМ

В статті представлено та обґрунтовано методичні розробки корекційно-розвиткових вправ, які можуть бути використані в роботі вихователів, соціальних педагогів, психологів та педагогів-організаторів при організації дозвілля дітей зі зниженим слухом.

Ключові слова:діти зі зниженим слухом, розвиток слухового сприймання, позакласна робота, соціалізація, соціальна реабілітація.

55

Завальнюк О.О.

СТАВЛЕННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ПРОБЛЕМ ІНТЕГРОВАНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Стаття присвячена дослідженню ставлення вихователів дошкільних навчальних закладів до інтегрованої та інклюзивної освіти дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку.

 Ключові слова:вихователі дошкільних закладів; інтеграція; інклюзія; інтегроване та інклюзивне навчання; діти, що потребують корекції психофізичного розвитку.

59

Зелінська К. О.

 

РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕАТРАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОДОЛАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

У статті описані проблеми розвитку комунікативної діяльності дітей молодшого шкільного віку з порушеннями інтелекту. Розкрито основні можливості подолання комунікативної дезадаптації засобами театральної діяльності.

Ключові слова:діти з проблемами інтелектуального розвитку, комунікативна діяльність, дезадаптація, театральна діяльність.

62

Золотарьова Т.В.

ГОРИЗОНТАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ У СИСТЕМАХ «ОСОБИСТІСТЬ» І «ДЕФЕКТ» У ДІТЕЙ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

У статті робиться спроба визначити причини часткового синхронного використання дитиною з психофізичними порушеннями своїх знань, умінь, навичок з різних наук. Розглядаються обмеження використання підсистем при утворенні  функціональних систем у системах «особистість» і «дефект».

Ключові слова:конвергенція, дивергенція, лімітуюча зона розвитку, обхідний шлях, функціональна система, система «особистість», система «дефект».

65

Карпішина Л.О.

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗВУКО-СКЛАДОВОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

У статті висвітлюються теоретичні аспекти актуальної проблеми сучасної логопедії – проблеми формування звуко-складової сторони мовлення у дошкільників із ЗПР

Ключові слова:затримка психічного розвитку, звуко-складова сторона мовлення, логоритміка

70

Картава Ю.А.

ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МУЗИЧНО-РИТМІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

У статті подано короткий історичний огляд виникнення ритміки як оздоровчо-лікувального й корекційно-педагогічного засобу. Висвітлено досвід науковців, педагогів, музикознавців, які в різні історичні періоди зробили вагомий внесок у розвиток музично-ритмічного виховання різних категорій дітей.

Ключові слова:ритм, ритміка, лікувальна ритміка, корекційна ритміка, музично-ритмічне виховання, діти з особливими потребами.

73

Ковригина Л.В.

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ НЕСФОРМИРОВАННОСТИ ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫХ ФОРМ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Вопрос о механизмах речевого нарушения при общем недоразвитии речи является одним из самых сложных и недостаточно разработанных в отечественной логопедии. Среди нерешенных проблем, связанных с понятием “общее недоразвитие речи”, наиболее актуальными в настоящее время являются проблемы выявления механизмов нарушения морфологических обобщений у детей и анализа нарушенных операций грамматического структурирования высказывания у детей с общим недоразвитием речи.

Ключевыеслова: Общее недоразвитие речи, механизм нарушения, языковые операции

76

Колишкін О.В.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ УЧНІВ З РОЗЛАДАМИ СЛУХУ У ПРОЦЕСІ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті визначаються сучасні підходи до розвитку мовлення учнів з розладами слуху у процесі рухової діяльності, які ґрунтуються на використанні спеціально розроблених методів і форм застосування фізичних вправ. Обґрунтовується вплив занять за експериментальною методикою на розвиток мовлення слабочуючих старшокласників на підставі засвоєння фізкультурно-спортивної термінології та розвиток їх рухової сфери.

Ключові слова:розвиток мовлення, учні з розладами слуху, рухова діяльність, розвиток рухової сфери.

80

Колодна Н.А.

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

У статті висвітлено медико-соціальну реабілітацію дітей з вадами зору в умовах навчально-реабілітаційного центру, що дає змогу оцінити функціональні можливості дитини з вадами зору та надавати відповідні рекомендації педагогам, які працюють зі слабозорими дітьми.

Ключові слова:Візуальні функції, зорова пам'ять, візуальна моторика.

84

Конопляста С.Ю.

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОМОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ІЗ ВРОДЖЕНИМИ НЕЗРОЩЕННЯМИ ГУБИ ТА ПІДНЕБІННЯ

У статті розкрито результати сучасного клінічного та психолого-педагогічного вивчення психофізичного та мовленнєвого розвитку осіб із вродженими незрощеннями губи та піднебіння від народження до 18 років.\

Ключові слова:вроджене незрощення губи та піднебіння (ВНГП), структура  дефекту, мультидисциплінарне дослідження, комплексний підхід, функціональна система мови та мовлення (ФСММ), фонологічний профіль, семіотична підсистема ФСММ, лінгвопатологічний синдром, підсистеми програмування та регуляції мовленнєвих актів, мовленнєвий дизонтогенез. 

87

Кот М.З.

СУРДОПЕДАГОГ З ЧИСТОЮ СОВІСТЮ

В статті розкрито педагогічний і життєвий шлях відомого Українського сурдопедагога-професора Наталії Федорівни Засенко та її вклад в розвиток сурдопедагогіка.

Ключові слова:сурдопедагогіка, корекційне виховання, спеціальна школа-інтернат

92

Кравець Н.П.

 

БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНІ ЗНАННЯ ТА ЧИТАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ

В статті розповідається про значення бібліотечно-бібліографічних знань і умінь для формування читацької діяльності у розумово відсталих учнів.

Ключовіслова:розумововідсталийучень, читання, бібдіотечно-бібліографічнізнаннятауміння, технологія, компетентність.

95

Кравчук Л.С.

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТИЖНЕВОЇ ДИНАМІКИ РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ ІЗ ДЦП З РІЗНИМ РОЗВИТКОМ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

У статті висвітлюється проблема тижневої динаміки розумової працездатності студентів ДЦП з різним рівнем розвитку пізнавальних процесів, що є наслідком надмірного інформаційного навантаження у ВНЗ. Отримані дані свідчать про високий ступінь психофізіологічного навантаження в умовах навчальної діяльності.

Ключові слова:розумова працездатність, період впрацювання, період стійкої працездатності, розумова втома, пізнавальні процеси.

99

Курбатова А.І.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИНТАКСИЧНИХ СТРУКТУР У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ НЕРІЗКО ВИРАЖЕНИМ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

У статті представлені результати дослідження особливостей формування синтаксичних структур у молодших школярів із нерізко вираженим загальним недорозвиненням мовлення на різних ступенях навчання у початковій загальноосвітній школі.

Ключові слова:синтаксичні структури, синтаксичні операції, синтаксичні одиниці, словосполучення, речення, синтаксичні зв'язки, синтаксичні узагальнення.

103

Левчук Т.О.

ВИКОРИСТАННЯ ЛОГОРИТМІКИ У КОРЕКЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІЙ РОБОТІ ПРИ ДИНАМІЧНІЙ АФАЗІЇ

В статті розглядається питання корекції динамічної афазії засобами логоритміки з врахуванням симптоматичної картини цього складного мовленнєвого порушення.

Ключові слова:динамічна афазія, нейродинамічні процеси, симптоматика, інтонація, логоритміка.

110

Лепетченко М.В.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ ІНСЦЕНУВАННЯ КАЗКИ

У статті розглянуті зміст та завдання методики експериментального вивчення особливостей творчого самовираження дошкільників із порушеннями мовлення у процесі інсценування казки.

Ключові слова:творче самовираження, засоби виразності, мовленнєві порушення,казка.

112

Луцько К.В.

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ СПРИЙМАННЯ ТА РОЗУМІННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ У ОСІБ З ВАДАМИ СЛУХУ

У статті подано результати досліджень щодо активізації формування сенсорних механізмів сприймання, впізнавання та розуміння мовленнєвих сигналів та важливості забезпечення глухій дитині здатності до інтелектуальної обробки сенсорної інформації.

Ключові слова:механізми сприймання та розуміння усного мовлення, сенсорний розвиток, інтелектуальна підготовка глухих дітей до сприймання, впізнавання та розуміння усного мовлення.

117

Ляшко В.В.

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СПОСОБУ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УЧНІВ З НЕДОЛІКАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

У статті висвітлюються результати проведення констатуючого експерименту з вивчення індивідуального стилю трудової діяльності в розумово відсталих учнів.

Ключові слова:Індивідуальний стиль діяльності, індивідуальний спосіб діяльності, типи, рівні сформованості.

123

Марченко І.С.,

Міхріна О.С.

 

ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІКО-ГРАМАТИЧНИХ СТРУКТУР ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Дана стаття присвячена вивченню особливостей розуміння та вживання дітьми старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку у власному мовленні логіко-граматичних структур. Подана експериментальна методика дослідження та узагальнені дані аналізу результатів експерименту.

Ключові слова:затримка психічного розвитку, логіко-граматичні конструкції, експеримент.

126

Махукова Т.В.

ОСОБЛИВОСТІ ДОТЕОРЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ЗНАЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ТА ЇХ ПРЕДСТАВЛЕНІСТЬ В ІМПРЕСИВНОМУ ТА ЕКСПРЕСИВНОМУ СЛОВНИКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

В статті здійснюється аналіз дій та операцій з фразеологізмами при виконанні діагностичних завдань дітьми молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення.

Ключові слова: дотеоретичні уявлення про фразеологізм, критерії оцінювання умінь, рівні сформованості знань та умінь, специфіка стратегій аналізу мовних засобів молодшими школярами.

132

Медведок Л.Г.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ О.М.ЩЕРБИНИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ

Стаття присвячена питанню інтегрованого навчання дітей з порушеннями зору у науково-педагогічній спадщині О.М. Щербини.

Ключові слова:інтегроване навчання, діти з порушеннями зору, спеціальні заклади освіти.

137

Найдьонова Г.О.

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ШКІЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ

Стаття присвячена проблемі вивчення шкільної дезадаптації у сучасній науці. Авторка аналізує основні теоретичні підходи до дослідження шкільної дезадаптації, виділяє переваги та недоліки кожного з них.Вивчення шкільної дезадаптації пропонується на підставі гуманітарно-психологічного підходу.

Ключові слова:шкільна дезадаптація, медико-біологічний, соціально-дизадаптивний, соціально-педагогічний, соціально-психологічний, гуманітарно-психологічний підходи, принцип активності особистості.

140

Орлов А.В.

ВНЕСОК К.Ф. ЛЕЙКО В СТАНОВЛЕННЯ ТИФЛОПСИХОЛОГІЇ

Стаття відображає основні психологічні типи сприйняття незрячими навколишнього середовища, котрі були розроблен, на основі власного досвіду інспектором Харківського училища для сліпих К.Ф. Лейко. Ці розробки лягли в основу навчання та виховання незрячих протягом цілого століття.

Ключові слова:психологічний тип, тип сприйняття, слуховий тип, дотичний тип, моторний тип, Харківське училище для сліпих,класифікація психологічних типів незрячих

143

Пахомова Н.Г.

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДЕФЕКТОЛОГІВ

У статті проаналізована сутність модульного навчання, як технології професійної підготовки спеціалістів у вузах.

Ключові слова:педагогічна технологія, модульна технологія, модуль.

146

Поліщук О.А.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ ПРАЦІ ОСІБ З ОБМЕЖЕННЯМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

У статті розглядаються питання самореалізації осіб з обмеженими можливостями у процесі трудової реабілітації.

Ключові слова:психофізична реабілітація, соціальна адаптація, інклюзія, інтеграція, трудова реабілітація, медико-психолого-педагогічний супровід.

149

Полулященко Ю.М.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

У статті розглядаються питання соціальної адаптації та самореалізації особистості людей з обмеженими можливостями засобами фізичної культури і спорту.

Ключові слова:психофізична реабілітація, соціальна адаптація, інклюзія, інтеграція, медико-психолого-педагогічний супровід.

152

Прядко Л.О.

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОРЕКЦІЙНОГО ПЕДАГОГА РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

У статті визначені відмінні риси педагогічної діяльності корекційного педагога реабілітаційного центру від діяльності інших закладів для розумово відсталих дітей, висвітлена таохарактеризована структура його педагогічної діяльності.

Ключовіслова:корекційнийпедагог, реабілітаційнийцентр,розумововідсталідіти.

154

Резвіна Л.І.

ДО ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЛОГОПЕДІВ

В статті визначається проблема інтеграції медико-біологічних та психолого-педагогічних знань в професійній діяльності майбутніх логопедів.

Ключевые слова: компоненти педагогічної діяльності,інтеграції, способи формування інтегративної системи знань у логопедів.

158

Савицький А.М.

КОРЕКЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНА РОБОТА З ПОПЕРЕДЖЕННЯ АГРАМАТИЗМУ У ДІТЕЙ З МОТОРНОЮ АФАЗІЄЮ НА РЕЗИДУАЛЬНІЙ СТАДІЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

В статті піднято проблему відновлення усного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з моторною афазією на резидуальній стадії реабілітації після перенесеної операції з видалення пухлини головного мозку.

Ключові слова:афазія, дитяча моторна афазія, корекційно-відновлювальне навчання, аграматизми, реабілітація.

160

Савінова Н.В.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ БУДОВИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ У НОРМІ ТА ПРИ ПАТОЛОГІЇ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ: ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

У статті автордосліджує проблему формування граматичної будови мовлення у дітей у нормі та при патології мовленнєвого розвитку,взаємозалежності і взаємозв’язку різних компонентів мовлення (звукової сторони слова, його лексичного і граматичного значень)

Ключові слова:граматична будова мовлення, дихотомічний характер розвитку фонематичної системи,субститути, дизонтогенез, онтогенез, деревоподібна ієрархічна структура

164

Саранча І.Г.

РОБОТА З СІМ’ЄЮ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ

В статті автор розглядає методи роботи з сім’ями випускників реабілітаційних центрів з порушеннями опорно-рухового апарату та описує досвід роботи з сім’ями випускників на базі Вінницького центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Промінь» Міністерства праці та соціальної політики України.

Ключовіслова:Сімя, батьківський стрес, соціально-психологічнаадаптація, моделівзаємодії, внутрішнійпотенціалсімї, супровідсімї.

169

Семенишена Т.О.

ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ГОТОВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

У статті розкриті питання діагностування кожного з компонентів готовності до школи у дітей зі зниженим зором; подана методика вивчення мовленнєвої готовності  слабозорих дошкільників до навчання в школі.

Ключові слова:готовність до школи; мовленнєва готовність до школи; діти з порушеннями зору.

173

Семенцова О.М.

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЮЧА РОБОТА З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ВІКОВИХ ФОРМ СПІЛКУВАННЯ З ОДНОЛІТКАМИ У ДІТЕЙ ЗПР

Розглядаються питання організації корекційно-розвиваючої роботи з дітьми ЗПР. Визначається ефективність впровадження в практику роботи дошкільних навчальних закладів програми спеціалізованих заходів з розвитку спілкування дітей старшого дошкільного віку із ЗПР з однолітками.

Ключові слова:комунікативна сфера, корекційно-розвиваюча робота, форми спілкування, діти з ЗПР.

177

Серпутько Г.П.

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СКОРОПИСУ ШРИФТОМ БРАЙЛЯ

У статті в історичному аспекті висвітлюються питання створення скоропису для сліпих шрифтом Брайля, а також обґрунтовується необхідність адаптації й створення українського варіанту скоропису рельєфно-крапковим шрифтом, залучення оптимальних методик його викладання.

 

Ключові слова:стенографія, скоропис, скорочення, ступінь, шрифт Брайля, незрячі, спеціальна комісія, алфавіт.  

180

Січкарчук Н.Д.

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ОЦІННОЇ ЛЕКСИКИ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З МОТОРНОЮ АЛАЛІЄЮ

В статті представлені наукові засади в розробці методики формування емоційно-оцінної лексики у старших дошкільників з моторною алалією.

Ключові слова: емоційно-оцінна лексика, моторна алалія, дошкільники.

186

Тарасун В.В.

КОНЦЕПЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ  ПЕРЕДДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я

194

Ткачук Н.В.

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ

У статті наводиться коротка характеристика комп’ютерних і мультимедійних програм, що запроваджені в спеціальній школі для переробки текстової, графічної та анімаційної звукової інформації з метою забезпечення якісно нового рівня їх сприймання учнями з вадами слуху.

Ключові слова:комп’ютерні та мультимедійні програми, інформаційно-технологічний комплекс.

197

Ткачук О.В.

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

У статті проведений науково-теоретичний аналіз особливостей мовленнєвого розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Мовлення розглядається в контексті уявлень про системну будову психічної діяльності, при якій пізнавальні, вольові та мотиваційні процеси перебувають у нерозривній єдності

Ключові слова:тяжкі порушення мовлення, діти старшого дошкільного віку, мовленнєва діяльність, корекційно-логопедичний процес, психолінгвістичний підхід.

199

Товстоган В.С.

ОБГРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ ПРОФЕСІЙНО-ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ДОПОМІЖНІЙ ШКОЛІ

В статті обгрунтовується нагальність упровадження компетентнісного підходу в систему професійно-трудового навчання в допоміжних школах. Визначені критерії та рівні сформованості професійно-трудової компетентності на рівні знань,  умінь і навичок в учнів цих шкіл.

Ключові слова:компетенції, професійно-трудова компетентність, реальна  трудова діяльність.

204

Томіч Л.М.

ПРОЕКТУВАННЯ МОДЕЛІ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ В СИСТЕМІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

У статті розглядається проектування моделі логопедичної роботи в системі реабілітації дітей з порушеннями психофізичного розвитку поза залежністю від характеру порушення у дитини і місця її реабілітації. 

Ключові слова:логопедична робота, діти з порушеннями психофізичного розвитку, діяльність логопеда, корекційно-педагогічний процес.

208

Федоренко І.В.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ НОВОГО КУРСУ ІЗ СПОРІДНЕНИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ЕЛЕМЕНТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ДЕФЕКТОЛОГІВ

У статті викладено питання створення нової навчальної дисципліни «Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання»,що включає формування спеціальних знань, умінь та навичок, які допоможуть студентам-дефектологам досягти високого рівня професійної підготовки.

Ключовіслова:студент-дефектолог, новіінформаційнітехнології, технічнізасобинавчання, комп’ютер, корекційненавчання.

212

Федоренко С.В.

ТИФЛОПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА В НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ РОЗРОБКАХ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ

У статті розкрито історію методичної та науково-дослідної роботи українських учених у галузі тифлопедагогіки, відзначено внесок сучасних дослідників у теорію та практику навчання, виховання і розвитку осіб з порушеннями зору.

Ключовіслова:тифлопедагогіка, історичнаспадщина, теоріяіпрактика, сліпі, слабозорі.

215

Хлопоніна Н.Є.

НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ ЯК НЕНОРМАТИВНА СІМЕЙНА КРИЗА

Стаття присвячена теоретичному аналізу особливостей сімейних криз, соціально-психологічним особливостям перебігу сімейних криз у сучасній сім'ї. Визначаються особливості батьківських переживань, зумовлені перебігом ненормативної сімейної кризи, пов'язаної із народженням дитини з психофізичними порушеннями розвитку. Результати дослідження можуть бути використані з метою психопрофілактики та психокорекції дисгармоній подружнього спілкування.

Ключові слова:сімейна криза, ненормативна сімейна криза, дитина з психофізичними порушеннями розвитку, психокорекція.

219

Чередніченко Н.В.

ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ПИСЬМА

У статті висвітлюються психофізіологічні, психолінгвістичні та психолого-педагогічні передумови формування навички письма за умов нормального онтогенезу мовленнєвого розвитку. Підкреслюється, що процес письма є складною за структурою формою мовленнєвої діяльності.Опанування процесом письма можливо лише за умови досягнення дитиною високого рівня фізичного, психічного, мовленнєвого та інтелектуального розвитку.

Ключові слова:письмо, мовленнєва діяльність, графо-моторні навички, функціональні механізми, операціональні компоненти, мовленнєва готовність, шкільна зрілість.

222

Чорненька В.Д.

ДЕЯКІ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ РУХОВОЇ ФУНКЦІЇ ОРГАНІЗМУ

В роботі розглянуто деякі нейрофізіологічні механізми рухової діяльності організму. Представлено різні компоненти нервової системи в процесі їх інтеграційної діяльності при виконанні рухової функції.

Ключові слова:нейрофізіологічні механізми, сенсорно-рухова інтеграція, рухова діяльність, нервова система.

227

Швалюк Т.М.

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СКЛАДНИХ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

У статті розкритонауково-теоретичні засади проблеми тяжких порушень мовлення, проаналізовано етапи розвитку синтаксичної сторони мовлення у дітей дошкільного віку. Окреслено проблему формування складних синтаксичних конструкцій у даної категорії дітей.

 Ключові слова:тяжкі порушення мовлення, структура мовленнєвої діяльності, структура дефекту, системний недорозвиток мовлення, складні синтаксичні конструкції.

229

Шевцов А.Г., Дітковська Л.А.

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ПІДЛІТКІВ ІЗ ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Стаття присвячена проблемі системного моделювання процесу формування готовності підлітків із дитячим церебральним паралічем до використання ІКТ як складної багатоетапної корекційно-педагогічної задачі.

Ключові слова:інформаційно-комунікаційні технології, підлітки з дитячим церебральним паралічем, корекційно-реабілітаційна робота.

233

Шеремет М.К.,

Качуровська О.Б.

КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Рассматриваются возможности тестового контроля в обеспечении оптимизации учебного процесса как эффективного средства активизации учебной деятельностистудентов.

Ключові слова:комп’ютерна система тестового контролю, комп’ютерні технології, програмно-педагогічне забезпечення.

239

Шеремет М.К.,

Коломієць Ю.В.

ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ЦЕРЕБРАЛЬНО-ОРГАНІЧНОГО ҐЕНЕЗУ

У статті представлено короткий огляд основних понять нейропсихології дитячого віку та нейропсихологічних досліджень дітей з порушеннями мовлення церебрально-органічного ґенезу.

Ключові слова: нейропсихологія віку дитячого, нейропсихологічна діагностика, загальне недорозвинення мовлення, діти з порушеннями мови, вищі кіркові функції, міжпівкульна асиметрія, психічні процеси.

243

СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Афузова Г.В.

ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРОБЛЕМИ ШКІЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

У статті подано пояснення проблеми шкільної дезадаптації в умовах інклюзивної освіти як складного медико-біологічного, соціально-середовищного та психолого-педагогічного явища.

Ключові слова:шкільна дезадаптація, дитина, інтеграція, соціалізація, підходи.

247

Баль Н.Н.,

Климовских И.А.

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

В статье рассматриваются результаты экспериментального исследования особенностей эмоциональной сферы (проявлений тревожности, степени эмоционального дискомфорта,наличия страхов, а такжехарактера и интенсивности эмоциональных проявлений) старших дошкольников с общим недоразвитием речи.

Ключевые слова: эмоциональная сфера, тревожность, старшие дошкольники, общее недоразвитие речи.

250

Бистрова Ю.О.

ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ НОРМ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ПІДЛІТКІВ

У статтівисвітлюються обґрунтування етапів, методів, зміст корекційної роботи та її результати з формування норм соціальної поведінки розумово відсталих підлітків.

Ключові слова:розумово відсталі підлітки, корекційна робота, норми соціальної поведінки.

254

Болкун Т.А.

ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

У статті висвітлюєтьсятеоретичний та експериментальний  аналіз проблеми самовизначення особистості, розглянуто категорії понять «самовизначення», «професійне самовизначення», «вибір професії», їх сутність та зміст; визначенні основні чинники, що впливають на професійне самовизначення особистості.

Ключові слова:самовизначення, професійне самовизначення, вибір професії, особи з обмеженими можливостями.

257

Гребенюк Т.М.

ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ  СТУДЕНТІВ-ІНВАЛІДІВ ПО ЗОРУ В ГРУПІ ІНТЕГРОВАНОГО ТИПУ

Устатті представлено опис результатів дослідження та аналіз структури міжособистісних стосунків студентів-інвалідів по зору в групі інтегрованого типу. 

Ключові слова:  студенти-інваліди по зору, інтегровані групи студентів, міжособистісні стосунки,   соціометрія.

261

Коган О.В.

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФІЛАКТИКИ ВИНИКНЕННЯ ДЕВІАНТНОСТІ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ПІДЛІТКІВ

У статті висвітлено питання щодо особливостей формування девіантної поведінки у розумово відсталих учнів. Подано визначення понять «норма», «відхилення», девіантна поведінка. Розглянуто питання пріоритетності корекційної педагогіки у профілактиці виникнення девіантної поведінки у розумово відсталих учнів.

Ключові слова:норма, відхилення, девіантна поведінка.

263

Кондратюк С.М.

НЕЙРОДИНАМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯК СКЛАДОВА ПСИХОМОТОРНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТА

Стаття присвячена теоретико-експериментальному аналізу проблеми нейродинамічної характеристики. Вивчається взаємозв’язокнейродинамічної особливості особистості і навчальної діяльності студента-першокурсника.

Ключові слова:нейродинаміка, сила нервової системи, врівноваженість, збудження, гальмування.

268

Кравченко А. І.,

Кривцова О. Я.

РОЗВИТОК ПСИХОСОМАТИЧНОГО САМОСПРИЙНЯТТЯ ПІДЛІТКІВ ІЗ ЗАЇКАННЯМ

У статті розглядаються питання корекції заїкання підлітків через активізацію внутрішнього самоконтролю на рівні психосоматичного самосприйняття, як складової збереження здоров’я.

Ключовіслова:здоровя,заїкання, підлітки, психосоматика, самосприйняття, внутрішній контроль.

273

Кротенко В.І.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОГЛИБЛЕНОЇ ОЦІНКИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ ЯК ПОЕТАПНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА.

В статті висвітлюються основні положення проведення поглибленої оцінки психічного розвитку дитини як поетапної технології діяльності психолога.

                Ключові слова: технологія діагностичної діяльності, психологічна діагностика, оцінка психічного розвитку, психологічний анамнез, психологічний діагноз.

275

Круглик О.П.,

Губар С.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ-СУРДОПЕДАГОГІВ У ВНЗ

В статті розкриваються особливості міжособистісного спілкування чуючих студентів та студентів з порушеннями слуху І-ІІІ курсів в умовах групи, зазначаються труднощі, які виникають у них протягом навчання у ВНЗ. Виділено мотиви, якими керуються студенти-сурдопедагоги, відповідно до стадій соціалізації в студентському колективі.

Ключові слова:міжособистісне спілкування, вища освіта, професійна підготовка, освіта дорослих, соціалізація.

279

Кузнецова М.С.

РОЛЬ УЯВИ У ЗАСВОЄННІ ГЕОГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДІТЬМИ З ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Стаття присвячена проблемі активізації та розвитку процесу уяви у корекційно-навчальній роботі на уроках географії. Зміст статті ґрунтується на теоретичному аналізі науково-практичної літератури з питань викладення географічного матеріалу у допоміжній школі.

Ключові слова:діти з порушеним інтелектом, уроки географії, уява.

285

Мартиненко І.В.

ДО ПРОБЛЕМИ ПОРУШЕНЬ КОМУНІКАЦІЇ У ДІТЕЙ ІЗ ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Автор статті розкриває актуальність та суть наукової проблеми формування комунікації у дітей із тяжкими порушеннями мовлення. У статті представлений аналіз сучасних підходів до вивчення проблеми комунікації у осіб із нормальним та порушеним мовленнєвим розвитком.

Ключові слова:комунікація, діти з тяжкими порушеннями мовлення, комунікативний розвиток.

288

Мухіна А.Ю.

ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ ТА СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЗАГАЛЬНІЙ ТА СПЕЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

В статті розглядається структура статеворольової ідентичності. Аналізуються підходи до проблеми статеворольової ідентичності в загальній та спеціальній психології.

 Ключові слова:самосвідомість, ідентичність, стать, роль, розумова відсталість, підліток.

291

Новікова О.А.

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ВИВЧЕННЯ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

У статті висвітлюєтьсятеоретичний та експериментальний  аналіз проблеми розвитку просторового мислення дітей молодшого шкільного віку. Широта застосування поняття просторового мислення, його недостатня визначеність та багатоплановість потребує подальших досліджень цієї проблеми.

Ключові слова:просторове мислення молодшого школяра, уміння орієнтуватися у просторі

294

Олефір О.І.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТІВ РІЗНИХ ЖАНРІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ З МЕТОЮ ЗБАГАЧЕННЯ ЛЕКСИКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ТЯЖКИМИ МОВЛЕННЄВИМИ ВАДАМИ

У статті розкриваються можливості використання текстів різних жанрів з метою збагачення лексичної сторони мовлення молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення на уроках читання.

Ключові слова:лексика, молодші школярі, урок читання, тяжкі мовленнєві порушення.

298

Омельченко І. М.,

Лисенко Л.В.

ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ В ПІДЛІТКІВ І ЮНАКІВ ІЗ ЗАЇКАННЯМ

У статті автором визначені теоретичні передумови необхідності дослідження механізмів психологічного захистув підлітків і юнаків із заїканням.

Ключові слова:заїкання, захисні механізми, корекція, підлітковий вік, психіка, психологічний захист.

301

Романенко О. В.

ФОРМУВАННЯ ПРОГНОЗУ В МОВЛЕННЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

Стаття присвячена вивченню особливостей прогнозу в мовленнєвій діяльності дітей з церебральним паралічем. Визначаються специфічні особливості психічного розвитку хворих дітей, що впливають на антиципаційні здібності. Результати дослідження спонукають до пошуку шляхів психокорекції через застосування прогностичних програм.

Ключові слова:діти з церебральним паралічем, мовленнєва діяльність, антиципація, психокорекція.

304

Руденко Л.М.

КЛІНІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ РОЗЛАДІВ ПОВЕДІНКИ

В статті висвітлюються сучасні підходи до проблеми класифікації розладів поведінки: соціально – правовий, медичний і психологічний. Виділено основні критерії, які вказують на наявність розладів поведінки та послідовність змін порушеної поведінки

Ключові слова:девіантна поведінка, поведінкові порушення, критерії діагностики, класифікації.

309

Сєромаха Н.Є.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ФРУСТРАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ  РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ  МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

В статті розкриті загальні питання проявів фрустраційної поведінки та психологічні особливості поведінки в ситуаціях фрустрації розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку.

Ключові слова:стан фрустрації, фрустраційна ситуація, поведінка розумово відсталих дітей.

312

Супрун Д. М. 

КОГНІТИВНА, ЕМОЦІЙНА ТА ПОВЕДІНКОВА СКЛАДОВА У ДЕТЕРМІНАЦІЇ ПОНЯТТЯ «СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я»

Розкрито поняття ставлення до здоровя, як психологічного фактора. Висвітлено когнітивний, емоційний та поведінковий аспекти ставлення до здоров’я. Розглянуто різні наукові підходи щодо дослідження зазначеної проблеми у вітчизняній та зарубіжній психологічній науці.

Ключові слова:ставлення до здоровя, психологічний фактор, когнітивний, емоційний та поведінковий аспекти.

315

Шульженко Д.І.

ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НАСТУПНОСТІ МІЖ ФАХІВЦЕМ ТА БАТЬКАМИ АУТИЧНОЇ ДИТИНИ

В статті розглядаються питання, пов’язані з корекційною роботою психопедагогів з батьками аутичних дітей. Висвітлено етапи та особливості нового ставлення батьків до дитини, відповідно наголошено, що служба вчасної допомоги родині має стати однією з ланок системи спеціальної освіти в Україні.

Ключовіслова:аутичнідіти, спектраутистичнихпорушень, корекційневиховання, психопедагогічнабатьківськакорекція, індивідуальнийпідхід, спеціальнийпсихолог, родинневиховання.

319

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

323

 


 

Матеріали подані мовою оригіналу

Друкується в авторській редакції з оригнал-макетів авторів. Редколегія не завжди поділяє погляди авторів статей.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, власних імен та інших відомостей.

 

 

смс

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ