Питання екзамену "Спеціальна педагогіка з історією логопедії"

Деталі
Батьківська категорія: Освітні ресурси
Опубліковано: Середа, 27 квітня 2011, 19:43

1. Шляхи реалізації в навчально-виховному процесі дітей з ПМР загальнодидактичних принципів всебічного розвитку особистості та формування позитивної навчальної мотивації.
2.  Шляхи реалізації принципів індивідуального підходу і наочності у навчання.
3. Основні групи спеціальних принципів.
4. Особливість застосування принципу дозованої педагогічної допомоги.
5. Зміст принципу формування у дітей з ПМР психологічного рівня розуміння мовлення.
6. Основні форми організації навчального процесу і форми навчальних занять.
7. Характеристика резервів підвищення ефективності уроку.
8. Основні  типи уроків.
9. Альтернативні форми навчання в сучасних умовах.
10. Класифікація методів навчання.
11. Альтернативні методи навчання.
12. Основні недоліки методів за джерелом знань і шляхи їхнього подолання.
13.  Характеристика методів на основі характеру пізнавальної діяльності дітей.
14. Класифікація методів за специфікою діяльності вчителя та учня.
15. Основні групи методів за Ю.К.Бабанським.
16.  Характеристика якісного підходу до оцінювання знань, умінь та навичок учнів.
17.Сучасні методи оцінювання знань.
18.Складові моделі засвоєння знань (як результату).
19. Особливість методики  рівневого оцінювання знань.
20.Особливість поелементної методики оцінювання знань.
21.Характеристика будови  різних видів людської діяльності.
22.Характеристика аналізаторних систем, що  перетворюють подразники в організований у часі, послідовний (сукцесивний) ряд.
23.Характеристика аналізаторних  систем, що об’єднують подразники в одночасні (симультанні) групи.
24.Сукцесивні і симультанні структури як універсальні одиниці навчальної діяльності.
25.Характеристика рівнів сукцесивно - симультанних структур.
26.Комплекси завдань для визначення стану  сформованості сукцесивних структур.
27. Комплекси завдань для визначення стану  сформованості симультанних структур.
28.Залежність вибору методів навчання письмового мовлення від рівня зрілості синтетичних структур дітей.
29.Синтетичні структури як передумова одночасної підготовки дітей до формування різних видів навчальної діяльності.
30.Сутність нетрадиційного методу навчання дітей читанню і письму.
31.Етапи, зміст і методика глобального і напівглобального методу навчання письмового мовлення.
32.Здібності, навчальні здібності, загальні і спеціальні навчальні здібності (загальна характеристика).
33.Характеристика спільних психічних властивостей  здібностей.
34.Визначення рівня сформованості загальних навчальних здібностей.
35.Зміст методики для вивчення рівня сформованості навчальних лінгвістичних здібностей.
35.Зміст і методика завдань для визначення рівня сформованості математичних здібностей.
36.Роль і значення загальних та спеціальних навчальних здібностей в учбовій діяльності дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку.
37.Проміжна форма мови як посередник між зовнішнім мовленням та специфічною мовою мозку.
38.Основні одиниці проміжної форми мови.
39.Фрейм: визначення та значення для учбової діяльності.
40.Гештальт: визначення та значення для учбової діяльності.
41.Образ: визначення та значення для учбової діяльності.
42.Проміжна форма мови та її значення для учбової діяльності.
43.Характеристика одномоментних цілісних актів пам’яті, сприймання, мислення.
44.Форми вирішення пізнавальної задачі у гештальтпсихології.
45. Інсайт: визначення та значення для навчальної діяльності.
46.Сутність розпізнавальної дії, що відпрацьовується під час навчання.
47.Фреймовий напрям когнітивної психології.
48.Особливості графічного зображення фрейму.
49.Характеристика групи навчальних фреймів.
50.Методика впровадження в навчання фреймового підходу.
51.Історичні аспекти розробки системного аналізу і взаємозв’язку мовлення з іншими сторонами психічного розвитку дитини.
52.Обгрунтування диференційованої діагностики дітей з мовленнєвими порушеннями та визначення рівнів мовленнєвого недорозвитку (історичний аспект).
53. Структура нового типу спеціального дитячого закладу (дитсадку і школи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення).
54. Система корекції не різко виражених мовленнєвих порушень у дітей загальноосвітніх масових шкіл (історичний аспект).
55.Шляхи удосконалення методів ранньої діагностики мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку. (історичний аспект)
56.Зміст і методи навчання дітей з ПМР в основних типах спеціальних закладів (школа, дитсадок, логопункт при масовій школі).
57. Психолого-педагогічна класифікація мовленнєвих порушень (історичний аспект).
58. Рекомендації для диференційованого навчання випускників логопедичних дитячих садків на логопункті при масовій школі.
59. Нова модель логопедичної допомоги дітям з не різко вираженими мовленнєвими дефектами у поєднанні з комунікативними утрудненнями.
60. Теоретичні і методичні основи корекційно-превентивного дошкільного і шкільного навчання дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку.
61.Особливість диференційованого підходу до навчання дітей на логопункті при масовій школі.
62.Характеристика спільних і відмінних складових у теоріях корекційно-розвивального і корекційно-превентивного навчання дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку.