Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Психологія творчості та обдарованості»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Психологія творчості та обдарованості»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 053 Психологія

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра спеціальної психології та медицини.

2. Предметом вивчення навчальної дисципліни є творчість як невід’ємна складова психолого-педагогічного та корекційного процесу.

3. Міждисциплінарні зв’язки: Загальна психологія, Вікова та педагогічна психологія, Психологія особистості, Основи психологічного тренінгу, Арт-терапія.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є формування розуміння основних положень психології творчості і обдарованості, творчих процесів у різних видах творчої діяльності, психологічної природи таланту та обдарованості, взаємозв’язків творчої активності і розладів мислення.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- сформувати уявлення про психологічну природу таланту та обдарованості;

- сформувати уявлення про розуміння творчих процесів у різних видах творчої діяльності;

- сформувати уявлення про взаємозв'язки творчої активності і розладів мислення.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результатинавчання Компетентності
1.

Знати: історичний аспект, предмет, завдання, основні поняття і мету курсу.

Вміти: орієнтуватися в напрямках дослідження творчості.

Базові знання про зміст та сутність основних категорій творчості.
2.

Знати:психологічні механізми творчості,

психологічну природу таланту і обдарованості, загальні та спеціальні здібності і їх роль у творчому становленні особистості.

Вміти

проаналізувати наявні програми з творчого розвитку дитини.

Здатність до системного мислення
3.

Знати: вікові етапи та сенситивні періоди творчості

Вміти:відповідно до віку дитини підібрати методики творчого розвитку.

Інформаційна та інтегративна компетентність
4.

Знати: прояви творчості при розладах настрою та мислення.

Вміти: в подальшому при проходження психологічної практики застосувати отримані знання.

Інформаційна компетентність

7. Короткий зміст дисципліни.

Курс спрямований на ознайомлення з основними положеннями психології творчості і обдарованості, розуміння творчих процесів у різних видах творчої діяльності, психологічної природи таланту та обдарованості, взаємозв'язків творчої активності і розладів мислення.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є сформувати уявлення щодо вираження власної форми творчої діяльності, знання того, як сумісна діяльність дитини і психолога може впливати на природу творчих процесів, а також вміння розвивати, створювати умови для особливого творчого поштовху.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 4

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 16 8
Семінарські заняття 4 -
Практичні заняття 10 -
Лабораторні заняття 4 4
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

  1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Смысл, 1974.
  2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте, Психологический очерк: кн. для учителя. 3-е изд. М.: Просвещение, 1991.
  3. Богоявленская Д. Б. Психология творческих особенностей – М.: ИЦ «Академия», 2002.
  4. Николаенко Н. Н. Психология творчества: Учебное пособие/ Под ред. Л. М. Шипициной. – СПб.: Речь, 2007.
  5. Николаева Е. И. Психология детского творчества. СПб.: Речь, 2006
  6. Кучерявий І. Т. Клепіков О. І. Творчість – основа розвитку потенційних джерел особистості.
  7. Дружинина В. Н. Психология общих способностей. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2007.
  8. Теплов Б. Способности и одаренность. Т. 1. – М., 1985.
  9. Лейтес Н. Способности и одаренность в детские годы. М., 1984.
  10. Мухина В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. М.: Педагогика, 1981.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: опитування, тестування, виконання письмових робіт, модульний контроль

Форма підсумкового контролю: залік

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 339 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ