Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Культура педагогічного спілкування корекційного педагога»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Культура педагогічного спілкування корекційного педагога»

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра логопедії

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – теоретичні і практичні основи культури професійно-педагогічного спілкування.

3. Міждисциплінарні зв’язки з мовознавством, сучасною українською літературною мовою, риторикою, культурою та технікою мовлення корекційного педагога, педагогікою і психологією, логопедією, іншими галузями корекційної педагогіки, етикою, естетикою, логікою тощо.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є формування систематизованих знань з теоретичних і практичних основ культури спілкування та розвиток у майбутніх учителів-логопедів компетентності в спілкуванні.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є

 • ознайомлення студентів з теоретичними основами культури спілкування;
 • формування навичок володіння методами, прийомами та засобами педагогічного спілкування, комунікативними уміннями, педагогічним тактом,
 • розвиток професійно-особистісних якостей учителя-логопеда;
 • формування умінь вирішення конфліктних ситуацій.

6.Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1. Педагогічний такт і професійно-педагогічне спілкування.
 • Знати:

-        зміст понять педагогічний такт, професійно-педагогічне спілкування, його особливості, функції, види;

-        структуру педагогічного спілкування, стилі педагогічного спілкування; техніку спілкування,

-        культуру, техніку, риторичні аспекти педагогічного мовлення.

 • Вміти

-    виробити вміння і навички управління власним мовленням і психічним станом,

-    використовувати методи і прийоми словесного впливу, а також і невербального спілкування з учнями, колегами і батьками дітей (жестикуляцію, міміку, поставу тощо);

-    оволодіти риторичними навичками, методами підготовки до виступу.

КСО 01, КСО 02, КСО 03, КСО 04, КСО 05, КСО 06, КСО 07, КСО 08, КСО 09,

КЗН 1, КЗН4, КЗН 5;

КІ–1, КІ–2, КІ–3, КІ–4, КІ - 5,

КЗП–11, КЗП–12, КЗП–18 КЗП–19;

КПС–12

2. Передбачення та вирішення педагогічних конфліктів.
 • Знати :

-        типи, структуру, динаміку конфліктів у педагогічних ситуаціях, шляхи їх розв’язання;

 • Вміти

- аналізувати конфлікти і вибирати ефективні шляхи їх розв’язання.

КСО 01, КСО 02, КСО 03, КСО 04, КСО 05, КСО 06, КСО 07, КСО 08, КСО 09,

КЗН 1, КЗН4, КЗН 5;

КІ–1, КІ–2, КІ–3, КІ–4, КІ - 5,

КЗП–11, КЗП–12, КЗП–18 КЗП–19;

КПС–12

7. Короткий зміст дисципліни.

Поняття педагогічний такт. Поняття професійно-педагогічного спілкування, його особливості, функції, види. Структура педагогічного спілкування. Професійно-педагогічне спілкування як суб’єкт-суб’єктна взаємодія. Стилі педагогічного спілкування. Техніка спілкування.

Поняття про конфлікти у педагогічних ситуаціях. Типологія конфліктів, їх причини і шляхи вирішення. Структура і динаміка педагогічних конфліктів. Поведінка педагога у конфліктних ситуаціях

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 3

Кількість кредитів ECTS– 3. Кількість годин – 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 8
Семінарські заняття    
Практичні заняття 6  
Лабораторні заняття 8 4
Самостійна робота 68 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

 1. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка: [ навчальний посібник для студ. ВНЗ] / В.Ц. Абрамян. – К.: Лібра, 1996. – 224 с.
 2. Батракова С.Н. Основы профессионально-педагогического общения : Учебное пособие / С.Н. Батракова. – Ярославль, 1986. – 80 с.
 3. Волкова Н.П. Педагогіка. Навч. посібник. /Н.П. Волкова. – К.: ВЦ "Академія", 2003. – 616 c.
 4. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: Навч. Посіб/Н.П. Волкова. – К.: ВЦ "Академія", 2006. – 256 с.
 5. Иванчикова Т.В.Речевая компетентность в педагогической деятельности: учебн. Пособие/Т.В. Иванчикова. - М: Флинта., 2010- 224с.
 6. Пінчук Ю.В. Комунікативні якості культури мовлення вчителя-логопеда/Ю.В. Пінчук// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка і спеціальна психологія. Зб. Наук. Праць. Вип.26. -К.: НПУ.- 2014.- С.178-183.
 7. Пінчук Ю.В. Культура професійного мовлення вчителя-логопеда / Ю.В. Пінчук // Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка і спеціальна психологія. Зб. наук. праць. Вип.14. -К.: НПУ.- 2009.- С.44-47.
 8. Пінчук Ю.В. Особливості професійного мовлення вчителя-логопеда / Ю.В. Пінчук // Дефектологія. – 2009.-№2.- С.14-17.
 9. Пінчук Ю.В. Професійно-комунікативна культура вчителя-логопеда/Ю.В. Пінчук, В.В.Кустова.// Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка і спеціальна психологія. Зб. Наук. Праць. Вип.23. -К.: НПУ.- 2013.- С.187-194.
 10. Сальникова О. А. Совершенствование коммуникативной компетенции учителя. Конспекты лекций. Тренинги. М.: Флинта, 2011. - 44 с.
 11. Соснова М. Л. Тренинг коммуникативного мастерства / М. Л. Соснова. - М. : Академ. Проект, 2010. - 265 с.

10. Система оцінювання:

усний (поточний та підсумковий) контроль:

– опитування, виступ, ділова гра, доповідь, дискусія;

письмовий (поточний та підсумковий) контроль:

– тести, самостійні письмові роботи, контрольні роботи,

самоконтроль студентів: самоперевірка, взаємоперевірка.

Форма підсумкового контролю – залік

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 244 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ