About Institute  

   

Education resurse  

   

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ на перепідготовку до Інституту корекційної педагогіки та психології у 2015 році

Details

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ
для перепідготовки
до Інституту корекційної педагогіки та психології
 НПУ імені М. П. Драгоманова
у 2015 році
КИЇВ 2015

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Цей Порядок регламентує організацію та проведення прийому вступників для перепідготовки у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (далі – Університет).

1.2. Провадження освітньої діяльності в Інституті корекційної педагогіки та психології НПУ імені М. П. Драгоманова (далі – ІКПП) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіта і науки України (серія АЕ № 527854 від 29.12.2014 р.).

1.3. Прийом до ІКПП для отримання освіти шляхом перепідготовки здійснюється на основі здобутого ступеня ОКР бакалавра, магістра та (ОКР) спеціаліста та на підставі Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р. №65.

1.4. До ІКПП приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

1.5. Організацію прийому на навчання до ІКПП здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджує ректор університету.

1.6. Навчання в ІКПП здійснюється на контрактній основі за кошти, внесені на рахунок Університету фізичними та юридичними особами.

1.7. У разі отримання вступником повної вищої освіти в інших державах, обов’язковою є нострифікація документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень(ступень), що проводиться Міністерством освіти і науки України протягом першого року навчання в порядку установленому чинним законодавством України.

1.8.  Термін навчання для отримання  вищої освіти на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) триває 2,5 роки. Підготовка слухачів в ІКПП відбувається за заочною формою навчання.

1.9. Вартість навчання на 2015-2016 навчальний рік для вступників до ІКПП визначається наказом ректора університету №265 від 04.06.15

Назва напрямів

Річна вартість навчання (в грн.) для здобуття ОКР 
спеціаліста

1

Корекційна освіта (тифлопедагогіка, сурдопедагогіка, корекційна психопедагогіка,  ортопедагогіка)

9300

2

Корекційна освіта (логопедія)

10200

 

2. ОРГАНІЗАЦІЮ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПЕРЕПІДГОТОВКИ

2.1. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування осіб на навчання, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю: «Корекційна освіта (за нозологіями)»: логопедія, тифлопедагогіка, психокорекційна педагогіка, сурдопедагогіка, ортопедагогіка та реабілітологія здійснюється на конкурсній основі:

2.2. Після закінчення навчання слухачі отримають наступні кваліфікації:

Спеціальність 7.01010501. Корекційна освіта. Логопедія.

Кваліфікація: логопед. Педагог-дефектолог дошкільних закладів для дітей з порушеннями мовлення.

Спеціальність 7.01010501. Корекційна освіта. Корекційна педагогіка.

Кваліфікація: вчитель спеціальних (корекційних) шкіл для дітей з порушеннями інтелекту. Педагог корекційного дошкільного виховання.

Спеціальність 7.01010501. Корекційна освіта. Сурдопедагогіка.

Кваліфікація: вчитель шкіл для глухих і слабочуючих. Сурдопедагог дошкільних закладів.

Спеціальність 7.01010501. Корекційна освіта. Тифлопедагогіка.

Кваліфікація: вчитель шкіл для сліпих та слабозорих. Тифлопедагог дошкільних закладів.

Спеціальність 7.01010501. Корекційна освіта. Ортопедагогіка.

Кваліфікація: ортопедагог. Вчитель початкових класів шкіл для дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату та інклюзивного навчання.

 2.3. Вступники особисто подають до Приймальної комісії заяву про участь у конкурсному відборі, до якої додаються наступні копії документів:

Диплом про вищу освіту та  додаток  до нього.

Копія трудової книжки завірена в установленому порядку.

Медична довідка (форма 086-У).

Шість фотокарток (розм. 3х4).

Копія паспорту та ідентифікаційного коду (оригінали паспорту та ідентифікаційного коду пред’являються особисто).

Копія свідоцтво про укладення шлюбу, свідоцтво про зміну прізвища,імя по-батькові тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові) Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу. 

2.4. Усі копії документів засвідчуються Приймальною комісією за наявності оригіналу, або в установленому чинним законодавством України порядку.

Факт ознайомлення вступника з Порядком прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, зазначається у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

Етапи вступної компанії

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

10 липня

Закінчення прийому заяв та документів

10 серпня

Терміни прийняття рішення

Приймальної комісії щодо зарахування на навчання

не пізніше 26 серпня

3.КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

3.1.  Зарахування осіб для перепідготовки, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю: «Корекційна освіта (за нозологіями)»: логопедія, тифлопедагогіка, психокорекційна педагогіка, сурдопедагогіка, ортопедагогіка та реабілітологія здійснюється на підставі середнього балу додатку до диплома, з урахуванням освітньо-кваліфікаційного рівня та спеціальності (профілю) вступника, результатів його громадської й наукової діяльності у певній галузі знань.

 

4.ЗАРАХУВАННЯ ПОЗА КОНКУРСОМ

4.1. Поза конкурсом зараховуються:
-особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

-інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

-особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

-особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право.

5. ПРАВО НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ

- випускники НПУ імені М.П. Драгоманова;
- випускники педагогічних вищих навчальних закладів;
- особи, які мають диплом з відзнакою;
- особи, які працюють або доглядають дітей з вадами.
- особи, які мають професійний стаж за обраною спеціальністю;
- особи, які мають направлення або клопотання з відділу освіти;
- особи, яким надано таке право за рішенням Приймальної комісії

6. ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ДО УНІВЕРСИТЕТ

6.1. Зарахування абітурієнтів на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю: «Корекційна освіта (за нозологіями)»  до Університету проводиться на конкурсній основі окремо для кожної спеціальності за результатами сформованого рейтингу на підставі середнього балу з додатку до диплома.

6.2. За результатами рейтингу та відповідно до рішення Приймальної комісії видається наказ про зарахування абітурієнтів на навчання.

6.3. Слухачі, зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, зобов’язані укласти договір(контракт) з університетом.

Погоджено:

 Перший проректор з організації

навчально-виховної роботи  і економіки                                     О.С.Падалка

Директор Інституту

корекційної педагогіки та психології                                            В.М. Синьов

Відповідальний секретар

приймальної комісії

НПУ імені М.П. Драгоманова                                                      Т.О. Олефіренко

Начальник юридичного відділу                                                   Т.І. Сабадош   

   

Login Form  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ