Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Риторика, культура мовлення корекційного педагога»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Риторика, культура мовлення корекційного педагога»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 053 Психологія

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра спеціальної психології тамедицини.

2. Предметом вивчення навчальної дисципліни є публічний виступ упроцесі комунікації.

3. Міждисциплінарні зв’язки:«Українська мова за професійним спрямуванням», «Психологія», «Логіка», «Філософія», «Культурологія», «Етика».

4. Метою викладання навчальної дисципліни Риторика та культура мовлення корекційного педагогає розвиток риторичної особистості, удосконалення комунікативних умінь студентів, долучення їх до практики ораторського мистецтва, формування в них основ майстерності публічного мовлення; забезпечити не тільки засвоєння основ класичної та сучасної риторики як науки промисленнєво-мовленнєву діяльність, спрямовану на переконання, вплив, на досягнення мети у процесі мовної комунікації, а також сприяти становленню у студентів уміння й навички аналізувати та продукувати тексти різного типу відповідно домети, призначення й умов спілкування в процесі їхньої майбутньої професійної діяльності.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- сформувати знання основних науково-теоретичнихта історичних категорій ізаконів риторики, основ ораторського мистецтва;

- ознайомити з історією й практикою публічного мовлення,особливостями мовленнєвої поведінки оратора (промовця);

- виробити риторичні уміння й навички як способивпливу на аудиторію, сформувати риторичну особистість сучасного фахівця:

- вести розгорнутиймонолог, конструктивну, ефективну бесіду на будь-яку тему в професійному середовищі, у офіційних і неофіційних обставинах;

- володітикультурою діалогу та полілогу, полемічним мистецтвом(диспут, полеміка, дискусія),володіти етикою оратора;

- виховувати потребу вдосконалювати власне монологічне та діалогічне мовлення;
- зміцнювати повагу до державної мови, розуміти й виявляти риси національної своєрідності виступів та риторичних текстів із скарбниці українського красномовства.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

Результати навчання Компетентності
 

Знати:

- риторичну термінологію, систему понять класичної риторики;

- закони риторики;

- історію розвитку риторичного вчення;

- специфічні риси видів і жанрів ораторського мистецтва;

- основні етапи підготовки ораторської промови;

- засоби вербального та невербального впливу на аудиторію;

- особливості сучасного риторичного вчення.

Вміти:

- визначати тему виступу й добирати матеріал для нього;

- розміщувати матеріал й оформлювати структуру виступу;

- будувати тексти різних жанрів та видів ораторського мистецтва

- відповідно до мети, призначення й умов комунікації;

- послуговуватися виразовими мовними засобами в промовах різних видів;

- застосовувати методи запам’ятовування структури й змісту виступу;

- робити партитуру тексту;

- на основі спостережень й аналізу бази даних створювати «портрет аудиторії»;

- застосовувати методи мовного та позамовного впливу на аудиторію;

- аналізувати своє і чуже мовлення, виявляти відхилення від норм, застосовувати різні засоби для їх подолання

- володіти собою, позбавлятися емоційного напруження;

- бути впевненими у собі як в учителі;

- позбавлятися страху перед дітьми;

- встановлювати контакт очей;

- встановлювати необхідний між особистісний простір;

- диференціювати й адекватно інтерпретувати невербальну поведінку інших

людей;

- «читати обличчя»;

- розуміти «мову тіла» у спілкуванні;

- створювати завдяки професійному мовленню атмосферу взаємної довіри,

поваги, допомоги, співробітництва та співтворчості;

- дотримуватись в своїй мовленнєвій діяльності професійно-педагогічних

етичних норм;

- підтримувати й формувати сприятливий для успішної педагогічної діяльності

соціально-психологічний клімат у колективі;

- попереджати й знаходити ефективні варіанти розв’язання педагогічних конфліктів

7. Короткий зміст дисципліни.

Риторичні закони. Основоположні розділи класичної риторики. Статус риторики і її зв’язки з іншими науками. Історичне становленняриторикияк науки. Вітчизняна риторика.Види красномовства та сфери його застосування. Мова і мовлення. Мова і мислення, Функції мови. Мовленнєве спілкування. Основні поняття класичної риторики. Закони логіки (тотожності, суперечності, виключення третього, достатньої підстави). Фігуральність мови (риторичне питання, риторичне звертання, риторичний оклик, риторичне порівняння). Орфоепічна правильність мовлення. Граматична правильність мовлення. Чистота, точність та доречність мовлення. Сутність і специфіка публічної монологічної мови. Основні жанри усного публічного монологічного мовлення (доповідь, лекція, промова, виступ, повідомлення). Структура публічної професійної промови. Підготовка публічного виступу. Умови успішного виступу. Засоби увиразнення публічного виступу. Норми літературної мови. Комунікативні якості мовлення корекційного педагога. Образ і культура оратора. Мовленнєвий етикет та морально-етичний кодекс вчителя і психолога. Культура мовлення і мовленнєві помилки. Самоаналіз мовленнєвого висловлювання. Характеристика елементів техніки мовлення. Вдосконалення техніки мовлення. Методика та етапи підготовки промови. Головні засоби досягнення ясності та доступності у мовленні психолога. Психолого-педагогічні умови досягнення виразності у мовленні. Комунікативні здібності та їх роль у психолого-педагогічній діяльності. Аргументація як засіб реалізації задуму висловлення. Комунікативні бар’єри у мовленні корекційного педагога та психолога

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 16 8
Семінарські заняття 4 -
Практичні заняття 10 4
Лабораторні заняття 4 -
Самостійна робота 56 78

9. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

  1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. - Львів: Світ, 1990.
  2. Загнітко А. Т., Данилюк І. Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2007.
  3. Зубенко Л.Г. Ораторське мистецтво. - К., 2002.

10. Система оцінювання: Форми поточного контролю тестові завдання, контрольна робота, колоквіум, презентації доповідей з використанням мультимедійних технологій.

Форма підсумкового контролю залік

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 309 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ