Інформаційний лист!

Details
Parent Category: Освітні послуги
Created on Tuesday, 16 June 2015 13:32
Last Updated on Tuesday, 16 June 2015 13:32
Published on Tuesday, 16 June 2015 13:32

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова

Інститут корекційної педагогіки та психології

Навчально-методичний центр освітньої інтеграції

Дніпропетровський навчально-реабілітаційний центр "шанс"

Дніпропетровської обласної ради

Шановні колеги!

Запрошуємо  Вас взяти участь у роботі І Міжнародної науково-практичної конференції «Професійно-трудове навчання осіб з інтелектуальними порушеннями як засіб їх соціалізації», що проходитиме 13-15 жовтня 2015 р. в. м. Дніпропетровську на базі Дніпропетровського навчально-реабілітаційного центру "Шанс" Дніпропетровської обласної ради.

До участі у роботі конференції запрошуються представники обласних управлінь освіти і науки, методисти обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, директори спеціальних шкіл для осіб з порушеннями розумового розвитку, педагоги-практики,  викладачі вищих навчальних закладів, науковці (по 2 представники від кожної області).

Тематичні напрями роботи конференції:

Робочі мови конференції: українська, російська.

Для участі у конференції просимо Вас:

- до 10 вересня 2015 р. заповнити реєстраційну форму учасника конференції  за цим посиланням (перевірено уGoogleChrome) чи на сайті:www.ikpp.npu.edu.ua  у розділі «Освітні послуги» – «Аспіранту».

- до  15 вересня надіслати текст статті на електронну адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">viktor.gladush@i.ua__з поміткою у темі листа «Конференція-Дніпропетровськ».

Матеріали конференції у формі статей будуть опубліковані у «Науковому часописі НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія».

Публікація матеріалів БЕЗКОШТОВНА.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. Вимоги до оформлення тексту:

1.         Матеріали статті в електронному варіанті формату *.doc пересилаються на електронну адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">viktor.gladush@i.uaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 Назва документу відповідає прізвищу автора/авторів (наприклад, «Базима.doc», «Шеремет_Базима.doc»). В темі листа, залежно від того, у якому розділі планується розміщення статті, зазначається: «Науковий часопис. Корекційна педагогіка» або «Науковий часопис. Спеціальна психологія».

2.         Обсяг статті – від 10-12 сторінок друкованого тексту (без нумерації сторінок).

3.         Розмір аркушу – А-4, тип шрифту: Times New Roman; розмір шрифту – 14 (розмір шрифту при оформленні використаної літератури, анотацій та ключових слів – 12); міжрядковий інтервал – 1,5 (міжрядковий інтервал при оформленні використаної літератури, анотацій та ключових слів – 1), вирівнювання по ширині, абзац – 1,25 мм.

4.         Параметри сторінки – по 2,0 см з усіх сторін.

5.         Виклад матеріалу статті має відповідати п.3 Постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» від 15 січня 2003р. № 7 – 05/1.

6. Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитати, де перша цифра – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга – номер сторінки (наприклад: [1, с.14]).

2. Вимоги до набору тексту:

 1. Вимкнути функцію «перенос».
 2. Вимкнути функцію «нумерація сторінок».
 3. Відступ першого рядку кожного абзацу робиться автоматично через меню Microsoft Word (Формат – Абзац – виступ на першій сторінці – 1,25 мм ).
 4. Відстань між словами – не більше 1 пропуску; зайві пропуски між словами небажані.
 5. Використовувати дефіс «-», який не відділяється пропусками та тире «–», яке відділяється з обох сторін пропусками відповідно до тексту.
 6. Схеми формуються за допомогою функції «Групування об’єктів».
 7. Виділення кольором і кольорові малюнки та графіки небажані (друк чорно-білий).
 8. Бібліографічний показник УДК: без абзацного відступу, жирний шрифт (ліворуч).
 9. Прізвище та ініціали автора / авторів: жирний шрифт, курсив (праворуч).
 10. Назва статті (мовою написання статті): великі літери, жирний шрифт (по центру).
 11. Анотація статті (без слова «анотація») та ключові слова (розпочинаються словосполученням «Ключові слова:»; курсив), українською мовою. Вимоги до написання анотації: інформативність (анотація не повинна містити загальні слова), оригінальність (анотація англійською мовою не повинна бути калькою українського варіанту), змістовність (анотація має відображати загальний зміст статті і результати дослідження), структурність (анотація повинна відбивати логіку опису результатів статті), якість (переклад на російську та англійську мови має бути якісним), компактність (800-1000 друкованих знаків) (Див. зразок).
 12. Текст статті повинен мати у своїй структурі такі елементи, як: постановка проблеми, аналіз досліджень і публікацій, мета статті, виклад матеріалу дослідження, висновки, перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. Зазначені елементи представляються стилістично, але графічно виділяти їх не обов’язково.
 13. Використана література (з двокрапкою, по центру): жирний шрифт. Бібліографічні джерела подаються за списком, без відокремлення абзацем; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом. Використана література оформлюється мовою першоджерела та транслітерацією – посилання на транслітераційний переклад в онлайн режимі http://translit.ru/. (Див. зразок).
 14. Анотації статті (без слова «анотація») та ключові слова (розпочинаються словосполученням «Ключові слова:»; курсив), російською та англійською мовами. Перед кожною анотацією жирним шрифтом зазначається прізвище та ініціали автора, назва статті (мовою, якою написана анотація). Вимоги до написання анотації: інформативність (анотація не повинна містити загальні слова), оригінальність (анотація англійською мовою не повинна бути калькою українського варіанту), змістовність (анотація має відображати загальний зміст статті і результати дослідження), структурність (анотація повинна відбивати логіку опису результатів статті), якість (переклад на російську та англійську мови має бути якісним), компактність ((800-1000 друкованих знаків) (Див. зразок).
 15. Супровідна сторінка (не оплачується): відомості про автора / авторів подаються без скорочень (прізвище, ім’я, по батькові, наукове звання, посада, місце роботи, адреса, телефон, e-mail (Див. зразок).

3. Вимоги до змісту тексту (Див. зразок):

Обов’язковою умовою є наявність рецензії на статтю провідного фахівця (доктора педагогічних або психологічних наук, професора) з підписом і печаткою. У кінці статті обов'язково вказуються дата надходження статті до редакції, дата прийняття статті до друку (визначає редакційна колегія) і рецензент (Див. зразок).

Одним листом на електронну адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">viktor.gladush@i.uaнадсилаються 2 документи:

Перед відправленням листа, перевірте, будь ласка, чи відповідає оформлення статті зразку.

У разі повторного відправлення листа, перевірте, будь ласка, чи вказана тема листа і чи прикріплено 2 документи (стаття та відомості про автора, рецензія).

Редколегія залишає за собою право відмовити авторові в публікації статті, яка не відповідає редакційним вимогам.

Контакти для довідок:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">viktor.gladush@i.ua– електронна пошта;


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

удк: 376.36:81’23

 

шеремет м.к.

ПІДГОТОВКА КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ В УКРАЇНІ

У статті розглядається проблема модернізації і підготовки кваліфікованих спеціалістів у галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології для роботи в нових умовах спеціальної освітньої системи. Здійснено аналіз становлення системи корекційної освіти в Україні в історичному аспекті. Проаналізовано забезпечення диференційованого навчання дітей різних категорій в межах національної державної системи. Зазначено, що в Україні Інститут корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова готує фахівців для роботи з дітьми за різними нозологіями, в тому числі і спеціалістів зі спеціальної психології (за нозологіями), з ортопедагогіки, вчителів інклюзивної освіти, фахівців для роботи з дітьми різного рівня інтелектуального розвитку та раннім дитячим аутизмом, консультантів для ПМПК. Обгрутована необхідність виваженої послідовної трансформації системи освіти на різних рівнях. Визначені основні напрямки удосконалення (реформування) корекційної освіти та виявлені причини кризовості освіти осіб з особливими освітніми потребами. Намічено основні тенденції процесу розвитку корекційної освіти загалом і для Інституту корекційної педагогіки та психології зокрема.

Ключові слова: корекційна освіта, реформування корекційної освіти, Інститут корекційної педагогіки та психології, комплексне порушення розвитку.

Текст статті.

Текст статті.

Текст статті.

Текст статті.

Використана література

1. Выготский Л.С. Развитие устной речи / Л.С.Выготский // Собр.соч.: В.6 т. – М.: Просвещение, 1982. – Т.3. – с.164-176.

2. Дефектологічний словник: навчальний посібник / В.І.Бондар, В.М.Синьов /За редакцією В. І. Бондаря, В. М. Синьова. – К.: «МП Леся», 2011. – 528 с.

References

1. Vygotskiy L.S. Razvitiye ustnoy rechi / L.S.Vygotskiy // Sobr.soch.: V 6 t. – M.: Prosveshcheniye, 1982. – Т.3. – s.164-176.

2. Defektolohichny slovnyk: navchalny posibnyk / V.I.Bondar, V.M.Synov / Za redaktsiyeyu V.I.Bondarya, V.M.Synova. – K.: «MP Lesya», 2011. – 528 s.

Шеремет М.К. Подготовка коррекционных педагогов в Украине

В статье рассматривается проблема модернизации и подготовки квалифицированных специалистов в области коррекционной педагогики и специальной психологии для работы в новых условиях специальной образовательной системы. Осуществлен анализ становления системы коррекционного образования в Украине в историческом аспекте. Проанализировано обеспечение дифференцированного обучения детей различных категорий в рамках национальной государственной системы. Отмечено, что в Украине Институт коррекционной педагогики и психологии Национального педагогического университета имени М.П.Драгоманова готовит специалистов для работы с детьми по разным нозологиям, в том числе и специалистов по специальной психологии (по нозологиям), по ортопедагогике, учителей инклюзивного образования, специалистов для работы с детьми разного уровня интеллектуального развития и ранним детским аутизмом, консультантов для ПМПК. Обоснована необходимость взвешенной последовательной трансформации системы образования на разных уровнях. Определены основные направления совершенствования (реформирования) коррекционного образования и выявлены причины кризисности образования лиц с особыми образовательными потребностями. Намечено основные тенденции процесса развития коррекционного образования в целом и для Института коррекционной педагогики и психологии в частности.

Ключевые слова: коррекционное образование, реформирование коррекционного образования, Институт коррекционной педагогики и психологии, комплексное нарушение развития.

Sheremet M.K. Professional training for special pedagogues in Ukraine

The article examines the issue of enhancement and training of qualified professional staff in the field of special education and psychology who will work under new conditions of the special educational system. It presents analysis of the special education system development in Ukraine from historical perspective. The article analyses sufficiency of the differentiated education for children with different disabilities in the framework of the national state educational system.  It  points out that the Institute of Correctional Pedagogy and Psychology of the National Pedagogical Dragomanov University trains educational staff to work with children of different nosology, including experts in special psychology (according to nosologies), orthopedagogics, teachers for inclusive educational settings, teachers trained to educate children with varying levels of learning abilities and autistic disorders, consultants for PMPC. It substantiates necessity for weighed and consistent transformation of the educational system at different levels. The author defines main directions for improvement (reformation) of the special education and names the factors causing critical state of education for individuals with special educational needs. Major tendencies in special education development are mapped, both in general and for the Institute of Correctional Pedagogy and Psychology in particular. 

Key words: special education, special education reform, Institute of Correctional Pedagogy and Psychology, multiple disabilities.

Стаття надійшла до редакції 10.04.2015 р.

Статтю прийнято до друку 20.04. 2015 р.

Рецензент: д.п.н., акад. Синьов В.М.


Супровідна сторінка до статті

Шеремет Марія Купріянівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Київ, Україна) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Контактний телефон: (8-044) 486-80-38