Анотація навчальної дисципліни

Деталі

(за вибором студента)

«Міміко-жестове та дактильне мовлення»

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М. Д. Ярмаченка.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни: оволодіння студентами-сурдопедагогами знаннями, уміннями та навичками компетентного і адекватного застосування міміко-жестового та дактильного мовлення.

3. Міждисциплінарні зв’язки: «Сурдопедагогіка», «Сурдопсихологія», «Історія сурдопедагогіки», «Історія сурдопсихології», «Психологія спілкування осіб з порушеннями слуху».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є: озброєння студентів-сурдопедагогів знаннями і навичками, які забезпечували б їм можливість науково вивіреного використання міміко-жестового та дактильного мовлення як одного із специфічних засобів (поряд з усним, писемним мовленням) педагогічного впливу.

5. Основним завданнями вивчення дисципліни є: забезпечити оволодіння студентами-сурдопедагогами знаннями і навичками з адекватного використаня міміко-жестового та дактильного мовлення, з подальшим введенням у практичну діяльність в спеціальних закладах освіти для дітей з порушеннями слуху.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати міміко-жестове та дактильне мовлення як невербальні знакові системи, як основу особливої культури глухих.

Вміти застосовувати навички дактильного спілкування (дактилювання та зчитування) і міміко-жестового спілкування помірного (розмовного) темпу.

адаптивність і комунікабельність, володіння дактильним та міміко-жестовим мовленням як специфічними формами мовлення осіб з вадами слуху.
2.

Знати місце та роль невербального жестового спілкування у соціалізації нечуючих;

Вміти використовувати міміко-жестове мовлення (необхідну мінімальну «жестову» компетенцію) в межах запропонованих тем.

адекватне застосування невербального жестового спілкування в процесі вербальної та невербальної комунікації з особами з вадами слуху з орієнтацією на культуру та менталітет нечуючих.
3.

Знати традиційні методи навчання міміко-жестовому та дактильному мовленню у поєднанні з новими комунікативними технологіями, такими як використання відеосюжетів, ігрових ситуацій, вивчення віршованих та пісенних творів.

Вміти відтворювати та зчитувати у міміко-жестовому та дактильному мовленні різні функції: інформаційну, регулятивну, емоційно-експресивну та ін.

володіння усталеною науковою термінологією і наявність базових знань фактичного матеріалу та наявність знань психологічних особливостей нечуючих в межах володіння специфічними невербальними формами спілкування.

7. Короткий зміст дисципліни.

Дактилологія як специфічний засіб комунікації. Класифікація міміко-жестового та дактильного мовлення. Правила дактилювання. Топоніміка дактильного мовлення.Методики вивчення дактилем.Зародження та розвиток міміко-жестового та дактильного мовлення.Структура, функції міміко-жестового та дактильного мовлення в комунікативній діяльності нечуючих осіб. Міміко-жестове мовлення як знакова характеристика. Українське міміко-жестове мовлення. Структура та система міміко-жестового мовлення глухих.Особливості міміко-жестового мовлення осіб з вадами слуху.Структура міміко-жестового мовлення.Структура і специфіка функціонування міміко-жестового мовлення.Системне порівняння міміко-жестового мовлення та української вербальної мови.Будова речення в міміко-жестовому мовленні.Сурдопереклад як складова сурдопедагогічної діяльності. Сурдопереклад в структурі навчальної діяльності.Сурдопереклад в мікросоціумі осіб з порушеннями слуху.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом ______3___________

Кількість кредитів ECTS_____3______ Кількість годин ____90__________

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції - год. - год.
Семінарські заняття - год. - год.
Практичні заняття - год. - год.
Лабораторні заняття - год. 12 год.
Самостійна робота - год. 78 год.

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Краєвський Р.Г. Мова жестів глухих/ Р.Г. Краєвський. – К.: Рад. школа, 1964. – 220 с.

2. Мимико-жестикулярная речь // под ред. Неплюй М.И., сост. Иванюшева Н.В. – К. : Изд-во «Реклама», 1969. – 292 с.

3. Учебное пособие по мимике // сост. И.А. Сапожников, Т.Г. Филянина. – К. : тип. УПП-3 УТОГ, 1971. – 282 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, ущільнене опитування, співбесіда; опорний конспект, план-проспект, модульне письмове тестування, реферат, доповідь, інтерпретація дактильної абетки, створення жестового блока з основних тем.

Форма підсумкового контролю: підсумкове письмове тестування, відтворення тексту, віршу, пісні в жестовому виконанні, залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Соціально правове забезпечення інвалідів по слуху»

 

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М. Д. Ярмаченка.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни: вивчення становлення державної законодавчої та нормативно-правової бази з соціально правового захисту осіб з вадами слуху в Україні.

3. Міждисциплінарні зв’язки: «Сурдопедагогіка», «Сурдопсихологія», «Соціальна психологія осіб з вадами слуху».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є: ознайомлення студентів із діючою законодавчою та нормативно правовою базою в державі, з системою соціально-правового захисту дітей-інвалідів України.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є: вивчення основних положень законів і постанов України щодо соціального забезпечення; аналіз міжнародних нормативно правових документів, всесвітніх стандартів соціального захисту інвалідів з вадами слуху.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: спеціальну термінологію.

Вміти: аналізувати та пояснювати конституційно-правові відносини політичного, економічного характеру та ті, що стосуються правового статусу людини і громадянства

володіння конституційними засадами нормативно-правової культури.
2.

Знати: нормативно-правову базу України ;

Вміти: аналізувати та пояснювати організацію та діяльність державного апарату України та органів місцевого самоврядування.

володіння основами конституційного права вУкраїні, його демократичними засадами, функціонування норматично правової бази.
3.

Знати: соціально-правове забезпечення дітей з вадами слуху;

Вміти: аналізувати сучасну нормативно правову базу спеціальної освіти.

володіння особливостями оперування нормативно- правовими засадами корекційної освіти дітей з вадами слуху в Україні

7. Короткий зміст дисципліни.

        Міжнародні нормативно-правові документи: декларації, конвенції. Історія соціально-правового захисту дітей-інвалідів в Україні. Створення нормативно-правових засад корекційної освіти дітей з вадами слуху в Україні. Шляхи та засоби соціальної реабілітації осіб з вадами слуху. Медико-соціальні аспекти захисту інвалідів в Україні. Зміст соціального захисту дітей інвалідів в Україні. Зміст організації правової допомоги дітям інвалідам в Україні.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом ______8___________

Кількість кредитів ECTS_____3______ Кількість годин ____90__________

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 22 год. 8 год.
Семінарські заняття 6 год. 4 год.
Практичні заняття - год. - год.
Лабораторні заняття 8 год. - год.
Самостійна робота 54 год. 78 год.

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Закон України «Про освіту» (1991р.).

2. Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам» (16 листодавда 2016 року).

3. Міжнродна конвенція ООН про права дитини (1889 р.).

4. Конвенція про права інвалідів (2006 р.).

5. Конвенція про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів.

6. Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності (Постанова Кабінету Міністрів України віж 3 грудня 2009 року № 1317).

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, ущільнене опитування, співбесіда; опорний конспект, план-проспект, модульне письмове тестування, реферат, доповідь.

Форма підсумкового контролю: підсумкове письмове тестування, залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Сурдопереклад в інклюзивному навчанні»

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М. Д. Ярмаченка.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни: оволодіння студентами-сурдопедагогами адекватними знаннями, уміннями та навичками компетентного застосування міміко-жестового та дактильного мовлення в процесі інклюзивного навчання.

3. Міждисциплінарні зв’язки: «Сурдопедагогіка», «Сурдопсихологія», «Історія сурдопедагогіки», «Історія сурдопсихології», «Психологія спілкування осіб з вадами слуху», «Система інклюзивної освіти».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є: озброєння студентів-сурдопедагогів знаннями і навичками, які забезпечували б їм можливість науково вивіреного використання міміко-жестового та дактильного мовлення як одного із специфічних засобів (поряд з усним, писемним мовленням) педагогічного впливу в процесі інклюзивного навчання.

5. Основним завданнями вивчення дисципліни є: забезпечити оволодіння студентами-сурдопедагогами знаннями і навичками з адекватного використаня міміко-жестового та дактильного мовлення, з подальшим введенням у практичну діяльність в закладах інклюзивної освіти для дітей з порушеннями слуху.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати міміко-жестове та дактильне мовлення як невербальні знакові системи, як основу особливої культури глухих.

Вміти застосовувати навички дактильного спілкування (дактилювання та зчитування) і міміко-жестового спілкування помірного (розмовного) темпу.

адаптивність і комунікабельність, володіння дактильним та міміко-жестовим мовленням як специфічними формами мовлення осіб з вадами слуху.
2.

Знати місце та роль невербального жестового спілкування у соціалізації нечуючих;

Вміти використовувати міміко-жестове мовлення (необхідну мінімальну «жестову» компетенцію) в межах запропонованих тем.

адекватне застосування невербального жестового спілкування в процесі вербальної та невербальної комунікації з особами з вадами слуху з орієнтацією на культуру та менталітет нечуючих.
3.

Знати традиційні методи навчання міміко-жестовому та дактильному мовленню у поєднанні з новими комунікативними технологіями, такими як використання відеосюжетів, ігрових ситуацій, вивчення віршованих та пісенних творів.

Вміти відтворювати та зчитувати у міміко-жестовому та дактильному мовленні різні функції: інформаційну, регулятивну, емоційно-експресивну та ін.

володіння усталеною науковою термінологією і наявність базових знань фактичного матеріалу та наявність знань психологічних особливостей нечуючих в межах володіння специфічними невербальними формами спілкування.

7. Короткий зміст дисципліни.

Дактильне мовлення в процесі інклюзивного навчання. Дактилологія як специфічний засіб комунікації. Зародження та розвиток дактилології у світі (історичний аспект). Структура, функції української дактилології в процесі інклюзивного навчання. Види дактильних абеток світу. Структура та топоніміка дактильного мовлення. Правила дактилювання. Міміко-жестове мовлення та сурдопереклад в процесі інклюзивного навчання. Кінетичні форми вербальної та невербальної комунікації. Структура та система українського міміко-жестового мовлення. Виникнення міміко-жестового мовлення як невербальної системи спілкування. Різновиди, особливості, структура, специфіка функціонування та класифікація міміко-жестового мовлення осіб з порушеннями слуху. Системне порівняння міміко-жестового мовлення та української вербальної мови. Характеристика жестів та міміко-жестового мовлення. Будова речення в міміко-жестовому мовленні. Сурдопереклад як складова сурдопедагогічної діяльності. Сурдопереклад в процесі інклюзивного навчання. Види, мета, характерні особливості та умови здійснення сурдоперекладу в інклюзивній освіті. Сурдопереклад в структурі навчальної діяльності: спеціальна та інклюзивна освіта. Проблема використання сурдоперекладу в усіх сферах суспільного життя осіб з порушеннями слуху.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом ______3___________

Кількість кредитів ECTS_____3______ Кількість годин ____90__________

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції - год. 8 год.
Семінарські заняття - год. - год.
Практичні заняття - год. - год.
Лабораторні заняття - год. 4 год.
Самостійна робота - год. 78 год.

9. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Краєвський Р.Г. Мова жестів глухих / Р.Г. Краєвський. – К. : Рад. школа, 1964. – 220 с.

2. Зайцева Г.Л. Жест и слово. Научные и методические статьи / И.А. Егорова, А.А.Комарова, Н.А.Чаушьян. – М., 2006. – 632 с.

3. Мимико-жестикулярная речь // под ред. Неплюй М.И., сост. Иванюшева Н.В. – К. : Изд-во «Реклама», 1969. – 292 с.

4. Учебное пособие по мимике // сост. И.А. Сапожников, Т.Г. Филянина. – К. : тип. УПП-3 УТОГ, 1971. – 282 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, ущільнене опитування, співбесіда; опорний конспект, план-проспект, модульне письмове тестування, реферат, доповідь, інтерпретація дактильної абетки, створення жестового блока з основних тем.

Форма підсумкового контролю: підсумкове письмове тестування, відтворення тексту, віршу, пісні в жестовому виконанні, залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Сурдопереклад в інклюзивному навчанні»

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М. Д. Ярмаченка.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни: оволодіння студентами-сурдопедагогами адекватними знаннями, уміннями та навичками компетентного застосування міміко-жестового та дактильного мовлення в процесі інклюзивного навчання.

3. Міждисциплінарні зв’язки: «Сурдопедагогіка», «Сурдопсихологія», «Історія сурдопедагогіки», «Історія сурдопсихології», «Психологія спілкування осіб з вадами слуху», «Система інклюзивної освіти».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є: озброєння студентів-сурдопедагогів знаннями і навичками, які забезпечували б їм можливість науково вивіреного використання міміко-жестового та дактильного мовлення як одного із специфічних засобів (поряд з усним, писемним мовленням) педагогічного впливу в процесі інклюзивного навчання.

5. Основним завданнями вивчення дисципліни є: забезпечити оволодіння студентами-сурдопедагогами знаннями і навичками з адекватного використаня міміко-жестового та дактильного мовлення, з подальшим введенням у практичну діяльність в закладах інклюзивної освіти для дітей з порушеннями слуху.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати міміко-жестове та дактильне мовлення як невербальні знакові системи, як основу особливої культури глухих.

Вміти застосовувати навички дактильного спілкування (дактилювання та зчитування) і міміко-жестового спілкування помірного (розмовного) темпу.

адаптивність і комунікабельність, володіння дактильним та міміко-жестовим мовленням як специфічними формами мовлення осіб з вадами слуху.
2.

Знати місце та роль невербального жестового спілкування у соціалізації нечуючих;

Вміти використовувати міміко-жестове мовлення (необхідну мінімальну «жестову» компетенцію) в межах запропонованих тем.

адекватне застосування невербального жестового спілкування в процесі вербальної та невербальної комунікації з особами з вадами слуху з орієнтацією на культуру та менталітет нечуючих.
3.

Знати традиційні методи навчання міміко-жестовому та дактильному мовленню у поєднанні з новими комунікативними технологіями, такими як використання відеосюжетів, ігрових ситуацій, вивчення віршованих та пісенних творів.

Вміти відтворювати та зчитувати у міміко-жестовому та дактильному мовленні різні функції: інформаційну, регулятивну, емоційно-експресивну та ін.

володіння усталеною науковою термінологією і наявність базових знань фактичного матеріалу та наявність знань психологічних особливостей нечуючих в межах володіння специфічними невербальними формами спілкування.

7. Короткий зміст дисципліни.

Дактильне мовлення в процесі інклюзивного навчання. Дактилологія як специфічний засіб комунікації. Зародження та розвиток дактилології у світі (історичний аспект). Структура, функції української дактилології в процесі інклюзивного навчання. Види дактильних абеток світу. Структура та топоніміка дактильного мовлення. Правила дактилювання. Міміко-жестове мовлення та сурдопереклад в процесі інклюзивного навчання. Кінетичні форми вербальної та невербальної комунікації. Структура та система українського міміко-жестового мовлення. Виникнення міміко-жестового мовлення як невербальної системи спілкування. Різновиди, особливості, структура, специфіка функціонування та класифікація міміко-жестового мовлення осіб з порушеннями слуху. Системне порівняння міміко-жестового мовлення та української вербальної мови. Характеристика жестів та міміко-жестового мовлення. Будова речення в міміко-жестовому мовленні. Сурдопереклад як складова сурдопедагогічної діяльності. Сурдопереклад в процесі інклюзивного навчання. Види, мета, характерні особливості та умови здійснення сурдоперекладу в інклюзивній освіті. Сурдопереклад в структурі навчальної діяльності: спеціальна та інклюзивна освіта. Проблема використання сурдоперекладу в усіх сферах суспільного життя осіб з порушеннями слуху.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом ______3___________

Кількість кредитів ECTS_____3______ Кількість годин ____90__________

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції - год. 8 год.
Семінарські заняття - год. - год.
Практичні заняття - год. - год.
Лабораторні заняття - год. 4 год.
Самостійна робота - год. 78 год.

9. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Краєвський Р.Г. Мова жестів глухих / Р.Г. Краєвський. – К. : Рад. школа, 1964. – 220 с.

2. Зайцева Г.Л. Жест и слово. Научные и методические статьи / И.А. Егорова, А.А.Комарова, Н.А.Чаушьян. – М., 2006. – 632 с.

3. Мимико-жестикулярная речь // под ред. Неплюй М.И., сост. Иванюшева Н.В. – К. : Изд-во «Реклама», 1969. – 292 с.

4. Учебное пособие по мимике // сост. И.А. Сапожников, Т.Г. Филянина. – К. : тип. УПП-3 УТОГ, 1971. – 282 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, ущільнене опитування, співбесіда; опорний конспект, план-проспект, модульне письмове тестування, реферат, доповідь, інтерпретація дактильної абетки, створення жестового блока з основних тем.

Форма підсумкового контролю: підсумкове письмове тестування, відтворення тексту, віршу, пісні в жестовому виконанні, залік.

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 366 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ