Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Логопедичний масаж»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Логопедичний масаж»

 

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра логопедії.

2. Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи, зміст, методи, різновиди і прийоми логопедичного масажу осіб з порушеннями мовлення.

3.Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна пов'язана з медициною, невропатологією, лікувальною фізкультурою, анатомією, фізіологією людини, логопедією, педагогікою, спеціальною педагогікою та психологією, неврологічними основами логопедії, гігієною дітей та підлітків в системі корекційної роботи, загальним масажем.

4.Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із різновидами та прийомами подолання патологічної симптоматики в периферичному відділі мовленнєвого апарату.

5.Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомити студентів з основними прийомами логопедичного масажу;

- актуалізувати знання студнтів з основ анатомії та фізіології людини;

- ознайомити з умовамиправильної організації та проведення логопедичного масажу в корекційній роботі логопеда;

- принципами підбору основних засобів реабілітації при різних мовленнєвих порушеннях;

- ознайомити студентів із різними видами та прийомами масажу в залежності від мовленнєвих порушень у дітей.

6.Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: наукові основи   теоретико-методичних основ: предмет, завдання, методичні основи курсу, форми, засоби, методи і прийоми логопедичного масажу; принципи організації, навчально-методичного забезпечення та механізми практичної роботи з особами, які мають порушення мовленнєвого розвитку;

Вміти: застосовувати   теоретичні   знання   на практиці, планувати навчальну, корекційної-розвивальну та ігрову діяльність з дітьми з ПМР; орієнтуватися у методичній літературі;

КІ 1, КЗП–3, КЗП–9, КПС 9, КЗН 5, КПС–10
2.

Знати:анатомію та фізіологію людини; особливості моторних функцій дітей з ПМР; розвиток моторних функцій у дітей з нормальним мовленнєвим розвитком та у дітей з різними мовленнєвими порушеннями.

Вміти: самостійно обстежувати артикуляційний апарат у дітей та дорослих, формувати знання з проведення різних вправ артикуляційного апарату та вірно добирати прийоми масажу у роботі з дітьми з ПМР.

КСО 03,КІ 1, КЗП-3,КЗП-4, КЗП-9, КПС 9, КСО 09, КПС–10,
3.

Знати: різні методики застосування з логомасажу у роботі з дітьми з ПМР; навчити артикуляційним вправам та прийомам масажу у роботі з дітьми з різними мовленнєвими порушеннями.

Вміти:визначати рівень фізичного та мовленнєвого розвитку дитини шляхом обстеження; самостійно підбирати комплекс вправ, прийомів та ігор для подолання патологічних процесів у артикуляційному апараті людини; правильно застосовувати комплекс прийомів логопедичного масажу на різних етапах корекційної роботи із основними категоріями дітей із тяжкими порушеннями мовлення.

КІ 1, КПС 9, КЗП-9, КЗП-11, КПС-2, КПС-4, КСО 05, КСО 06, КПС–10

7. Короткий зміст дисципліни.

Визначення поняття логопедичний масаж. Види логопедичного масажу. Фізіологічний вплив логопедичного масажу на артикуляційний апарат. Вимоги до масажованого. Гігієнічні вимоги до проведення логопедичного масажу. Методичні вимоги до логопеда.Показання і протипоказання до застосування логомасажу. Техніка обстеження м'язів язика. Техніка основних прийомів масажу (проглажування, розминання, розтирання, вібрація). Масаж шийно-воротникової зони, обличчя, язика, губ, щік. Методичні вказівки до логомасажу. Етапи логопедичного масажу.Активізуючий масаж язика. Розслаблюючий масаж язика.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 3

Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин – 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 8
Семінарські заняття - -
Практичні заняття 6 -
Лабораторні заняття 8 4
Самостійна робота 68 78

9. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

Базова

1. Архипова Е.Ф. Методы коррекции речевого и психического развития у детей с церебральным параличом в раннем возрасте: Кн. Для логопеда, воспитателя, родителей детей с ДЦП. – М., 1997.

2. Белая Н.А. Массаж лечебный и оздоровительный. – М., 1998.

3. Блыскина И.В., Ковшиков В.А. Массаж в коррекции артикуляторных расстройств. – СПб., 1995.

4. Блыскина И.В. Логопедический массаж. Методическое пособие. – СПб., 2004.

5. Бортфельд С.А., Рогачева Е.И. Лечебная физическая культура и массажпри детском церебральном параличе. – Л., 1986.

6. Васичкин В.И. Сегментарный массаж. – СПб., 1997.

7. Вербов А.Ф. Лечебный массаж. – М., 1997.

8. Глезер О.Н., Далихо В.А. Сегментарный массаж. – М., 1965.

9. Гольдблат Ю.В. Точечный и линейный массаж в неврологии. – Л., 1989.

10.Грос Н.А. Физическая реабилитация детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. – М., 2000.

11. Дунаев Н.В. Основы и частные методики рефлекторно-сегментарного массажа при различных заболеваниях. – М., 1985.

12. Дедюхина Г.В., Могучая Л.Д., Янышина Т.А. Логопедический массаж и лечебная физкультура с детьми 3–5 лет, страдающих детским церебральным параличом. – М., 1999.

13. Лувсан Г. Очерки методов восточной рефлексотерапии. – Новоакбарск, 1991.

14. Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. Нарушение речи у детей с церебральным параличом. – М., 1985.

15. Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения: наглядное практическое пособие. – М., 2000.

16. Панченко И.И. Дизартрические и анартрические расстройства речи у детей с церебральными параличами и особенности логопедической работы с ними. – М., 1974.

17. Репина З.А., Балахонов А.О. О проведении массажа мягкого неба с помощью тренажера // Дефектология. – 1992. – № 5–6.

18. Рогачева Е.И., Лаврова М.С. Лечебная физкультура и массаж при детских церебральных параличах. – Л., 1977.

19. Семенова К.А., Махмудова A.M. Медицинская реабилитация и социальная адаптация больных ДДП. – Ташкент, 1979.

20. Семенова К.А. Лечение двигательных расстройств при детских церебральных параличах. М., – 1976.

21. Скворцов И.А. Методика склеромерного массажа в комплексной терапии спастических форм детских церебральных параличей. – М., 1991.

22. Сухарев В.И. Массаж лечебный. – М., 1970.

23. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. Т.2. – 1990.

24. Тенк Г. Практикум по китайской акупунктуре и точечному массажу для детей. – Таганрог, 1995.

25. Чарели Э.М. Упражнения и массаж по развитию детского голоса. – Свердловск, 1990.

26. Шевцова Е.Е. Артикуляционный массаж при заикании. – М., 2003.

Додаткова

1.Бадалян Л. О., Журба Л. Т., Тимонина О. В. Детские церебральные параличи. - Киев, 1988.

2.Данилова Л. А. Методы коррекции речевого и психического развития у детей с церебральным параличом. - М. , 1977.

3. Ипполитова М. В, Бабенкова Р. Д. , Мастюкова Е. М. Воспитание детей с церебральным параличом и семье. - М. , 1993.

4.Калижнюк Э. С. Психические нарушения при детских церебральных параличах. - М. , 1990.

5.Левченко И. Ю. Этапы коррекции нарушений психики у детей с церебральными параличами: Психологические исследования в практике врачебно-трудовой экспертизы и социально-трудовой реабилитации. - М. , 1989.

6.Мастюкова Е. М. Физическое воспитание детей с церебральным параличом: Младенческий, ранний и дошкольный возраст. - М. , 1991

7. Мастюкова Е. М., Ипполитова М. В. Нарушение речи у детей с церебральным параличом. - М., 1985.

8 Медико-социальная реабилитация больных и инвалидов вследствие детского церебрального паралича: Сб. науч. тр. - М., 1991.

9. Особенности психофизического развития учащихся школ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата/Под ред. Т. В. Власовой. - М.,

1985.

10. Особенности умственного и речевого развития учащихся с церебральным параличом/ Под ред. М. Н. Ипполитовой. - М., 1989.

11. Семенова К. А., Мастюкова Е. В., Смуглин М. Я. Клиника и реабилитационная терапия детей с церебральным параличом. - М. , 1972.

12. Семенова К. А., Махмудов Н. М. Медицинская реабилитация и социальная адаптация больных детским церебральным параличом. - Ташкент, 1979.

13.   Учебно-воспитательный процесс в реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата / Под ред. М. В. Ипполитовой. - М., 1988.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю

Опитування, самостійна робота, модульне тестування, написання доповідей, практичне виконання прийомів масажу.

Форма підсумкового контролю – залік.

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 257 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ