Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Інструментальні та нетрадиційні технології в логопедії»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Інструментальні та нетрадиційні технології в логопедії»

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра логопедії

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – теоретичні і практичні основи інструментальних та нетрадиційних технології в логопедії

3. Міждисциплінарні зв’язки з анатомією та фізіологією, невропатологією, анатомією органів ЛОР, стоматологією, ортодонтією, загальною, віковою та спеціальною психологією, логопедією, іншими галузями корекційної педагогіки тощо.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є формування систематизованих знань та практичних вмінь застосування інструментальних та нетрадиційних технології в логопедичній практиці.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є

  • ознайомлення студентів з теоретичними основами інструментальних та нетрадиційних технології;
  • формування навичок володіння методами, прийомами та засобами інструментальних та нетрадиційних технології в логопедії,
  • розвиток професійно-особистісних якостей учителя-логопеда;
  • формування умінь вирішення конфліктних ситуацій.

6.Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1. теоретичні основи інструментальних та нетрадиційних технології.
  • Знати:
анатомо-фізологічні особливості систем периферичного мовленнєвого апарату та фізіологію функціонування цих систем у нормі та при патологічних станах; особливості проведення діагностичного процесу при різних мовленнєвих порушеннях, а також різні психолого-педагогічні підходи корекції порушеного мовленнєвого розвитку з урахуваням вікових особливостей та особливостей порушеного психо-фізичного розвитку.

КСО 01, КСО 02, КСО 03, КСО 04, КСО 05, КСО 06, КСО 07, КСО 08, КСО 09,

КЗН 1, КЗН4, КЗН 5;

КІ–1, КІ–2, КІ–3, КІ–4, КІ - 5,

КЗП–11, КЗП–12, КЗП–18 КЗП–19;

КПС–12

2.методи та прийоми діагностики й корекції суміжних наук
  • Вміти
володіти практичними навичками здійснення різних видів діагностико-корекційного впливу за допомогою відповідних педагогічних методик..

КСО 01, КСО 02, КСО 03, КСО 04, КСО 05, КСО 06, КСО 07, КСО 08, КСО 09,

КЗН 1, КЗН4, КЗН 5;

КІ–1, КІ–2, КІ–3, КІ–4, КІ - 5,

КЗП–11, КЗП–12, КЗП–18 КЗП–19;

КПС–12

7. Короткий зміст дисципліни.

Перебуваючи на кордоні дотику педагогіки, психології та медицини, логопедія використовує в своїй практиці, адаптуючи до своїх потреб, найбільш ефективні, не традиційні для неї методи та прийоми діагностики та корекції суміжних наук, що допомагають оптимізувати роботу вчителя - логопеда.

Інноваційні технології в логопедичної практиці - це доповнення до загальноприйнятих, перевіреним часом технологій :

- технології діагностики:

*методи діагностики слуху з використанням спеціального обладнання (аудіограма\мовленнєва аудіометрія)

- корекціно-розвиваючі технології

- технологія звукопостановкі (логопедичні зонди\зондозамінники; вібраційні стимулятори)

- стомато-ортодонтичні техніки ( вестибулярні пластинки; трейнери для губ; стабілізатори; обтуратори тощо);

- техніки міогімнастики ;

- технологія формування мовленнєвого дихання у осіб з первинною неврологічною патологією.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 3

Кількість кредитів ECTS– 3. Кількість годин – 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 8
Семінарські заняття    
Практичні заняття 6  
Лабораторні заняття 8 4
Самостійна робота 68 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

Базова:

1. Апаратно-програмний методичний комплекс з корекційно-розвитковою програмою «ЖИВИЙ ЗВУК». Інструктивно-методичний посібник/ВВ.Засенко, А.А. Колупаєва, Б.С.Мороз, В.П.Овсяник, К.В.Луцько,Т.В.Богданович,В.О.Конюшняк;К.: видавець О.Т.Ростунов, 2011. – 286 с.

2. Белякова Л. І. Логопедія. Дизартрія. / Л. І.Белякова, Н. Н.Волоськовиє - М.: Гуманитар. вид. центр ВЛАДОС, 2009.

3. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і мметодика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах: підручник / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш; за ред. А.М. Богуш. – Вид. 2-ге, доповнене. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. – 704с.

4. Болоба В. М. Логопедична скринька / В. М. Болоба. Тернопіль: Мандрівець, 2015. – 139 с.

5. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика : Учеб. для студ. высш. учеб, заведений. - М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 272 с.

6. Гоголева М. Ю. Логоритмика в детском саду: методическое пособие/ М.Ю. Гоголева. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 120 с.

7. Дара С. Корекційні заняття з логопедії у дошкільних закладах. Частина перша. / С. Дара Тернопіль: Мандрівець, 2017. – 335 с.

8. Дара С. Корекційні заняття з логопедії у дошкільних закладах. Частина друга. / С Дара Тернопіль: Мандрівець, 2017. – 197 с.

9. Клезович О. В. Музыкальные игры и упражнения для развития и коррекции речи детей: пособие для дефектологов, музык. рук. и воспитателей/Авт.-сост. О.В.Клезович. — Мн.: Аверсэв, 2005. —152 с.

10. Логопедія. Підручник. За ред. М. К. Шеремет. - К.:Видавничий Дім «Слово», 2010. – 376 с.

11. Новиковская О. А. Логоритмика: для дошкольников в играх и упражнениях: практ. пособие для пед. и родителей/ О. А. Новиковская. - Санкт- Петербург: Корона принт, 2005. - 272 с.

12.Соботович Є.Ф.Вибрані праці з логопедії. / Укл. В.В.Тищенко, Є.Ю.Линдіна. – К. «Видавничий дім Дмитра Бураго», 2015. – 308 с.

13. Хрестоматія    з              логопедії:            Навчальний        посібник               /              М. К. Шеремет, І. В. Мартиненко– К., 2006. – 360 с.

Додаткова:

14. Актуальні проблеми сучасної логопедії: матеріали конференції. – К. РВЦ КПДЮ, 2007. – 95 с.

15. Бабушкина Р. Л., Кислякова О. М. Логопедическая ритмика: Методика работы с дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи / Под ред. Г. А. Волковой. - СПб.: КАРО, 2005. – 176 с.

16. Визель Т.Г. Коррекция заикания у детей / Т.Г.Визель. – М.: АСТ, 2009. – 222 с.

17. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование детей 2-4 лет: методическое пособие. – М., 2005. – 128 с.

18. Гомля В., Федорович Л. Артикуляцiйна гiмнастика. Методичнi рекомендацiТ для логопедiв, учителiв i вихователiв загальноосвiтнiх i спецiальних навчальних закладiв / За наук. ред. Л. Федорович. – Кременчук: Християнська Зоря, 2008. – 74 с. (Методичний комплекс логопедапрактика).

19. Довідник учителя-логопеда / Авт.-упор. Лупінович С.М. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 112 с.

20. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: конспекты занятий. – М., 2005. – 96 с.

21. Програми з логоритмiки для спецiальних загальноосвiтнiх шкiл-iнтернатiв для дiтей iз важкими порушеннями мовлення (1-4 класи). – Донецьк, 2007.

22. Руденко В. И. Логопедия. Практическое пособие для логопедов, студентов и родителей / В. И. Руденко. – Изд. 4-е. – Ростов н/д: Феникс, 2006. – 288 с.

23. Федорович Л.О. Формування правильної вимови у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Методичні рекомендації та дидактичні матеріали для логопедів шкіл і дитячих садків, учителів і вихователів загальноосвітніх і спеціальних освітніх закладів та батьків. – Кременчук: Християнська Зоря, 2011. – 348с.

10. Система оцінювання:

усний (поточний та підсумковий) контроль:

– опитування, виступ, ділова гра, доповідь, дискусія;

письмовий (поточний та підсумковий) контроль:

– тести, самостійні письмові роботи, контрольні роботи,

самоконтроль студентів: самоперевірка, взаємоперевірка.

Форма підсумкового контролю – залік

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 266 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ