ВІДБУДЕТЬСЯ ІІ ЕТАП ХІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

Details
Category: Uncategorised
Created on Monday, 06 February 2017 09:41
Last Updated on Monday, 06 February 2017 09:41
Published on Monday, 06 February 2017 09:41

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені А.C.МАКАРЕНКА

вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002, факс (0542) 22-15-17, тел. (0542) 68-59-02

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ЄДРПОУ 02125510

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Відповідно до Наказу МОН України від 09.12.2016 р. № 1495

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка визначено базовим з проведення

ІІ ЕТАПУ ХІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

(з міжнародною участю)

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 016СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

(за нозологіями)

Запрошуємо до участі студентів спеціальності Спеціальна освіта (за нозологіями) Вашого закладу.

Олімпіада відбудеться 23-24 березня 2017 р.

Кількість учасників Олімпіади не повинна перевищувати більше, ніж три особи від кожного ВНЗ.

До конкурсних завдань олімпіади входять:

-       в перший день (23.03.2017 р.) – тестові завдання,

-       в другий день (24.03.2017 р.)захист наукових робіт із актуальних проблем сучасної корекційної педагогіки, інклюзивної освіти та спеціальної психології (на вільну тему).

Студентам будуть запропоновані тестові завдання з таких дисциплін:

-                     корекційна педагогіка (загальні питання корекційної психопедагогіки, інклюзивної освіти; основи психокорекційної педагогіки (олігофренопедагогіки), тифлопедагогіки, логопедії, сурдопедагогіки, ортопедагогіки тощо);

-                     спеціальна психологія (загальні питання спеціальної психології, психокорекційної психології (олігофренопсихології), тифлопсихології, логопсихології, сурдопсихології, ортопсихології тощо).

Наукові роботи передаються журі в день заїзду, але не пізніше реєстрації учасників в перший конкурсний день. Обсяг наукової роботи не повинен перевищувати 30 сторінок друкованого тексту.

Оцінювання наукової роботи відбуватиметься за наступними критеріями:

-                     актуальність дослідження,

-                     новизна дослідження,

-                     практична значущість,

-                     наявність експериментального дослідження (окрім робіт історичного характеру),

-                     впровадження результатів (наявність ксерокопії програми, статті),

-                     відповідність оформлення роботи вимогам до написання студентських наукових робіт,

-                     захист роботи,

-                     використання технічних засобів (презентацій).

Переможців буде визначено відповідно до кількості набраних балів за підсумками двох конкурсних днів.

Вимоги до оформлення робіт подані у додатку.

Просимо до 01 березня 2017 р. надіслати анкети учасників олімпіади електронною поштою за адресою This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., або за адресою:
400
02, м. Cуми, вул. Роменська, 87, навчально-науковий інститут педагогіки і психології, доценту Боряк О. В.

У разі відрядження супроводжуючої особи з числа викладачів просимо також повідомити до 01 березня 2017 р. Учасники олімпіади повинні мати оформлене відрядження, студентський квиток, паспорт, квитки на зворотній проїзд.

Учасникам олімпіади буде запропоновано культурну програму.

Оргкомітет забезпечить зустріч і поселення учасників Олімпіади.

Реєстрація учасників олімпіади буде проводитись у перший конкурсний день з 830 год. до 930 у приміщенні головного корпусу університету.

Контактні телефони оргкомітету:

(0542) 68-59-43 – заступник голови оргкомітету, професор
Дегтяренко Тетяна Миколаївна, завідувач кафедри корекційної та інклюзивної освіти;

(0542) 68-59-14, (066) 83 73 379, (068) 45 02 503 ‒ член оргкомітету, доцент Боряк Оксана Володимирівна, заступник директора з наукової роботи Навчально-наукового інституту педагогіки і психології;

(099) 073-43-14, (097) 482-09-14 – відповідальний секретар оргкомітету Любчич Наталія Вікторівна (кафедра корекційної та інклюзивної освіти)

Отримати додаткову інформацію можна надіславши повідомлення на
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (з позначкою «Олімпіада-2017»)

Оргкомітет

ПРОХАННЯ ПОВІДОМИТИ ПРО ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЛИСТА

ДЯКУЄМО!


А Н К Е Т А

учасника ІІ етапу ХІІІ Всеукраїнської студентської олімпіади

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)___________________________________

Дата народження______________________________________________________

Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Факультет, курс______________________________________________________

Результати участі у науковій роботі______________________________________

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒

Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь викладача, який підготував студента до участі в олімпіаді__________________________________________

____________________________________________________________________

(За вибором студента)

Рішенням оргкомітету_________________________________________________

                                                           (Назва вищого навчального закладу)

студент(ка)___________________________________________________________

                                                           (Прізвище, ініціали)

який (яка) у І етапі олімпіади___________________________________________

                                                                   (Назва олімпіади з навчальної дисципліни або

олімпіади зі спеціальності)

посів(ла)________місце, рекомендується до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.

Голова оргкомітету

вищого навчального закладу______________             _______________________

                                                                      (Підпис)                                 (Прізвище, ініціали)

Підпис учасника олімпіади__________________________

Дата заповнення___________________________________


додаток

Вимоги до оформлення наукових робіт

Наукові роботи повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України за № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. (постановка проблеми, її актуальність та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета наукової роботи та завдань роботи, виклад основного матеріалу дослідження, висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямі, список використаних джерел, додатки). Згідно з вимогами до наукових робіт теоретичний виклад не повинен перевищувати 1/3 загального обсягу роботи.

Обсяг наукової роботи – до 30 сторінок тексту формату А-4 українською (для закордонних учасників – російською мовою), інтервал – 1,5, шрифт
TimesNewRoman, кегль 14 у редакторі MSWORDforWindows (версія не нижче 6.0), абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання по ширині.

Параметри сторінки: поле верхнє – 2.0 см, нижнє – 2.0 см, ліве – 3.0 см, праве – 1.0 см. Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104х170) мм2, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шифру таблиць – 10 пт. Малюнки подавати відповідної якості, у чорно-білому зображенні. Підпис розміщувати під малюнком з позначенням «Рис.».

Вимоги до структури роботи

Кожна структурна частина починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин: ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ І (РОЗДІЛ ІІ, РОЗДІЛ ІІІ), ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРСИТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ (великим літерами в центрі рядка без крапки). Відстань між заголовком та наступним текстом повинна бути 2 рядки.

Розділи та підрозділи повинні мати заголовки (назви). Заголовки підрозділів друкують на окремому рядку маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У кінці заголовка ставиться крапка. Перед заголовком підрозділу ставиться номер з двох арабських цифр, розмежованих крапками: з них перша цифра – номер розділу, друга – номер підрозділу
(1.1. (Назва), 1.2. (Назва), 1.3. (Назва)). Не можна розміщувати назву заголовку у нижній частині сторінки, якщо після нього залишається один рядок тексту. Такі структурні частини роботи як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел, додатки не мають порядкового номера.

Нумераціясторінок наукової роботи подається арабськими цифрами без знака № у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, але враховують у загальній нумерації.

Вступ(не більше 2 сторінок) розкриває сутність наукової проблеми, її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, стан розробленості, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

Далі у вступі подається загальна характеристика наукової роботи у такій послідовності:

Актуальність проблеми(доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки шляхомкритичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми);

Мета і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети;

Об’єкт дослідження(процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення);

Предмет(міститься в межах об’єкта – саме на ньому повинна бути спрямована увага, оскільки він визначає тему наукової роботи);

Теоретична основа дослідження (ключові наукові теорії, положення, концепції, на яких ґрунтується дане дослідження);

Методи дослідження, використані для досягнення поставленої мети;

Елементи наукової новизни, (коротка анотація нових положень або рішень, запропонованих автором особисто, з обов’язковою вказівкою на відмінність цих положень від вже відомих);

Практичне значенняодержаних результатів;

Апробація результатів дослідження(наводяться дані щодо участі автора в конференціях, семінарах та щодо публікацій);

Структура роботи(перерахування структурних елементів, з яких складається робота, зазначення загального обсягу сторінок).

Основна частинаскладається з 2 х розділів (з підрозділами).

В 1 розділі основної частини подають: суть проблеми дослідження на основі опрацьованої літератури (з особливим наголосом на джерелах останніх років і літературі іноземними мовами) і вибір напрямів досліджень (загальний обсяг огляду не повинен перевищувати 1/3 обсягу основної частини наукової роботи).

В 2 розділі подають: опис методики експериментального дослідження, опис ходу дослідження, його аналіз і результати власних дослідженьавтора з обов’язковим висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми.

У кінці кожного розділу основної частини потрібно сформулювати висновки-узагальнення (1-2 абзаци), не виділяючи їх як окрему структурну частину.

! Словосполучення «Основна частина» не вживають у якості структурного елементу; вона починається заголовком РОЗДІЛ 1

Висновки (загальні, обсяг до 2 стор.) мають містити стисле викладення теоретичних і практичних результатів, отриманих автором наукової роботи особисто в ході дослідження, а також обґрунтування перспектив проведення подальших досліджень у даній галузі. Загальні висновки повинні відповідати поставленим завданням. (Посилання на інших авторів, їх цитування, а також наведення загальновідомих істин не допускаються). 

Посилання в тексті наукової роботи робляться в квадратних дужках з наведенням порядкового номеру джерела у списку використаних джерел та номера (номерів) сторінок: [18, с. 13] або [18, с. 13–26]. Список використаних джерел подається за абеткою або за порядком використання у роботі.

Список використаних джерел подається згідно з вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України, № 3, 2008, С. 9–13). У списку слід розрізняти тире (alt+0150) та дефіс, наприклад: – 1986. – Т. 7, № 6. – С. 79–83. Список повинен містити не менше 20 джерел.

Роботи, які не відповідають даним вимогам, розглядатись не будуть

Зразок оформлення списку використаних джерел

 1. Арендарук А.О. Проблеми загального недорозвинення мовлення у дітей / А.О. Арендарук. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2011/Medecine/7_86151.doc.htm.Назва з екрану.
 2. Баль Н.М. Актуальні проблеми діагностики мовленнєвих порушень у дітей / Н.М. Баль // Актуальні проблеми корекційної освіти (педагогічні науки). Зб.наук.пр. / за ред. В.М. Синьова,О.В. Гаврилова. – Вип. 1. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2010. – С. 22–29.
 3. Бондар В. І. Проблеми корекційного навчання у спеціальній педагогіці : навч. пос. / В. І. Бондар. – К. : Наш час, 2005. – 176 с.
 4. Синьов В. М. Розумова відсталість як педагогічна проблема : [навчальний посібник] / Віктор Миколайович Синьов. – К. : НПУ
  імені М. П. Драгоманова, 2007. – 118 с.
 5. Шеремет М.К. Фізіологічні і психологічні передумови мовленнєвого розвитку дітей у нормі і патології / М.К. Шеремет // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. пр. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. ‒ № 23.– С. 299.
 6. Engerton, R. V. The hidden majority of individuals with mental retardation and intellectual disabilities. – Baltimore : Books, 2001. – P. 3–21
 7. Mental retardation Definition classification and systems of support
  / Ed R. Lukasson. – 10 ed. – Washington, D.C. : AAMR, 2002. – 260 p.


Зразок оформлення титульної сторінки

У правому верхньому кутку слід вказати особистий шифр (слово за власним вибором студента).

Тема наукової роботи розташовується по центру титульної сторінки прописними літерами (жирний шрифт). Через рядок зазначається спеціальність. Наприклад:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИІ НАУКИ УКРАЇНИ

(слово-шифр)

ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Спеціальність: «Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка»

2017