Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Основи професіоналізму викладача вищої школи»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Основи професіоналізму викладача вищої школи»

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра логопедії

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – теоретичні і практичні питання професійної діяльності викладача у галузі «Корекційна освіта. Логопедія».

3. Міждисциплінарні зв’язки – педагогіка і психологія, педагогіка і психологія вищої школи, логопедія, педагогічна майстерність, риторика, культура мовлення корекційного педагога, культура педагогічного спілкування корекційного педагога тощо.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у магістрантів-логопедів професійної викладацької компетентності.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення зі змістом і напрямками професійної діяльності викладача, з вимогами до його особистості та педагогічної діяльності, вивчення закономірностей та шляхів професійно-педагогічного зростання, самовдосконалення, зорієнтованих на досягнення педагогічної майстерності та професіоналізму.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1. Розвиток професіоналізму викладача вищої школи.

Знати:

-               сучасні філософські і психологічні засади педагогічної діяльності викладача вищої школи;

-               складові професійної-педагогічного професіоналізму викладача,

-               етапи та рівні становлення професіоналізму викладача вищої школи;

-               засади суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача і студента (етику педагогічної діяльності і мовлення, культуру керування навчально-виховним процесом);

-               особливості педагогічного впливу на особистість, створення ситуації успіху;

-          теорію самоуправління і шляхи професійного самовиховання.

- Вміти

- раціонально планувати педагогічну діяльність, визначати її завдання, створювати для неї умови;

- реалізовувати можливості самоуправління, самовиховання (виробити вміння і навички управління власним психічним станом, мовленням);

- застосовувати методи науково-педагогічного дослідження.

КСО 01, КСО 02, КСО 03, КСО 04, КСО 05, КСО 06, КСО 07, КСО 08, КСО 09,

КЗН 1, КЗН4, КЗН 5;

КІ–1, КІ–2, КІ–3, КІ–4, КІ - 5,

КЗП–11, КЗП–12, КЗП–18 КЗП–19;

КПС–12

2. Становлення професійної компетентності викладача з логопедії.
 • Знати :

-          зміст, структуру і компоненти професійної діяльності логопеда,

-          професіограму вчителя- логопеда,

-          зміст, етапи та рівні становлення професійної компетентності викладача з логопедії;

-          шляхи підвищення рівня професіоналізму вчителя-логопеда

 • Вміти

-          створювати професіографічні моделі педагогічних працівників;

-          діагностувати рівень власних професійних умінь;

-          створювати програми із професійного самовдосконалення, професійно-педагогічного зростання та проектування власної кар’єри.

КСО 01, КСО 02, КСО 03, КСО 04, КСО 05, КСО 06, КСО 07, КСО 08, КСО 09,

КЗН 1, КЗН4, КЗН 5;

КІ–1, КІ–2, КІ–3, КІ–4, КІ - 5,

КЗП–11, КЗП–12, КЗП–18 КЗП–19;

КПС–12

7. Короткий зміст дисципліни.

Професіоналізм педагога як філософський та психологічний феномен. Історія становлення поняття «професіоналізм викладача вищої школи». Розвиток акмеології як педагогічної науки. Складові професійної-педагогічного професіоналізму викладача. Етапи та рівні становлення професіоналізму викладача вищої школи. Особливості взаємодії викладача і студента. Теорія самоуправління і шляхи професійного самовиховання.

Зміст, структура і компоненти професійної діяльності логопеда. Професіограма вчителя- логопеда. Зміст, етапи та рівні становлення професійної компетентності викладача з логопедії. Шляхи підвищення рівня професіоналізму викладача з логопедії.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 3

Кількість кредитів ECTS– 3. Кількість годин – 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 8
Семінарські заняття    
Практичні заняття 6  
Лабораторні заняття 8 4
Самостійна робота 68 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

 1. Акмеология./ Под общ. ред. А. А. Деркача. – М., 2002.
 2. Акмеология: учебное пособие / А. Деркач, В. Зазыкин. Санкт-Петербург: Питер, 2003.
 3. Бодалев А. А. Акмеология как учебная и научная дисциплина. /А.А.Бодалев – М.: РАУ, 1993.
 4. Бодалёв А. А. Вершина в развитии взрослого человека: характеристики и условия достижения.\А.А. Бодалев.- М., 1998. -168 с.
 5. Гузій Н. В. Основи педагогічного професіоналізму: навч. посіб. /Н.В. Гузій.- К., 2004.
 6. Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти: Монографія./Н.В. Гузій.- К., 2004.
 7. Деркач А.А. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма /А.А.Деркач, Н.В.Кузьмина, — М.: РАУ, 1993.
 8. Зазыкин В. Г. Акмеологические проблемы профессионализма./ В. Г.Зазыкин А. П. Чернышев - М.: НИИ ВО, 1993.
 9. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения./ Н.В. Кузьмина – М.: Высшая школа, 1990. – 119 с.
 10. Маркова А.К. Психология профессионализма/ А.К.Маркова. – М., 1996. – 308с.
 11. Пінчук Ю. Професіограма вчителя-логопеда. / Ю.В. Пінчук /Теорія і практика сучасної логопедії. Вип. 3. К.: Актуальна освіта, 2007. – С.62-73.
 12. Пінчук Ю.В. Модель професійної компетентності вчителя-логопеда / Ю.В.Пінчук // Дефектологія. – 2007.-№2.-С.14-18.
 13. Пінчук Ю.В. Система професійних знань та умінь вчителя-логопеда/Ю.В. Пінчук.//Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка/ За ред. О.В. Гаврилова, В.І.Співака. - Вип. ХХІ, част. І. Серія соціально-педагогічна. Кам.-Подільський: Медобори-2006, 2012.- С.122-129.
 14. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. — М.: Высшая школа, 1990; Кузьмина Н. В., Профессионализм педагогической деятельности./ Н. В. Кузьмина, Реан А. А. — СПб., 1993.

10. Система оцінювання:

усний (поточний та підсумковий) контроль:

– опитування, виступ, ділова гра, доповідь, дискусія;

письмовий (поточний та підсумковий) контроль:

– тести, самостійні письмові роботи, контрольні роботи,

самоконтроль студентів: самоперевірка, взаємоперевірка.

Форма підсумкового контролю – залік

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 256 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ